Bild
Kontakt

Revision

Revisionen skall pröva kommunens verksamhet oavsett organisationsform och därvid utröna om kommunmedlemmarnas intressen av effektiv service och säkerhet i kommunen är tillgodosedda.

Revision i kommuner

Syftet med kommunens verksamheter är att tillgodose medborgarnas behov av samhällsservice samt att sköta myndighetsutövning.

Då en stor del av verksamheten är skattefinansierad och saknar normala marknadsvillkor ställs särskilda krav vid granskningen. Den offentliga verksamheten omsätter resurserna i service eller nytta för medborgarna. Förändringar inom den kommunala sektorn ställer stora krav på flexibilitet och kunskaper hos de kommunala revisorerna. Ändringar i kommunallagen har också ändrat revisionens utformning/inriktning.

Verksamhetsinriktning

Huvuduppgifen för de förtroendevalda revisorerna är att granska all verksamhet som bedrivs inom de kommunala nämndernas styrelsernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs är ändamålsenlig och tillräcklig. Revisorerna arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige, som har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed. Revisorerna skall anlita sakkunniga.

Inriktningsmål

Revisionen skall pröva kommunens verksamhet oavsett organisationsform och därvid utröna om kommunmedlemmarnas intressen av effektiv service och säkerhet i kommunen är tillgodosedda. Inom kommunrevisionen ska det finnas kompetens som kan stödja och utveckla verksamheterna.

Revisionen skall bedrivas i enlighet med god revisionssed.

Kontakt
 • Bernt-Ove Söderman

  Ordförande

  Kommunfullmäktiges revision

  0533 - 68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-01-27