Lantbruk
Kontakt

Lantbruk

Miljö och byggförvaltningen är den enhet som utför miljötillsyn på lantbruken i kommunen.

Vid en miljötillsyn hos lantbrukaren kontrolleras områden som:

 • Lagringskapacitet
 • Spridning
 • Kemikaliehantering
 • Cistern
 • Avfall

Planerar du att utöka din djurhållning så att den kommer bestå av mer än 100 djurenheter (de) krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Kommer djurhållningen bestå av fler än 400 djurenheter (de) (i vissa fall 200 de) krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

Anläggningar med mer än 100 djurenheter är klassade som C-verksamheter.

Några områden i Säffle kommun klassas som nitratkänsligt område och där gäller hårdare regler vid lagring av gödsel samt spridning. För att läsa mer om det klicka vidare till gödsellagring eller spridning av gödsel.

Reglerna för stallgödselspridning varierar i Säffle kommun. I de områden som är utpekade som känsliga enligt nitratdirektivet gäller hårdare regler. De församlingar i kommunen som är klassade som nitratkänsliga områden är: Säffle, Tveta, Bro, Botilsäter, Ölserud, Millesvik, Eskilsäter, Ny-Huggenäs och Kila.

Nitratkänsligt område

Hela året gäller följande:

 • Sprid inte mer kväve än vad grödan behöver. Hänsyn ska tas till stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt årets stallgödsel. Detta ska dokumenteras
 • Sprid inte på snötäckt mark
 • Sprid inte på frusen mark
 • Sprid inte på vattenmättad eller översvämmad mark
 • Sprid inte närmare än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö
 • Sprid inte på lutande mark (mer än 10 %) som gränsar till vattendrag eller sjö.

Utöver ovanstående gäller följande datumregler för flytgödsel, urin och fjäderfägödsel:

Datumregler för fastgödsel (ej fjäderfä)

Regler i övriga kommunen

Här är det endast datumregler som gäller. I Jordbruksverkets allmänna råd (SJVFS 2004:62) finns dock följande rekommendationer:

 • Gödsel bör inte spridas på frusen mark om det finns risk för ytavrinning vid nederbörd, tjällossning eller snösmältning.
 • Spridning bör inte ske om gödseln riskerar att spolas ner i närliggande ytvatten eller förorena grundvatten.
 • Gödsel bör inte spridas om det finns risk för översvämning.
 • Gödsel bör inte spridas om marken är snötäckt.
 • Gödsel bör inte spridas om det på grund av lutning finns risk för ytavrinning.

Datumregler för icke-känsligt område:

En stor del av Säffle kommuns församlingar har klassats som områden känsliga för växtnäringsläckage enligt i EU:s nitratdirektiv. Känsliga områden innehåller vatten som är extra känsliga för kväve- och/eller fosforberikning. Syftet med de nya bestämmelserna är att minska riskerna för växtnäringsläckage av kväve och fosfor från jordbruket till våra vatten.

Lagringsutrymmet för stallgödsel på ditt jordbruksföretag ska åtminstone vara så stort att du kan lagra den gödsel som produceras under det antal månader som anges i tabellerna nedan.

Om du har färre än två djurenheter eller två till tio djurenheter utanför känsliga områden omfattas du inte av de generella bestämmelserna. För dig som inte omfattas av krav på minsta lagringskapacitet gäller att lagringen inte får leda till förorening av yt- eller grundvatten så att det skadar miljön eller människors hälsa. Du ska också kunna lagra gödseln under den tid på året då det inte är lämpligt att sprida.

Antal månader som du åtminstone ska kunna lagra stallgödsel som produceras på gården om gården ligger inom känsligt område.

Gödsellagring inom känsligt område

Antal djurenheter

Nötkreatur, hästar, får och getter

Annan djurhållning

>100

8 månader

10 månader

>10 upp till 100

6 månader

10 månader

>2 upp till 10

6 månader

6 månader

Antal månader som du åtminstone ska kunna lagra stallgödsel som produceras på gården om gården ligger utanför känsligt område.

Gödsellagring utanför känsligt område

Antal djurenheter

Nötkreatur, hästar, får och getter

Annan djurhållning

>100

8 månader

10 månader

>10 upp till 100

6 månader

10 månader

>2 upp till 10

Inga generella regler

Inga generella regler

Utifrån djurantal och produktion kan du beräkna hur stort lagringsutrymme du behöver. Du kan använda dig av schablonvärden som finns i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket. Jordbruksföretag inom känsligt område ska ha en beräkning på lagringskapaciteten på företaget. Denna sparas så länge den är aktuell. Det som ska ingå i beräkningen är:

 • Utsöndrad träck och urin
 • Tillsats av strömedel
 • Vattentillskott, till exempel från spill, disk och regnvatten
 • Omsättningsförluster

De församlingar i kommunen som är klassade som nitratkänsliga områden är: Säffle, Tveta, Bro, Botilsäter, Ölserud, Millesvik, Eskilsäter, Ny-Huggenäs och Kila.

Utformning

Lagringsutrymmena ska vara utformade så att ingen avrinning eller läckage till omgivningen sker. Den tekniska utformningen av lagringsutrymmen som uppfyller kraven kan variera.

Om du driver företag med fler än 10 djurenheter ska;

 • påfyllning av flytgödselbehållare och urinbehållare ske under täckning
 • flytgödselbehållare och urinbehållare ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna

Stukalagring

Du får lagra fastgödsel i stuka på fält utan att du behöver anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Lagringstiden bör alltid hållas så kort som möjligt.
För mer information kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt
 • Isabell Engdahl

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 70

  Järnvägsgsatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2021-02-02