Bild
Kontakt

Säffle Kommunikation AB

SäKom AB (Säffle Kommunikation AB) är ett kommunalägt bolag som startade sin verksamhet år 2009. Det är SäKom som ansvarar för driften i hela Säffle fibernät.

Affärsidé

SäKom tillhandahåller tillsammans med partners en neutral, fiberoptisk plattform och skapar därmed förutsättningar för kostnadseffektiva kommunikationslösningar för kommunens näringsliv, offentliga sektor och kommunmedborgare på ett långsiktigt värdeskapande sätt.

Säffle Kommunikation AB:s styrelse består av en politikst val styrelse inom Säffle Kommun.

Styrelsen består av;
Ledamöter

Erik Evestam (C) ordf.

Crispin Hultkranzt (M) vice ordf.

Stefan Ljung (C) 2:a vice ordf.

Kent Bergstedt (SD)

Krister Karlsson (M)

Margareta Bäckström (C)

Urban Johansson (S)


Personliga Suppleanter

Britt-Marie Johansson (C)

Kjell Rosell (SiV)

Catarina Olausson (S)

Tshibangu Mbamvu Bukasa (M)

Joakim Rooth (M)

Christer Lundquist (C)

Nizam Alivev (S)


Lekmannarevisorer

Bernt-Ove Söderman (S)

Gunilla Bexelius (M)Lekmannarevisorssuppleant

Lisbet Westerberg (C)

Michella Hedberg (S)
Telefon: 0533-681110

Epost: bredband@sakom.se

Telefontider

Måndag-torsdag kl. 08:00- 16:00

Fredag kl. 08:00- 15:00

Lunchstängt kl. 12:00-13:00

Besökstider

Måndag- Fredag kl. 10:00- 15:00

Lunchstäng kl. 12:00-13:00


Antagen av Kommunfullmäktige § 3 2008-01-28 Dnr Ks 2007-297
Bolagsordning för Säffle Kommunikation AB (org. nr. 556716-9841)

§ 1 Firma
Bolagets firma är Säffle Kommunikation AB (SäKom AB).

§ 2 Föremål för verksamheten
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun utveckla moderna
metoder för och att bygga, äga och förvalta anläggningar för data – och telekommunikation
och/eller programverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet.

§ 3 Ändamål med verksamheten
Ändamålet med bolagets verksamhet är att i egen regi och/eller med partners genom
användning och tillämpning av modern teknik skapa förutsättningar för kostnadseffektiva
kommunikationslösningar för kommunens näringsliv, offentliga sektor och
kommunmedborgare på ett långsiktigt värdeskapande sätt.
Bolaget skall tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna. Utdelning
av vinst får inte överstiga skälig förräntning på det av aktieägarna tillskjutna kapitalet.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Kommunföretag
i Säffle AB.

§ 4 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 500 stycken.

§ 5 Aktiebelopp
Aktie skall lyda på 1 000 kr.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 5 och högst 7
styrelsesuppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Säffle kommun för tiden från den ordinarie
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet
av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Säte
Bolaget skall ha sitt säte i Säffle kommun, Värmlands län.
Antagen av Kommunfullmäktige § 3 2008-01-28 Dnr Ks 2007-297

§ 8 Närvarorätt
Kommunstyrelsens presidium, kommunchefen samt verkställande direktören i moderbolaget
Kommunföretag i Säffle AB har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor med en (1) suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som
enligt Aktiebolagslagen 9:7 st. 1 hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Säffle
kommun utse två (2) lekmannarevisorer med två (2) suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman har blivit behörigen kallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Antagen av Kommunfullmäktige § 3 2008-01-28 Dnr Ks 2007-297
9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med
suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske
11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.

§ 15 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda
och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Kommunfullmäktiges rätt
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Säffle kommun möjlighet att ta ställning innan
sådant beslut fattas i verksamheten, som är av principiell natur eller annars av större vikt.

§ 17 Försäljning av fast egendom
Bolaget får inte utan kommunfullmäktiges i Säffle godkännande sälja eller förvärva fast
egendom.

§ 18 Informations- och inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Säffle kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 19 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Säffle
kommun.

Kontakt
  • Säffle fibernät - SÄKOM

    Expedition Säffle fibernät

    SÄKOM

    0533-68 11 10

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-04-19