Två personer vid ett skrivbord
Kontakt

Dataskyddsförordningen

För oss är det viktigt att du känner förtroende för hur kommunen hanterar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker på att vi följer de lagkrav som ställs på hanteringen av din personliga information.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär att vi skyddar din information med nödvändiga åtgärder och strävar efter öppenhet och transparens gentemot dig. Du kan alltid kontakta kommunen för att få information om vilken information vi har om dig, eller om du har några frågor om hur vi hanterar din information.

Respektive nämnd och bolag ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korret i sin organisation. Det innebär att det finns olika ansvariga för personuppgifter inom kommunen. För mer information om vilka personuppgifter som nämnderna hanterar se respektive nämnds webbplats:

Kommunen får information främst från dig, beroende på vilken verksamhet du har varit i kontakt med. Du efterlämnar personuppgifter när du ringer, mailar eller kontaktar oss i frågor rörande skola, bygglovsärenden, sociala frågor eller politiska beslut till exempel. Även när du besöker oss vid ett bokat möte på stadshuset eller är i kontakt med oss via sociala medier eller använder någon/några av kommunens e-tjänster får vi ta del av dina personuppgifter.

Säffle kommun kan även få information från andra myndigheter, exempelvis andra kommuner eller statliga myndigheter. Oavsett om kommunen får information från dig eller från en annan källa så är det fortsatt samma höga krav på säkerhet och öppenhet.

Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig. Du kan begära ett registerutdrag en gång om året kostnadsfritt där du informeras om vilka av dina personuppgifter Säffle kommun behandlar i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

Ansök om registerutdrag genom att klicka här

Säffle kommun har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av våra åtaganden mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning, allmänt intresse eller av rättslig förpliktelse.

I vissa fall kan Säffle kommun behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Säffle kommun sparar dina uppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som antagits av nämnd eller fullmäktige. Gallringsbesluten innehåller information om när kommunen får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter och bygger på nationella riktlinjer för alla kommuner. En del information bevaras för forskning, juridiska eller historiska ändamål.

Dina personuppgifter hanteras av respektive nämnd och bolag i Säffle kommun och ibland av dess personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av de datasystem som kommunen använder). Dina personuppgifter lämnas till tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag enligt offentlighetsprincipen, i kontakter med andra myndigheter på grund av till exempel tillsyn eller beslut eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram för att komma i kontakt med Säffle kommun överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Säffle kommun värnar om din integritet och arbetar aktivt med frågor rörande dataskyddsfrågor och informationssäkerhet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Den nya dataskyddsförordningen ställer höga krav på öppenhet och transparens och ger även dig rättigheter i förhållande mot kommunen.

  • Rätt till information: Du har rätt att få ett besked om vilken information kommunen hanterar om dig - ett så kallat registerutdrag.
  • Rätt till rättelse: Vid uppenbara fel har du rätt att begära att kommunen ändrar informationen om dig, och du har även rätt att komplettera med information som är relevant för personuppgiftsbehandlingen.
  • Rätt att göra invändningar: När kommunen behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om kommunen inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste kommunen upphöra med behandlingen.
  • Rätt till begränsning: Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgiftsbehandlingar begränsade. Det innebär att de bara för användas för ett visst syfte. Denna rättighet gäller när du har begärt rättelse och väntar på att uppgifterna blir korrigerade.
  • Rätt att lämna klagomål: Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.
  • Rätt till skadestånd: Om kommunen använder sig av dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot förordningen så kan du ha rätt till skadestånd.

För mer information om dina rättigheter se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-09-14