Behandling av personuppgifter
Kontakt

Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskydds-förordningen när personuppgift har inhämtats från den registrerade

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är socialnämnden skyldig att informera dig om följande:

 • Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden, 661 80 Säffle,
  0533-68 16 77.
 • Socialnämndens dataskyddsombud, Lena Fjällman-Johnsson, Socialnämnden, 661 80 Säffle, 0533-68 16 95.
 • Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighets-utövning.
 • Ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter behandlas när myndigheten gör utredning, beslut om insats/åtgärd och verkställighet enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialförsäkringsbalken (SFB), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och hälso- och sjukvårdlagen (HSL) samt fortlöpande dokumentation och administration i ärendet. Inkomstuppgifter används för att fatta avgiftsbeslut enligt SoL.

Personuppgifterna kan också komma att användas för intern uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

Personuppgifterna kan enligt de förutsättningar som ges i lag också komma att användas för forskningsändamål och utlämnas till annan myndighet för statistik.

 • Personuppgifterna omfattas av offentlighets- och sekretesslag (OSL).
  Endast behörig personal har åtkomst till personuppgifterna.
 • Personuppgifter som behandlas: Namn, personnummer, adress, telefonnummer och eventuellt uppgift om anhöriga.
 • Personuppgifterna gallras eller bevaras enligt socialnämndens dokumenthanteringsplan.
 • Du har rätt att på begäran, kostnadsfritt, en gång per år få information om hur kommunen behandlar dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om något är felaktigt.
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen och patientdatalagen.
 • Du har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Se mer information på www.imy.se
 • Mer information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen kan du läsa om här. Öppnas i nytt fönster.
Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-03-28