Kontakt

Möten, handlingar, protokoll

I diarierna hittar du dokument, ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna till eller har skickats från kommunen. Du kan även söka dokument som är upprättade inom kommunen.

Hittar du inte det du söker så kan du vända dig till respektive registrator, se kontaktuppgifter nedan. Varje ärende får ett diarienummer när det registreras i diariet. Alla dokument som hör till ett ärende samlas under ett diarienummer. (OBS att alla dokument inte får ett diarienummer)

Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade som till exempel e-post. Dessa ska, om de inte omfattas av sekretess, genast eller så snart som möjligt kunna lämnas ut till dig om du ber om det. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se på handlingarna.

En handling är allmän om den:

 • förvaras hos en myndighet (exempel på kommunala myndigheter är kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden)
 • är inkommen till myndigheten
 • är upprättad. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.
 • är ett protokoll som har justerats (godkänts)

Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten.

Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda. De är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem.

Alla uppgifter i våra diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen (PUL), innan de blir tillgängliga på webben.
PUL är en lag som ska skydda människor från att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Därför lägger vi inte ut uppgifter om namn på privatpersoner.

Kontakt
 • Anneva Karlsson

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle