Exteriörbild på fastighet i centrala Säffle
Kontakt

Fastighetsägare

I november 2017 fattade riksdagen beslut om ett nytt nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att
"med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund."
Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

En av inriktningarna för funktionshinderpolitiken är att avhjälpa befintliga brister i tillgängligheten. Inriktningen berör dig som fastighetsägare.

Sedan år 2001 finns det i plan- och bygglagen (PBL) bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde (publika lokaler) och på allmänna platser. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna röra sig i samhället.

En person med funktionsnedsättning är inte per definition funktionshindrad, utan blir det när den omgivande miljön begränsar. Genom att hinder i miljön undanröjs ges människor med funktionsnedsättning samma möjligheter att ta del av det offentliga utbudet som andra.

Om höga trösklar avlägsnas skapas framkomlighet för personer med rullstol men också för personer med barnvagn. Tillgänglighet är alltså något som gynnar oss alla. Inte minst är tillgänglighet viktigt för komersiella aktörer. Det är en grundförutsättning för att kunder ska kunna handla i deras butiker.

Det är som regel fastighetsägaren som är ansvarar för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder, men i vissa avseenden kan ansvaret ligga på den verksamhetsutövare som hyr lokalen.

Vad som är viktigt för oss alla är att vi ska kunna;

  • ta oss in i en lokal: tex. parkering för personer med rörelsenedsättning, ramp in, automatisk dörröppnare, trösklar, ljussättning
  • ta oss fram inne i en lokal: tex. trösklar, möblering, ljussättning, anpassad toalett för personer med funktionsnedsättning
  • ta del av information: tex. lätt att upptäcka skyltar, ljussättning, kontrasterade dörrar, kontrastmarkerade trappor, hörselteknisk utrustning

Samhället ska utformas så att alla kan delta på lika villkor. Personer med funktionsnedsättning ska i ökad utsträckning ges förutsättningar att leva självständigt och göra egna val.

Om du har frågor eller funderingar - ta gärna kontakt med kommunens funktionshinderkonsulent

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-12-01