Bild
Kontakt

Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten som omfattar:

 • individ- och familjeomsorg
 • familjerådgivning
 • integration
 • alkoholpoliklinik
 • äldre- och handikappomsorg
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • rehabilitering
 • insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • tillståndsgivning och tillsyn för serveringstillstånd
 • verksamheter inom socialpsykiatri
 • tillsyn för folkölsförsäljning och tobak
 • konsumentverksamhet och skuldsanering

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare

Arbetsutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskydds-förordningen när personuppgift har inhämtats från den registrerade

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är socialnämnden skyldig att informera dig
om följande:

 • Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden, 661 80 Säffle, tfn 0533-68 16 77.
 • Socialnämndens dataskyddsombud, Lena Fjällman-Johnsson, Socialnämnden, 661 80 Säffle, tfn 0533-68 16 95.
  Ersättare är Katarina Lundin, tfn 0533-68 15 09.
 • Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighets-utövning.
 • Ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter behandlas när myndigheten gör utredning, beslut om insats/åtgärd och verkställighet enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialförsäkringsbalken (SFB), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och hälso- och sjukvårdlagen (HSL) samt fortlöpande dokumentation och administration i ärendet. Inkomstuppgifter används för att fatta avgiftsbeslut enligt SoL.

Personuppgifterna kan också komma att användas för intern uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

Personuppgifterna kan enligt de förutsättningar som ges i lag också komma att användas för forskningsändamål och utlämnas till annan myndighet för statistik.

 • Personuppgifterna omfattas av offentlighets- och sekretesslag (OSL).
  Endast behörig personal har åtkomst till personuppgifterna.
 • Personuppgifter som behandlas: Namn, personnummer, adress, telefonnummer och eventuellt uppgift om anhöriga.
 • Personuppgifterna gallras eller bevaras enligt socialnämndens dokumenthanteringsplan.
 • Du har rätt att på begäran, kostnadsfritt, en gång per år få information om hur kommunen behandlar dina personuppgifter och en kopia på de uppgifter som behandlas.
 • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om något är felaktigt.
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen och patientdatalagen.
 • Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen kan du läsa på Säffle kommuns hemsida,

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden, som inte kan avvakta till nästa vardags telefontid.
  070-692 31 39


 • Ivan Stipic

  Socialchef

  Socialförvaltningen

  0533-681670

Senast uppdaterad • 2020-11-25