Fyra personer skrattar tillsammans under ett möte
Kontakt

Så kan du påverka

Du kan påverka politiken och följa den politiska diskussionen på många sätt i Säffle kommun.

Här har vi samlat ett antal valmöjligheter för dig som är intresserad av att göra din röst hörd på ett eller annat sätt.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Två gångar om året (april och oktober) har man en särskild punkt; allmänhetens frågestund. Då har allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter.

Det är också möjligt att som medborgare ta direktkontakt med enskilda politiker för att diskutera. Politikern har sedan möjlighet att interpellera, motionera eller ställa en fråga i kommunfullmäktige.

Vad är en motion, interpellation och enkel fråga?

 • Motion
  Ett sätt att få upp ett ärende i fullmäktige är att väcka en motion (ett förslag). En motion måste alltid beredas. Beredning innebär att förslaget, till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Utredningen lägger fram ett svar på motionen, exempelvis ett ja eller ett nej till sänkt hastighet, som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

 • Interpellation
  En interpellation (fråga) riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndordförande och ska helst gälla ärenden av större intresse för kommunen. Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.

 • Enkel fråga
  En ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande majoriteten kan lämna in en så kallad enkel fråga, vilket även går att göra muntligt. Enkla frågor ska beröra ganska enkla sakförhållanden och meningen är inte att framkalla någon politisk debatt. En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige. När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta

Har du en fråga eller åsikt kan du höra av dig direkt, med post, telefon eller e-post, till kommunstyrelsen eller berörd nämnd.

Den som vill kan när som hälst lämna ett förslag eller ställa en fråga till kommunen genom förslagslådan på kommunens webbplats. Frågan besvaras i första hand av berörd förvaltning.

Säffle kommun genomför regelbundet undersökningar för att stämma av med kommunens kunder/invånare hur man bedömer kvaliteten i kommunens verksamheter. Genom att svara på enkäterna är man med och påverkar.

Säffle kommun håller i ett antal råd för att få regelbunden återkoppling i vissa frågor. Exempel på detta är elevråd, samverkansråd, handikappråd och pensionärsråd. Rådets medlemmar är representanter från olika intresseorganisationer.

Kontakt
 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-07-28