Bild
Kontakt

Medborgarförslag

Har du en idé eller ett förslag du vill uppmärksamma? Då kan du lämna medborgarförslag till kommunen.

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige genom ett så kallad medborgarförslag.

Ett medborgarförslag

 • ska vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat av en eller flera personer.
 • ska innehålla namn, adress och telefonnummer,
 • ska vara märkt ”Medborgarförslag”, innehålla en rubrik, en kort beskrivning av ärendet samt förslag till beslut,
 • får inte ta upp ämnen av olika slag,
 • ska avse ett ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett kommunalt bolags befogenhetsområde och får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller ha odemokratisk innebörd eller vara diskriminerande ur politiskt, religiöst, kulturellt, sexuellt eller annat sådant hänseende.
 • väcks genom att det skickas eller lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast två veckor innan sammanträdet man avser att fullmäktige behandlar förslaget.

Om ett i huvudsak likalydande medborgarförslag eller motion behandlats i kommunen under de senaste två åren tas inte förslaget upp för behandling.

Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer får inte väcka medborgarförslag.

Följer inte medborgarförslaget ovanstående kriterier (punkt1-6), ska kommunstyrelsens kansli anvisa förslagsställaren om de rättelser som behövs för att förslaget ska kunna väckas.

Då fullmäktige remitterar medborgarförslaget fattar fullmäktige samtidigt beslut om kommunstyrelse eller annan nämnd ska avgöra ärendet. I så fall ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet samt delges förvaltningens/arbetsutskottets förslag till beslut innan beslut fattas.

Kontakt
 • Linnéa Lyckerius

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 06

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-02-10