Text

Välkommen till Forskningen i Säffle AB

Forskningen i Säffle AB

Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning

Forskningen i Säffle AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler på marknaden. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Säffle kommun vill genom Forskningen i Säffle AB ha en långsiktig aktör på lokalmarknaden i Säffle kommun och skapa förutsättningar för den samhällsnytta som gör det motiverat för Säffle kommun att äga dem.

Forskningen i Säffle AB ska främja kommunens näringslivsutveckling och öka nyföretagandet genom nya kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov när marknaden inte klarar detta.

Bolaget ska:

  • Erbjuda ett varierat lokalutbud av god kvalitet och med konkurrenskraftiga hyresnivåer.
  • Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska ges möjlighet att avyttra fastigheter till förmån för nya satsningar i andra befintliga fastigheter eller nyproduktion alternativt köp av fastigheter.
  • Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att i möjligaste mån utveckla beståndet till energieffektiva och klimatsmarta fastigheter.
  • Samverka med kommunledningskontoret i näringslivsutveckling.
Styrelse

Ledamöter

Suppleanter

Birgitta Edvardsson Kyrk (C), ordförande

Kenneth Andersson (C)

Timmy Svensson (C)

Britt-Marie Johansson (C)

Claes-Göran Kihlström (M), vice ordförande

Sven-Åke Kvaldén (L)

Jan Norlin (S)

Kurt Bengtsson (S)

Jimmy Jonasson (SD)

Stellan Herbertsson (SD)


KONTAKT FÖR ATT HYRA LOKAL

Carl-Gustav Eriksson

VD

Forskningen i Säffle AB

0533-68 17 01

carl-gustav.eriksson@saffle.se

Hamngatan 4 B, Säffle