Bild
Kontakt

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas övergripande beslut som till exempel införande av nya verksamheter och viktigare finansiella beslut.

Se kommunfullmäktiges sammanträden på webben

Kommunfullmäktige fastställer också budget och kommunalskatt samt beslutar om taxor och vilka nämnder som ska finnas. Viktigare frågor som till exempel köp och försäljning av fastigheter, upptagande av lån och ingående av borgen beslutas också av kommunfullmäktige.

Så går det till när beslut ska fattas

När ett beslut ska fattas har ärendet först beretts av förvaltningen som lämnar en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutar om ärendet ska gå vidare till kommunstyrelsen eller om det ska återremitteras till förvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar på samma sätt om beslutet ska återremitteras eller om det ska gå vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Ärendets innehåll avgör om slutgiltigt beslut måste fattas av kommunfullmäktige eller om slutgiltigt beslut kan fattas redan i kommunstyrelsen.

Från det att ärendet finns med på kallelsen till kommunstyrelsens eller andra nämnders arbetsutskott är handlingarna offentliga och kan begäras ut av vem som helst som vill sätta sig in i frågan och ta del av det förslag till beslut som finns med i alla tjänsteskrivelser.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder i Säfflesalen i stadshuset en gång i månaden (utom i juli). Sammanträden är alltid öppna för allmänheten och två gånger om året (april och oktober) har man en särskild punkt på dagordningen; allmänhetens frågestund. Då får allmänheten chansen att ställa frågor om ämnen som kommunen är ansvarig för. Att ställa en fråga gör man helt enkelt genom att begära ordet när man kommer till punkten på dagordningen.

Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Säffle-Tidningen. Dagordning hittas på hemsidan eller på kommunens anslagstavla senast en vecka före sammanträdet.

Önskas mer information om sammanträdet kan du kontakta kommunfullmäktiges sekreterare.

Ordförande:

Lisbet Westerberg (C)
Kvistvägen 29, 661 43 Säffle
lisbet.westerberg@telia.com
Tfn 070-230 53 57

1:e vice ordförande:

Thomas Bäck (S)
Fornminnesvägen 51, 661 94 Säffle
thomasback51@gmail.com
Tfn 072-721 60 96

2:e vice ordförande:

Ulrika Simonsson (M)
Anneberg, 661 92 Säffle
ulrika.simonsson@saffle.se
Tfn 073-517 22 37

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning består av nio ledamöter och nio ersättare och är valda av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att till kommunfullmäktige lämna förslag på bl.a. ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser samt i de kommunala bolagen.

Det är främst i början av mandatperioden detta sker, men också under löpande mandatperiod när någon politiker avsäger sig sina uppdrag.

 

Mandatfördelning


Centerpartiet

13

Arbetarepartiet socialdemokraterna

9

Sjukvårdspartiet i Värmland

4

Sverigedemokraterna

7

Moderata samlingspartiet

5

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

1

Vänsterpartiet

1


 

Totalt

41

Kontakt
Senast uppdaterad • 2020-01-27