Bild
Kontakt

Markägare & entreprenör

Du som är markägare eller entreprenör behöver tänka på några saker i samband med att du utför arbete vid eller i närheten av våra fiberledningar.

Beställ lednings anvisning inför markarbeten

För att undvika avgrävningar på ledningar i mark så finns ledningskollen.se. Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du använder för att:

 • få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns
 • skydda ledningar mot avgrävningar
 • förenkla och samordna grävarbeten

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket.

Innan du gräver någonstans ska du begära ledningsanvisning. Din förfrågan via ledningskollen.se når alla berörda ledningsägare i området som är med i Ledningskollen.

Genom att använda Ledningskollen och själv rita in på en karta var du vill gräva minskar du risken för missförstånd. Det ökar chansen att du får rätt underlag direkt och sparar tid och undviker ledningsskador. Säffle Fibernät lämnar svar på din begärna inom fem arbetsdagar, så tänk på att begära ledningsärende ca 1 vecka innan du påbörjar ditt arbete. Ledningsutsättningen är sedan giltig i 30 dagar.


Vid all typ av markberedning i områden kring våra ledningar har vi ett antal riktlinjer och villkor som ska efterlevas. I texten nedan kan du läsa dessa.

Ledningskollen

 • Enligt användarvillkoren för Ledningskollen: Frågeställare bör observera att användningen av Ledningskollen.se inte befriar frågeställaren från skyldigheten att kontrollera och inhämta nödvändiga tillstånd eller vidta övriga åtgärder som kan vara en förutsättning innan grävning eller annan åtgärd vidtas.

Villkor/Riktlinjer

 • Utsättningen gäller i 1 månad från datum för kvitterad utsättning. Kunden (frågeställaren alternativt den som utför arbetet) skall säkra och bevara markering till dess markarbeten avslutats. · Efter avslutat arbete ansvarar kunden (frågeställaren alternativt den som slutför arbetet) att eventuella markeringsstickor/stakkäppar städas undan. Säffle Kommunikation AB ansvarar ej för bortplockning av dessa då det är för ER skull markeringsstickor/stakkäpparna slås ned.
 • Har 1 månad gått utan att markarbeten påbörjats skall en ny beställning göras i Ledningskollen, www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Utsättningen omfattar alla dokumenterade ledningsstråk inom den detaljerade plats för markarbete som överenskommits mellan frågeställare (eller dennes representant) och utförare.
 • Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, så måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen. Se www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, skall Säffle Kommunikation AB kontaktas/rådfrågas innan schakten återfylls.
 • Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i utsättningen uppenbaras ska Säffle Kommunikation AB kontaktas innan markarbete påbörjas.
 • En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.

Oaktsamhet vid markarbete kan leda till skador på ledningar. För att förhindra detta gäller följande villkor:

 • Inmätt lägesinformation redovisas en lägesnoggrannhet på ≤0,5m
 • Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om nätägares anläggning. Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg.
 • Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anvisning ‘Ledning för grävning’ skall följas. Se www.skr.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Ersättningskrav kan resas om ovan nämnda villkor ej följts och det uppstår skada på ledning. Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört.

Ledningsskada

 • Om skada sker på anläggning skall du omedelbart göra följande:
  • Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, t ex 20140101-0001
  • Kontakta Säffle Kommunikation AB. Uppge referensnumret. Utan referensnummer kan din skadeanmälan ej behandlas.

Följande villkor gäller för mottagen information.

Mottagaren förbinder sig att:

 • Endast använda informationen för detta uppdrag
 • Inte lämna ut informationen till obehöriga
 • Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete och med kopia på platsen för markarbete
 • Efter uppdragets slut makulera informationen

Nedan kan du läsa om hur du agerar när du upptäcker skador i vårt nät.

Om skadan påverkar dina egna tjänster
Du som är kund felanmäler problem med dina tjänster direkt till din tjänsteleverantör.

Om skadan inte påverkar dina egna tjänster
Det kan till exempel vara synliga eller avgrävda kablar eller skadade kopplingsskåp. Vi kan även hjälpa dig med att tillfälligt flytta en fiberkabel för att förhindra skador, vid exempelvis markbearbetning som schaktning, dränering, och sänkning av marknivåer.


Anmäl skada på ledningsnät

Om du orsakar eller hittar en skadad kabel eller ser skador på fiberskåp är vi väldigt tacksamma om du hör av dig till oss så vi snabbare kan ta hand om skadan och störningarna i fibernätet blir färre.

Du anmäler skador på fibernätet via telefon till Kundtjänst på 0533- 68 11 10 under kontorstid. Övrig tid använder du formuläret här nedan.

Öppettider Kundtjänst

Måndag- Torsdag 08:00-16:00 (Lunchstängt: 12:00- 13:00)

Fredag: 08:00- 15:00 (Lunchstängt: 12:00- 13:00)

Kontakt
 • Säffle fibernät - SÄKOM

  Expedition Säffle fibernät

  SÄKOM

  0533-68 11 10

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-05-24