Två medarbetare från teknik- och fritidsförvaltningen i orange arbetskläder
Kontakt

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

Teknik- och fritidsnämndens uppgifter och ansvarsområden är följande:

 • Att leda kommunens tekniska verksamheter
 • Är kommunens väghållare med ansvar för de gator och
  vägar som ingår i kommunens ansvarsområde
 • Är huvudman för kommunens allmänna VA-anläggningar
 • Har ansvar för kommunens renhållning
 • Har ansvar för drift och skötsel av kommunens fritids- och friluftsanläggningar, skogar, park- och grönområden
 • Främjar fritidsverksamheten i kommunen genom att samarbeta med föreningar, organisationer och övriga intressenter som verkar inom nämndens område
 • Ger ekonomiskt bidrag och annat stöd till föreningar och organisationer som verkar inom nämndens område i kommunen
 • Förfogar över Tegnérhallen med sim- och sporthall samt över övriga sporthallar i kommunen. Dessa lokaler hyrs ut genom nämndens bokningscentral. Även kommunens utomhusanläggningar hyrs ut av teknik- och fritidsnämnden
 • Ansvarar för lotteritillstånd

Nämnden består av 14 ledamöter och 14 ersättare. Teknik- och fritidsnämnden har också ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Teknik- och fritidsnämndens ledamöter

Ordinarie

Ersättare

Ove Kaye (SD) ordförande

Johan Nilsson (M)

Nina Andersson (M) 1:a vice ordförande

Niklas Engdahl (M)

Jerome Davidsson (S)

Kjell Edlund (C)

Lars-Olof Ottosson (C)

Jörgen Johansson (C)

Sven Callenberg (C)

Martin Bergvall (L)

Mats Ahlstrand (C)

Anders Hansson (L)

Alf Svanström (C)

Nina Johansson (SD)

Niklas Karlsson (S)

Lars Wising (SD)

Tommy Lehrman (S)

Inger Persson (S)

Stefan Byqvist (SD

Hassan Dalo (S)

Mikael Jansson (SD)

Barbro Axelsson (S)

Per-Lennart Olsson (KD)

Henrik Ahlgren (MP)

Olle Danielsson (KD)

Christina Gyllenklint (MP)

Göran Alexandersson (V)

Jimmy Elgtberg (SiV)

Telefontid kundservice

Måndag - fredag 08:00 - 16:00
Tel 0533 - 68 17 50
E-post teknik.fritid@saffle.se

Besöksadress: Järnvägsgatan 9

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål hanterar och ansvarar för en rad olika personuppgifter i sin verksamhet och är personuppgiftsansvarig för samtliga ovanstående verksamheter. Teknik- och fritidsnämnden arbetar efter Säffle kommuns övergripande principer och eftersträvar öppenhet och transparens. Nedan följer exempel på personuppgifter som regelbundet förekommer i nämndens verksamhet.

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer
 • Kontonummer

Teknik- och fritidsnämnden behandlar mycket få sekretessbelagda uppgifter. Den enda ärendetypen som regelbundet innefattar sekretessbelagda uppgifter är läkarintyg i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Personuppgifter som omfattas av sekretess behandlas i enlighet med tystnadsplikt och särskilda säkerhetsrutiner.

För oss är det viktigt att du känner förtroende för hur kommunen hanterar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker på att vi följer de lagkrav som ställs på hanteringen av din personliga information.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär att vi skyddar din information med nödvändiga åtgärder och strävar efter öppenhet och transperens gentemot dig. Du kan alltid kontakta kommunen för att få information om vilken information vi har om dig, eller om du har några frågor om hur vi hanterar din information.

Hur får teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål dina personuppgifter?

Teknik- och fritidsnämnden får information främst från dig, beroende på vilken verksamhet du har varit i kontakt med. Du efterlämnar dig personuppgifter när du ringer, mailar eller kontaktar oss i olika frågor.

Teknik- och fritidsnämnden kan även få information från andra myndigheter, exempelvis andra kommuner eller statliga myndigheter. Oavsett om nämnden får information från dig eller från en annan källa så är det fortsatt samma höga krav på säkerhet och öppenhet.

När har teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål rätt att behandla dina personuppgifter?

Teknik- och fritidsnämnden har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av våra åtaganden mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning, allmänt intresse eller av rättslig förpliktelse.

I vissa fall kan teknik- och fritidsnämnden behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av nämnden och dess personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut någon information till någon annan part, om vi inte är tvungna av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter. Vi skickar inte vidare några personuppgifter i kommersiella syften. Kommunen lyder under offentlighetsprincipen vilket betyder att vi lämnar ut uppgifter på begäran efter en sekretessprövning enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Teknik- och fritidsnämnden sparar dina uppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som antagits. Gallringsbesluten innehåller information om när kommunen får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter och bygger på nationella riktlinjer för alla kommuner. En del information bevaras för forskning, juridiska eller historiska ändamål.

Hur skyddas dina uppgifter?

Teknik- och fritidsnämnden värnar om din integritet och arbetar aktivt med frågor rörande informationssäkerhet. Vi fik arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Dina rättigheter

Den nya dataskyddsförordningen ställer höga krav på öppenhet och transperens och ger även dig rättigheter i förhållande mot kommunen.

 • Rätt till information: Du har rätt att veta vilken information kommunen hanterar om dig och i vilket syfte.
 • Rätt till rättelse: Vid uppenbara fel har du rätt att begära att kommunen ändrar informationen om dig, och du har även rätt att komplettera med information som är relevant för personuppgiftsbehandlingen.
 • Rätt att göra invändningar: Du har rätt att göra invändningar mot att den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter. Myndigheter får bara göra personuppgiftsbehandlingar om de kan visa på lagligt stöd, eller fullgör en uppgift av allmänt intresse som väger tyngre än den enskildes rättigheter.
 • Rätt till begränsning: Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgiftsbehandlingar begränsade. Det innebär att de bara för användas för ett visst syfte. Denna rättighet gäller när du har begärt rättelse och väntar på att uppgifterna blir korrigerade.
 • Rätt att lämna klagomål: Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.
 • Rätt till skadestånd: Om kommunen använder sig av dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot förordningen så kan du ha rätt till skadestånd
Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2023-08-01