Bild
Kontakt

Detaljplaner

Säffle kommuns miljö- och byggkontor jobbar kontinuerligt med att ta fram planer för Säffle. Här kan du ta del av de planer som är gällande i kommunen.

Klicka nedan på den plan du vill läsa mer om.

Detaljplaner som just nu är aktuella

En detaljplan har upprättats över området kring Brännsvall. Planområdet ligger i sydöstra kanten av Säffle tätorten, söder om Knusesunds herrgård, mellan Byälven och Näsvägen/länsväg 533 ca en kilometer från Säffle centrum

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra ca 28 nya friliggande enbostadshus.

Här hittar du planhandlingarna

Ett förslag till detaljplan för Norra kvarteret Domaren, del av fastigheten Säffle 7:1, har upprättats. Planområdet är beläget i centrala Säffle mellan Östra Storgatan i söder och E45 i norr samt Tingsgatan i väster och Kyrkogatan i öster.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för bebyggelse för bostadsändamål samt att utöka förskolegård för Domaren 1. Detaljplanen avser att skapa flera möjligheter till byggnation av såväl gruppbostad som centrumnära bostäder, och samtidigt vara flexibel i sin utformning. Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanen 16 mars 2021 och beslutet vann lagakraft den 19 april 2021.

Här hittar du planhandlingarna

Upphävande av del av stadsplan för del av kv. Glaciären

Trafikverket ska bygga om E45 mellan sträckan Säffle-Valnäs till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten.

För att möjliggöra en ombyggnad av E45 behöver en vägplan tas fram. Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får inte väg byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. För att undvika att vägplanen och gällande detaljplan blir motstridiga behövdes del av den upphävas.

Miljö och byggnadsnämnden antog planen 21 november 2023. Beslutet vann laga kraft 19 december 2023.

Här hittar du planhandlingarna

En ändring genom tillägg till detaljplan för "Industriområde m m mellan Rv 45 och Åmålsvägen" har upprättats. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra framtida avstyckningar inom exploateringsområdet. Idag kan inte tillämpliga avstyckningar genomföras då allmän platsmark inte kan regleras till enskilt ägd kvartersmark. Ändringen medger ingen ytterligare byggrätt i området.

Här hittar du planhandlingarna

Ett tillägg till detaljplan för industriområde i Norra Rolfserud (Juvelen och Diamanten) har upprättats. Syftet med att ändra detaljplanen är att kunna genomföra planerad etablering inom befintlig plans område utan omfattande investeringar i omläggning av VA-ledningar. Ändring och utökning av detaljplanen görs framförallt för området Juvelen och Diamanten.

Här hittar du planhandlingarna

Ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken har upprättats. Det finns efterfrågan på framför allt småhustomter inom Säffle stad. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra ytterligare tomter för småhus (villor). Planen syftar vidare till att möjliggöra en parkering för besökare till Björkbackens äldreboende, byggrätt för komplementbyggnader till Knusesunds ladugård samt anpassa gatusträckning och gång- och cykelvägnät inom området.

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanen 15 mars 2022. Beslutet vann laga kraft den 13 april 2022.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för Norra Kronvägen

En detaljplan för utökning av befintligt industriområde vid kronvägens förlängning och väg 175 har upprättats. Planområdet ligger i nordöstra delen av Säffle stad och omfattar del av fastigheterna Säffle 5:17, Säffle 5:16 och Säffle 5:37. Säffle 5:16 och 5:17 ägs av Säffle kommun, Säffle 5:37 är privatägd. Syftet med planen är att möjliggöra mark för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde.

Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2023 att anta detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 2 mars 2023.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för Rotvägen, del av Säffle 5:31 m fl

En detaljplan för Rotvägen, del av Säffle 5:16 och 5:31 m fl har upprättats. Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för verksamhetsändamål (icke störande) i ett skyltläge från E45. Hänsyn ska tas till passerande läng E45 och hur området upplevs som en del av den norra entrén till staden. Planområdet omfattar ca 65 ha.

Här hittar du planhandlingarna

Upphävande av del av detaljplan för Rotvägen

Trafikverket ska bygga om E45 mellan sträckan Säffle-Valnäs till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten.

För att möjliggöra en ombyggnad av E45 behöver en vägplan tas fram. Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får inte väg byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. För att undvika att vägplanen och gällande detaljplan blir motstridiga behövdes del av den upphävas.

Miljö och byggnadsnämnden antog upphävande av detaljplanen 21 november 2023. Beslutet vann laga kraft 19 december 2023.

Här hittar du planhandlingarna

Ändring av detaljplan för Säterivägen, Säffle 6:18 m fl

En detaljplan för Säterivägen, Säffle 6:18 m fl har upprättats. Syftet med planändringen är att skapa en mer flexibel användning inom planområdets södra delar där etablering av större verksamheter möjliggörs genom att gatumarken överförs till kvartersmark för industriändamål.

Här hittar du planhandlingarna

Upphävande av förslag till utvidgning av byggnadsplanen för södra delen av Värmlandsbro stationssamhälle

Trafikverket ska bygga om E45 mellan sträckan Säffle-Valnäs till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten. För att möjliggöra ombyggnationen måste byggnadsplanen för södra delen av Värmlandsbro stationssamhälle upphävas.

Miljö- och byggnadsnämnden antog upphävande av byggnadsplanen den 19 september 2023.

Beslutet vann laga kraft den 18 oktober 2023.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för friidrott och padeltennis m m

Ett förslag till detaljplan för friidrottsanläggning och idrottshall för padeltennis m m vid Tegnér har upprättats. Planområdet ligger i sydöstra utkanten av Säffle intill bl.a. Tegnérhallen samt den nya simhallen.
Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 31 januari 2022.
Beslutet vann laga kraft den 1 mars 2022.

Här hittar du planhandlingarna

Övriga gällande detaljplaner

Detaljplan för Allékiosken, del av Säffle 7:1

Miljö- och byggförvaltningen har upprättat en detaljplan för Allékiosken, del av Säffle 7:1. Planområdet ligger i Säffles centrala delar. Området avgränsas i sydost av en bostadsfastighet, i nordost av Furuskogsparken och på övriga sidor av Skogsvägen och Karlstadsvägen.

Planområdets areal är ca 1200 m². Marken inom det berörda området ägs av Säffle kommun.

Syftet med planläggningen är att bekräfta pågående markanvändning så att pågående verksamhet kan utvecklas. Sedan 1950-talet har en kioskbyggnad funnits på platsen. Planläggningen ska ligga till grund för en fastighetsbildning.

Här hittar du planhandlingarn

Ändring av del av stadsplanen för industriområde i sydvästra delen av Säffle. Planändringen syftar till att ta bort ej ändamålsenliga planbestämmelser samt utöka industrimark i syfte att möjliggöra fastighetsbildning och utveckling av befintlig verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden antog planen 2021-09-21. Beslutet vann laga kraft 2021-10-18.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för Bylunda 7 och 8

Miljö- och byggförvaltningen har upprättat en detaljplan för Bylunda 7 och 8. Planområdet ligger i Säffles centrala delar. Området avgränsas i väster av Olof Trätäljagatan, i norr av två bostadsfastigheter och i sydost av naturmark.

Planområdet omfattar ca 5400 kvadratmeter.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till utökad markanvändning för bostads- och centrumändamål. Planen ska också skydda de kulturhistoriska värden som finns, både utifrån befintliga byggnader och fornlämningsområdet som ligger inom planområdet.

Här hittar du planhandlingarna

En detaljplan för nya båthus på Flå har upprättats av miljö- och byggförvaltningen. Föreningarna Säffle-Båt och Säffle Segelklubb har efterfrågat utökad planlagd mark för möjliggörande av uppförande av ytterligare båthus i ett område där liknande byggnader redan är uppförda.

Förslaget avser en avgränsad yta för att möjliggöra uppförande av fler båthus. Säffle kommun har inriktningen att hålla samman bebyggelsen avseende båthus och önskar helst inte sprida ut dem längre söderut än nuvarande lokalisering.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för båthus på del av Säffle 6:18

En detaljplan för båthus på del av Säffle 6:18 har upprättats. Planområdet ligger i den södra delen av Säffle stad, på västra sidan av Byälven och söder om Säffles reningsverk.

Planområdet gör det möjligt för båthus med plats för cirka 35 båtar.

Här hittar du planhandlingarna

Ändring av detaljplan för Domaren 1

En ändring av detaljplan för Domaren 1 har upprättats. När gällande detaljplan togs fram fanns en politisk vilja att på sikt avyttra fastigheter som inte fyller ett behov för kommunens verksamhet. I syfte att skapa större valmöjligheter och öka fastighetens attraktivitet ändras fastighetens användning till att omfatta bostäder och centrumändamål.

Nu finns ett behov av att tillskapa fler förskoleplatser i kommunen och därför görs denna ändring för att i första hand säkerställa pågående markanvändning och möjliggöra en utveckling av densamma.

Här hittar du planhandlingarna

Miljö- och byggförvaltningen har upprättat en detaljplan för Ekenäs. Säffle kommun har under 2015-2016 utrett förutsättningarna för att utveckla Ekenäs och tillsammans med Duse och Lurö stärka Värmlandsnäs och kommunen som turist- och besöksdestination.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till utveckling för befintlig och ny besöksnäring. Planen ska säkerställa pågående markanvändning samt möjliggöra ny restaurangbyggnad, ny- om- eller tillbyggnad av servicebyggnad, utökade campingplatser, utökning av gästhamn, badplats, bastubyggnad samt möjlighet till breddad användning av ”Vita villan” m m.

Här hittar du planhandlingarna

Tillägg till detaljplan för "Ny väganslutning mellan Karlstadsvägen och Näsvägen"

Ett förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för ny väganslutning mellan Karlstadsvägen och Näsvägen har tagits fram. Syftet med förslaget är att möjliggöra att delar av befintliga paviljonger på fastigheten Enbusken 1 (f.d. Sundsborgsskolan) bevaras och byggs om för bostads-, vård- och kontorsändamål. Tilläggets syfte är, förutom bevarande av paviljongerna, att en något bredare användning av fastigheten Enbusken 1 möjliggörs.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för Glättaren f.d Annelund m.fl

Miljö- och byggförvaltningen har upprättat en detaljplan för kv Glättaren f.d Annelundsskolan m.fl. Det aktuella planområdet är beläget i den nordvästra delen av Säffle stad utmed Annelundsvägen och Annevigatan.

Syftet med planförslaget är att tillåta bostadsändamål i kombination med kontorsverksamhet på Glättaren 1 samt för del av fastigheterna Glättaren 2, 6, 7, 8 och 12 anpassa planen till verkliga förhållanden d.v.s bostadsändamål.

Här hittar du planhandlingarna

Ett förslag till detaljplan för Kanaltorget har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig gatuköksverksamhet och kommunens bibliotek. Torgmiljöns långsiktiga potential ska illustreras i syfte att skapa mer liv och rörelse på platsen. I övrigt konfirmeras nuvarande markanvändning.

Här hittar du planhandlingarna

Tillägg till detaljplan för Kanalvillan

Miljö och bygg har tagit fram ett förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för ”Kanalvillan 1”. Syftet med förslaget är att möjliggöra en bredare användning av fastigheten än endast bostadsändamål. Den användning som närmast är aktuell är caféverksamhet.

Planhandlingarna för gällande detaljplan för Kanalvillan 1 som vann laga kraft 21 oktober 2013 ska läsas tillsammans med detta tillägg. Det innebär att den gällande detaljplanens bestämmelser gäller tillsammans med detta tillägg.

Här hittar du planhandlingarna

Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse på del av stadsägan nr 360+392 , hemmanet Krokstad. Gällande fastighetern Krokstad 3:25 och 3:26. Planändringen syftar till att ändra del av allmän platsmark till kvartersmark för bostäder för att möjliggöra en utökning av bostadstomt.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för utvidgning av sydvästra industriområdet, delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2

Ett förslag till detaljplan för utvidgning av sydvästra industriområdet, delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2, har upprättats. Planområdet ligger i den sydvästra delen av Säffle tätort, inom sydvästra industriområdet på Säterivägens östra sida. Området gränsar i norr till befintlig industritomt, i väster mot Säterivägen och på övriga sidor till naturmark.

Syftet med planläggningen är att utvidga det Sydvästra Industriområdet ytterliggare söderut längs Säterivägens östra sida.

Här hittar du planhandlingarna

Ändring av detaljplan för del av Säffle 6:47 och Säffle 6:5 (Länsmansgården)

En ändring av detaljplan för del av Säffle 6:47 och Säffle 6:5 (Länsmansgården) har upprättats. Planområdet är beläget inne i centrala Säffle, nordväst om Kanaltorget. Baksidan av Länsmansgården vetter mot Byälven och det allmäntillgängliga Kanalstråket som löper längs vattnet.

Planändringen syftar till att möjliggöra för bostadsändamål i Länsmansgården samt att komplettera befintlig parkering i nordväst med parkeringsändamål (båda medger idag centrumändamål). I övrigt bedöms de bestämmelser som ges i gällande plan vara fortsatt aktuella.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för Nysäter 1:11 (Gamla skolan)

En detaljplan för Nysäter 1:11 (Gamla skolan) i Säffle kommun har upprättats. Planområdet ligger i Värmlands Nysäters centrala delar, väster om Gillbergavägen/Lv175 och norr om Nyströmsvägen. Planområdet omfattar ca 4700 kvadratmeter.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till utökad markanvändning för bostads- och centrumändamål. Planen ska också skydda de kulturhistoriska värden som finns i byggnadens speciella karaktär.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för Säffle 7:13, Olstorpsområdet

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan över området kring Olstorp (Säffle 7:13). Det aktuella planområdet är beläget i den sydöstra delen av Säffle tätort mellan Näsvägen och Tegnérs friluftsområde och Sunds bostadsområde i söder.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Olstorp för förskola/bostad, skapa några tomter i östra delen av området för bostadsändamål, tillföra parkeringsplatser till Björkbackens äldreboende samt förbättra trafiksäkerheten på Näsvägen.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för del av Södra Sund, Plogen 2

Ett förslag till ändring av detaljplan för Södra Sund, gällande fastigheterna Plogen 1 och 2, har upprättats. Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av att skapa ytterligare förskolelokaler inom Säffle stad och framförallt i stadens östra delar. Befintlig detaljplan föreskriver endast bostadsbebyggelse därför görs denna planändring för att skapa möjligheten att uppföra en förskolebyggnad på fastigheten.

Här hittar du planhandlingarna

Ändring av detaljplan för slussvaktarbostaden (del av Säffle 6:9)

Ett förslag till ändring av detaljplanen för Slussvaktarbostaden har upprättats. Gällande detaljplan från 2016 anger område för centrumfunktioner och besöksändamål. Bakgrunden till gällande detaljplan var att kommunen beslutat att sälja lussvaktarbostaden med fastighet. Detta beslut upphävdes av kommunstyrelsen 22 maj 2017. Kanalparkens utveckling har gjort att kommunen istället önskar renovera huset och hyra ut det som bostad alternativ bostad/verksamhet. Gällande detaljplan har därför ändras med tillägg bostadsändamål

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för Tellus 1

En detaljplan för Tellus 1 (del av Säffle 6:18) har upprättats. Planområdet ligger nordväst om Industrigatan och är omgivet av flerbostadshus avgränsat av naturmark med gång- och cykelstråk.

Planområdet omfattar ca 3 900 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till utökad markanvändning för centrumändamål. En ökad flexibilitet i markanvändning kan skapa fler möjliga användningar och därmed också större förutsättningar för ett aktivt utvecklingsarbete inom fastigheten.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för utvidgning av Rolfseruds industriområde, delar av Säffle 5:17, Kronan 1, Spiran 1 och 2

En detaljplan för utvidgning av Rolfseruds industriområde, delar av Säffle 5:17, Kronan 1, Spiran 1 och 2, har upprättats.

Planområdet ligger i den norra delen av Säffle tätort, inom Rolfseruds industriområde, omedelbart väster om länsväg 175. Området gränsar i nordväst till naturmark, i nordost till parkmark och på övriga sidor ansluter befintligt industriområde.

Det norra delområdet ligger till största delen utanför detaljplanelagt område medan den södra, mindre delen omfattas av detaljplan antagen 1989-12-18. Planen anger småindustri och parkmark för de berörda delarna.

Syftet med planläggningen är att utvidga delar av Rolfseruds industriområde för att möjliggöra en viss utbyggnad av befintliga industriverksamheter.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för Valsaren 1 m.fl

En detaljplan för Valsaren 1, 2 och del av Säffle 6:18 har upprättats. Syftet med planen är att förbättra förutsättningarna för den befintliga verksamhetens logistik samt se över möjligheten till en ökad byggrätt. Planförslaget syftar även till att upphäva tomtindelningen för att möjliggöra en framtida fastighetsreglering.

Här hittar du planhandlingarna

Ändring av detaljplan för värmeverk på Säffle 5:34 m m

Ändring av detaljplan för värmeverk på Säffle 5:34 m m har upprättats. Syftet med planen är att möjliggöra för en utbyggnad av befintligt fjärrvärmeverk för att säkerställa framtida fjärrvärmeleverans.

Planområdet är beläget norr om centrum i nordvästra delen av Säffle, omedelbart norr om E45, mellan järnvägen och Byälven.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för Ågotsberg

En detaljplan för bostäder har upprättats över Ågotsberg (Sjögerås 2:1) . I området finns det också möjlighet att anlägga en småbåtshamn.

Området ligger i direkt anslutning till Vänern ca 6-7 km söder om Säffle stad.

Här hittar du planhandlingarna

Detaljplan för Ömmelns fritidshusområde

En detaljplan för Ömmelns fritidshusområde (del av Stubberud 1:1) har upprättats.

Syftet med planområdet är att skapa byggrätter för högst 28 strandnära fritidshus med tillhörande infrastruktur. I planområdets södra del ges möjlighet att anordna båtbryggor för områdets fastigheter.

Planområdet ligger vid sjön Ömmelns östra strand, ca fem kilometer söder om Svaneholm i Säffle kommun.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2024-01-09