Lantbruk
Kontakt

Lantbruk

Lantbruket är en viktig del av samhället. De producerar livsmedel och håller landskapet öppet. Men om gödsel eller bekämpningsmedel inte hanteras rätt kan det bidra till en negativ miljöpåverkan. Därför klassas lantbruk som en miljöfarlig verksamhet och omfattas av miljölagstiftningen.

Vid en miljötillsyn hos lantbrukaren kontrolleras områden som:

 • Spridning
 • Lagringskapacitet
 • Kemikaliehantering
 • Cistern
 • Avfall

När behöver du söka tillstånd?

Om din verksamhet har:

 • mer än 40 000 platser för fjäderfän,
 • mer än 2 000 platser för slaktsvin,
 • mer än 750 platser för suggor,
 • stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter.

Djurenheter är ett mått på djurens miljöpåverkan. En djurenhet motsvarar t.ex. en mjölkko, 10 slaktsvin eller 100 värphöns. Mer information om djurenheter finns i Miljöprövningsförordningen (2013:251).

När behöver du anmäla?

Anläggningar med fler än 100 djurenheter (C-anläggningar) är anmälningspliktiga. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in senast sex veckor innan verksamheten startar eller ändras.

Anmälan kan även behövas vid ändring av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt.

U-verksamhet

De lantbruk som har mindre än 100 djurenheter kallas U-anläggning och behöver inte anmäla sin verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden innan den tas i drift.


Gödsel

Gödsel tillför näringsämnen till åkrarna men är också en viktig miljöfråga. Med en bra gödselhantering minskar riskerna för näringsläckage till mark-, yt- och grundvatten. Reglerna för gödselhanteringen varierar inom Säffle kommun. Delar av kommun ligger inom s.k. nitratkänsligt område vilket innebär vissa begränsningar kring lagring och spridning av gödsel.

Följande områden tillhör nitratkänsligt område:

Säffle, Tveta, Bro, Botilsäter, Ölserud, Millesvik, Eskilsäter, Ny-Huggenäs och Kila.

Nitratkänsligt område

Inom nitratkänsligt område gäller följande:

 • Sprid inte mer kväve än vad grödan behöver (max 170 kg totalkväve från stallgödsel per hektar spridningsareal och år. Hänsyn ska tas till stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt årets stallgödsel. Detta ska dokumenteras
 • Sprid inte mer stallgödsel eller andra organiska gödselmedel motsvararande 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år under en femårsperiod.
 • Sprid inte på snötäckt mark
 • Sprid inte på frusen mark
 • Sprid inte på vattenmättad eller översvämmad mark
 • Sprid inte närmare än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö
 • Sprid inte på lutande mark (mer än 10 %) som gränsar till vattendrag eller sjö.

Utöver ovanstående gäller följande datumregler för flytgödsel, urin och fjäderfägödsel:

Datumregler för fastgödsel (ej fjäderfä)

Regler i övriga kommunen

Här är det endast datumregler som gäller. I Jordbruksverkets allmänna råd (SJVFS 2004:62) finns dock följande rekommendationer:

 • Gödsel bör inte spridas på frusen mark om det finns risk för ytavrinning vid nederbörd, tjällossning eller snösmältning.
 • Spridning bör inte ske om gödseln riskerar att spolas ner i närliggande ytvatten eller förorena grundvatten.
 • Gödsel bör inte spridas om det finns risk för översvämning.
 • Gödsel bör inte spridas om marken är snötäckt.
 • Gödsel bör inte spridas om det på grund av lutning finns risk för ytavrinning.

Datumregler för icke-känsligt område:

Inom nitritkänsligt område

Om du har mer än två djurenheter måste du kunna lagra stallgödseln i det antal månader som anges i tabellen nedan

Gödsellagring inom känsligt område

Antal djurenheter

Nötkreatur, hästar, får och getter

Annan djurhållning

>100

8 månader

10 månader

>10 upp till 100

6 månader

10 månader

>2 upp till 10

6 månader

6 månader

Utanför nitratkänsligt område

Om du har mer än tio djurenheter måste du kunna lagra stallgödseln i det antal månader som anges i tabellen nedan.

Gödsellagring utanför känsligt område

Antal djurenheter

Nötkreatur, hästar, får och getter

Annan djurhållning

>100

8 månader

10 månader

>10 upp till 100

6 månader

10 månader

>2 upp till 10

Inga generella regler

Inga generella regler

 

Om du har färre än två djurenheter eller två till tio djurenheter utanför känsliga områden omfattas du inte av de generella bestämmelserna. För dig som inte omfattas av krav på minsta lagringskapacitet gäller att lagringen inte får leda till förorening av yt- eller grundvatten så att det skadar miljön eller människors hälsa. Du ska också kunna lagra gödseln under den tid på året då det inte är lämpligt att sprida.

Beräkning av lagringskapacitet

Utifrån djurantal och produktion kan du beräkna hur stor lagringskapacitet du behöver. Du kan använda dig av schablonvärden som finns i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket. Jordbruksföretag inom känsligt område ska ha en beräkning på lagringskapaciteten på företaget. Denna sparas så länge den är aktuell. Det som ska ingå i beräkningen är:

 • Utsöndrad träck och urin
 • Tillsats av strömedel
 • Vattentillskott, till exempel från spill, disk och regnvatten
 • Omsättningsförluster

Utformning

Lagringsutrymmena ska vara utformade så att ingen avrinning eller läckage till omgivningen sker. Den tekniska utformningen av lagringsutrymmen som uppfyller kraven kan variera.

Om du driver företag med fler än 10 djurenheter ska;

 • påfyllning av flytgödselbehållare och urinbehållare ske under täckning
 • flytgödselbehållare och urinbehållare ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna

Stukalagring

Du får lagra fastgödsel i stuka på fält utan att du behöver anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Lagringstiden bör alltid hållas så kort som möjligt.
För mer information kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt
 • Isabell Engdahl

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 70

  Järnvägsgsatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2021-09-17