Säbo:s logga
Kontakt

Om oss

Välkommen till ett långsiktigt boende!

Säfflebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som drivs i kommunal bolagsform i Säffle kommun och bolaget har sitt säte i Säffle. Säfflebostäder AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda bostäder och lokaler i Säffle kommun. Bolaget ska aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande bostads- och näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Målet för verksamheten är nöjda hyresgäster och flexibilitet för att tillfredsställa kundens behov.

Bolaget äger och förvaltar cirka 88 429 kvadratmeter. Säfflebostäder AB förvaltar även cirka 100 000 kvm åt Säffle kommun vilket gäller bland annat förvaltningsuppdrag för kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningsbyggnader samt för industri- och kommersiella lokaler till andra bolag i kommunkoncernen. Bolaget har idag cirka 1156 st lägenheter och cirka 102 lokaler i centrala Säffle samt i Värmlandsbro, Svanskog och Värmlands Nysäter.

Bolagets vision är:

 • Bostäder och lokaler med kvalitet
 • God service
 • Trygghet och omtanke
 • Levande och hållbart samhälle
 • Prisvärt
 • Personligt hem och lokaler med egen prägel

SäBo planerar för verksamhet som klarar sig utan fossilbaserade bränslen och som använder energisnåla lösningar.

SäBo sätter upp specifika mål för varje enskilt byggprojekt. För val av byggmaterial och produkter ställs krav enligt bedömningssystemet BASTA, både vid nyproduktion och renovering. Renoveringsprojekt ger bättre komfort och trivsel, samtidigt som husens energiförbrukning minskar. Genom nytt ventilationssystem, ny isolering och fönsterbyte sparas i typfallet 30 % av energin.

SäBo satsar också på fossilfrihet och energiprestanda i den dagliga verksamheten som fastighetsförvaltare. Vi har fyra elbilar och elcyklar används även i tjänsten. De av företagets bilar som har dieselmotorer körs på HVO-bränsle. Också detta är fossilfritt. SäBo är alltid öppna för nya idéer och ny teknik.

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen , GDPR (General Data Protection Regulation), i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

På Säfflebostäder värnar vi om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi följer reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR, som säkerställer att din personliga integritet inte kränks. Nedan kan du läsa mer om personuppgifter och vi behandlar din personliga information.

Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss på info@safflebostader.se eller ringa 0533-68 17 00.

 • Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
  Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, personnummer, email-adress och telefonnummer men också indirekta uppgifter som lägenhetsnummer, IP-adress och bilder.

  Allt som sker med personuppgifterna räknas som en behandling av personuppgifter. Detta är oberoende om detta utförs automatiserat eller inte. Några exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning och överföring.
 • Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in?
  Säfflebostäder AB, (org.nr 556499-8697), Hamngatan 4 B, 661 30 Säffle, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Du når oss på email via info@safflebostader.se eller på telefon 0533-68 17 00.
 • Integritetsskyddsmyndigheten
  Ett ombud från Integritetsskyddsmyndigheten kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vid behov kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på arkivet@saffle.se
 • Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket ändamål?
  Hos Säfflebostäder registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande på vår webbplats. Vi behandlar dina personuppgifter när du erbjuds objekt hos oss, under tiden du är vår hyresgäst samt en viss tid efter att du flyttat. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Vi behandlar även personuppgifter i de fall du är samarbetspartner, arbetssökande eller använder våra elektroniska nycklar. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.
 • Var behandlar vi personuppgifter?
  Samtliga personuppgifter strävar vi efter att behandla inom EU och alla våra egna IT-system finns inom EU. Vid support av systemen kan vi bli tvungna att överföra information utanför EU om vi exempelvis delar uppgifter med en underleverantör som är etablerad eller lagrar informationen utanför EU:s gränser. Vi ställer även i de undantagsfall samma säkerhetskrav som inom EU och vi delar inte mer information än som är relevant för ändamålet.
 • Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?
  I vissa fall är det nödvändigt att dela personuppgifter med ett företag som då blir ett så kallat personuppgiftsbiträde för att kunna erbjuda våra tjänster. Dessa företag gör det för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  - Marknadsföring, print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer
  - IT-tjänster, företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av de IT-lösningar som vi använder oss av
  - Inkasserande företag, vid uteblivna betalningar
  - Transporter, logistikföretag och speditörer
  - Reparatörer och leverantörer, för leverans eller reparation av produkter som hör ihop med en av våra produkter

  Vi lämnar enbart personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål som vi beskrivit tidigare i detta dokumentet. Alla personuppgiftsbiträden som vi använder har skrivit på ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa deras behandling av personuppgifter utifrån GDPR.

  Det finns även företag som är självständigt personuppgiftsansvariga som vi kan dela personuppgifter med om det är enligt angivna ändamål. Det innebär att vi inte styr hur de behandlar personuppgifter. Det gäller följande företag:

  - Statliga myndigheter, Skatteverket, polisen eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
  - Företag som ombesörjer allmänna transporter av varor eller informationsmaterial, logistikföretag och speditörer

  När vi delar personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.
 • Hur skyddas dina personuppgifter?
  Alla personuppgifter är skyddade av IT-system eller säkert förvarade om de är i fysisk form för att skydda integriteten och begränsa tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast behörig personal har tillgång till dessa för att kunna uppfylla våra angivna ändamål som du kan läsa mer om tidigare i detta dokument.
 • Dataskyddsförordningens förhållande till offentlighetsprincipen
  Säfflebostäder är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.
  Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Säfflebostäder ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.
 • Vid registrering som sökande på Mina sidor
  Under din tid som sökande samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

  Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar som sökande kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.
 • Vid lägenhetserbjudande
  När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.

  Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.
  Om du erbjuds en bostad för att studera i kommunen kommer vi att behandla antagningsbesked eller andra intyg som styrker att du studerar eller kommer att studera under hyrestiden.
 • Vid tecknande av hyreskontakt
  När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig.

  Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har fått en lägenhet i syfte att studera kommer vi kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

  Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan t ex avse bredbandsbolag och elbolag.

  Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer kommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

  Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

  Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.
 • Vid uppsägning av hyreskontrakt
  Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg.
 • Samarbetspartner
  Representerar du ett företag (leverantör/entreprenör) när vi inleder ett samarbete behöver vi behandla ett flertal uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. namn, kontaktuppgifter och annat som underlättar eller reglerar vårt samarbete genom avtal. Om ditt företag är en enskild firma kan det vara svårt att dra gränsen mellan personuppgifter och de uppgifter som är kopplade till bolaget. Om det är nödvändigt för vårt samarbete frågar vi efter referenser, uppgifter om din ekonomi eller om din anställning. Det kan innebära att vi gör kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg, andra intyg eller uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.

  Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk t.ex. under en garantitid. I övrigt hänvisas till skrivningen gällande allmänna handlingar och gallring. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla i kontakterna med en underentreprenör eller annan samarbetspartner när det är nödvändigt för att få projektet/ entreprenaden att fortlöpa som planerat.

  Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.
 • Arbetssökande
  Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Säfflebostäders berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering.

  Vi behandlar de uppgifter du själv delar, ditt CV, ditt personliga brev och annan information, så som betyg och intyg som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

  För att värna din integritet så ombeds du som sökande undvika känsliga personuppgifter som personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang i de handlingar som skickas till oss.

  De som kommer ta del av personuppgifterna är de som arbetar med rekrytering. Externa samarbetspartners inom till exempel rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system.

  I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering eller efter uppladdning av spontanansökan kommer uppgifterna att raderas om du inte väljer att fortfarande vara aktiv.
 • Elektroniska nycklar
  I många av Säfflebostäders fastigheter använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”tags” eller brickor). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dina/era dörröppningar i två veckor för tekniskt underhåll och felsökning och bokningsloggarna från tvättstugan i fyra veckor. Dessa händelser är en form av personuppgifter.

  Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att du/ni ska kunna öppna de dörrar ni behöver i ert bostadsområde samt boka er tid i tvättstugan. På vissa adresser finns möjlighet att lägga in namn och telefonnummer på porttavlan/porttelefonen (telefon/nr syns ej) om du/ni som hyresgäst vill.

  Säfflebostäder grundar behandlingen av personuppgifter på ett berättigat intresse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Polisen vid en eventuell brottsutredning.

  När du/ni flyttar från din/er lägenhet raderas dina/era personuppgifter ur det elektroniska nyckelhanteringssystemet.
 • Dina rättigheter
  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

  Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn,adress, email-adress, telefonnummer samt personnummer. Bifoga även en kopia av din legitimation. Begäran skickas till Säfflebostäder AB, 661 80 Säffle. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

  Har du klagomål på Säfflebostäder AB angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen.
 • Registerutdrag
  Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Vi kan komma att begära ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av begäran och att informationen lämnas till rätt person.
 • Begäran om rättelse
  Du kan begära att få komplettera ofullständiga personuppgifter eller få rättelse av felaktiga personuppgifter. Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att maila info@safflebostader.se. Vissa uppgifter kan du själv ändra direkt via Mina sidor på vår hemsida.
 • Radering av personuppgifter
  Du har rätt till att få dina personuppgifter raderade om:
  - Personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
  - Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
  - Uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in
  - Personen inte har ett kontrakt med oss och inte längre vill stå i bostadskön.

  Vi kan ha rätt att neka begäran av radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas i alla andra syften förutom det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Begränsning av personuppgifter
  Du har rätt till begränsning vilket innebär att vår behandling av personuppgifterna begränsas om du bestrider att personuppgifterna är korrekta. Detta under den tid vi behöver på oss för att fastställa om personuppgifterna är korrekta.

  Om vi inte behöver personuppgifterna längre för det angivna ändamålet men du behöver dem för att göra gällande eller försvara rättsligt anspråk, kan du begära begränsad behandling av personuppgifterna hos oss. Detta innebär att du kan begära att vi inte raderar personuppgifterna.

  Om du invänder dig mot den lagliga grund vi har för att spara vissa personuppgifter kan du begära begränsad behandling för så lång tid som vi behöver för att kontrollera om vår lagliga grund och berättigade intresse väger tyngre.

Det bästa sättet att bli leverantör till Säfflebostäder är att lämna anbud i en upphandling. Upphandlingar som Säffle kommun genomför regleras av Lagen om offentlig upphandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(LOU).

Lagen om offentlig upphandling talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Säfflebostäder får eller kan alltså inte välja om  lagen om offentlig upphandling skall användas eller inte, den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna. Ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan. 

Enligt lagen om offentlig upphandling ska Säfflebostäder annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt om att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Det räcker med andra ord inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens hemsida. En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Hur går upphandlingar till?

Är du intresserad av att göra affärer med den offentliga sektorn? Vill du veta hur upphandlingsprocessen går till?

Styrelse

Ledamöter

Suppleanter

Peter Erhardsson, ordförande (C)

Eva Harstad (C)

Karoliina Alegod (C)

Kjell Edlund (C)

Mikael Sahlin (M), 1:a vice ordförande

Håkan Johansson (M)

Christer Andersson (KD)

Henrik Ahlgren (MP)

Bo Augustsson (S), 2:e vice ordförande

Nikolai Konglevoll (V)

Gunnar Bäckström (S)

Hans Kleimert (S)

Kent Bergstedt (SD)

Lena Svensson (SiV)


Säfflebostäder är en del av Handelskammaren Värmland (medlemsbevis)
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-04-05