Bild
Kontakt

Så fungerar en kommun

I Sverige finns 290 kommuner. Kommunerna ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och utskänkningstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning. Kommunen brukar dessutom arbeta aktivt med turism, kultur och nyföretagande. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens politiker.

Kommunens obligatoriska uppgifter

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
Kommunal vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
Omsorg om äldre och funk­tionshindrade
Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
Stadsplanering och byggfrågor
Hälso- och miljöskydd
Renhållning och avfallshantering
Räddningstjänst
Vatten och avlopp
Bibliotek
Krisberedskap
Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
Bostadsförsörjning
Överförmyndarverksamheten

Exempel på kommunens frivilliga uppgifter

Öppen förskola
Fritidsverksamhet
Byggande av bostäder
Energi
Hälso- och viss sjukvård i hemmet
Sysselsättning
Näringslivsutveckling
Kultur

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunen måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter

För medborgarna innebär det kommunala självstyret att man kan påverka kommunens beslut på olika sätt, till exempel genom att lämna medborgarförslag, rösta i folkomröstningar och överklaga kommunens beslut.

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunens arbete genom statliga tillsynsmyndigheter. Ett exempel på tillsynsmyndighet är Skolverket, som har i uppgift att kontrollera att både kommunala och fristående skolor över hela landet uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna.

På andra områden kan det vara kommunen som ansvarar själva för tillsyn, till exempel brandsäkerhet och avfallshantering inom kommunens område.

Den kommunala verksamheten granskas också av kommunens revisorer.

Kommunens inkomstkällor

Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel inom äldreomsorg.

Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-17