Person som skriver i ett anteckningsblock under ett möte med en kollega
Kontakt

Revision

Revisionen skall pröva kommunens verksamhet oavsett organisationsform och därvid utröna om kommunmedlemmarnas intressen av effektiv service och säkerhet i kommunen är tillgodosedda.

Revision i kommuner

Syftet med kommunens verksamheter är att tillgodose medborgarnas behov av samhällsservice samt att sköta myndighetsutövning.

Då en stor del av verksamheten är skattefinansierad och saknar normala marknadsvillkor ställs särskilda krav vid granskningen. Den offentliga verksamheten omsätter resurserna i service eller nytta för medborgarna. Förändringar inom den kommunala sektorn ställer stora krav på flexibilitet och kunskaper hos de kommunala revisorerna. Ändringar i kommunallagen har också ändrat revisionens utformning/inriktning.

Verksamhetsinriktning

Huvuduppgifen för de förtroendevalda revisorerna är att granska all verksamhet som bedrivs inom de kommunala nämndernas styrelsernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs är ändamålsenlig och tillräcklig.

Revisorerna arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige, som har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed. Revisorerna skall anlita sakkunniga.

Inriktningsmål

Revisionen skall pröva kommunens verksamhet oavsett organisationsform och därvid utröna om kommunmedlemmarnas intressen av effektiv service och säkerhet i kommunen är tillgodosedda. Inom kommunrevisionen ska det finnas kompetens som kan stödja och utveckla verksamheterna.

Revisionen skall bedrivas i enlighet med god revisionssed.

Lekmannarevisorer

Revisorer

Bevakningsområde

Kommunala bolag


Bernt-Ove Söderman

Ordförande

bernt-ove.soderman@saffle.se

0533 - 68 10 00

Socialnämnden

Överförmyndarnämnden

Gemensam projekt Regionen och Värmlands kommuner

Säfflebostäder

Säffle kommunikation

Ersättare:

Säffle Kedjan 2

Lisbet Westerberg

Vice ordförande

lisbet.westerberg@saffle.se

0533 - 68 10 00

Teknik- och fritidsnämnden

Gemensam projekt Regionen och Värmlands kommuner

Forskningen i Säffle

Kommunföretag i Säffle

Ersättare:

Säfflebostäder
Säffle kommunikation

Gunilla Bexelius

gunilla.bexelius@saffle.se

0533 - 68 10 00

Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden

Säfflebostäder
Säffle kommunikation
Ersättare:
Forskningen i Säffle
Kommunföretag i Säffle

Michelle Hedberg
michelle.hedberg@saffle.se
0533 - 68 10 00


Kulturnämnden

Forskningen i Säffle
Ersättare:

Kommunföretag i Säffle

Säffle Kedjan 2

Olof Olsson

olof.olsson@saffle.se

0533 - 68 10 00

Miljö- och byggnadsnämnden

Säffle Kedjan 2

Ersättare:

Forskningen i Säffle

Conny Tindemyr

conny.tindemyr@saffle.se

0533 - 68 10 00

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunföretag i Säffle

Säffle Kedjan 2

Ersättare:

Säfflebostäder

Säffle Kommunikation


Sakkunnig

Kommunens upphandlade revisionsbyrå är KPMG. Nedan finns kontaktuppgifter till revisionens sakkunnig.

Per Marcusson
KPMG
Telefon: 073 5987669
Mejladress: per.marcusson@kpmg.se

Kontakt
 • Bernt-Ove Söderman

  Ordförande

  Kommunfullmäktiges revision

  0533 - 68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-08-01