Livsmedel
Kontakt

Livsmedel

Mat och dryck. Två saker som är så viktiga för vårt välbefinnande och överlevnad. För att vi inte ska bli sjuka av det vi äter och dricker finns det lagstiftning som reglerar hur och var livsmedel ska hanteras yrkesmässigt i Sverige.

Lagstiftningen reglerar också saker som märkning av innehåll och liknande för att ingen ska bli lurad.

Dricksvatten

Miljö- och byggförvaltningen utför tillsyn och kontroll av dricksvattenkvaliteten vid de kommunala vattenverken i kommunen, vid alla livsmedelsanläggningar som har egen brunn, och andra verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna. När det gäller enskilda dricksvattenbrunnar för privat bruk har kommunen inget tillsynsansvar, men vi hjälper gärna till att tolka analyssvar. Vi tipsar även om var man kan hitta mer information om dricksvatten om ni inte hittar det här på hemsidan.

Välkomna att höra av er!

Enskild dricksvattenbrunn

Det är mycket att tänka på när man har egen dricksvattenbrunn. Från och med 1 januari 2014 flyttades informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar över från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Då upphörde Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten, men Livsmedelsverket rekommenderar fortfarande att man ska testa sitt vatten minst var tredje år. Då bör man analysera både mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar.

Varför ska man ta prov på vattnet? Jo, för att se till att du och din familj inte riskerar att bli sjuka av det vatten ni dricker varje dag.

Livsmedelsverket anger att i en normal analys bör följande parametrar ingå: Escherichia coli (E. coli), Koliforma bakterier, Antal mikroorganismer vid 22 °C, Alkalinitet, Ammonium, Fluorid, Fosfat, Färg, Järn, Kalcium, Kalium, Kemisk oxygenförbrukning, Klorid, Konduktivitet, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Nitrat, Nitrit, pH, Sulfat, Total hårdhet och Turbiditet. Livsmedelsverket rekommenderar även att man provtar uran och bly. På några platser i landet kan det även vara lämpligt att analysera arsenik. Risken för förhöjda radonhalter är större i bergborrade och därför bör radonhalten i grundvattnet testas någon gång ibland.

Information om taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Kommunfullmäktige har beslutat (2018-03-12, KF § 35, dnr 2018-000026) att timavgiften inom livsmedelsområdet är 1041:- för år 2022 efter indexuppräkning.

Viktiga begrepp:

I taxan står det vad vi tar ut avgift för.

Timavgift är priset för varje timme kontrolltid (i kontrolltid ingår tid för inspektion, rapportskrivning, planering och andra administrativa åtgärder).

Mer information hittar du här:

Matförgiftning

Misstänker du att du har blivit matförgiftad? Kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen.

Årligen drabbas cirka 500 000 människor i Sverige av matförgiftningar. Hälften av dem som blir matförgiftade blir det av mat som lagats i det egna hemmet. Orsaken till matförgiftningar är oftast dålig hantering av livsmedel. Både hantering i hemmet och den mat som köps från butik eller äts på restaurang.

Om du anmäler matförgiftningen snabbt kan det hindra andra från att bli sjuka. Det är därför viktigt att du alltid hör av dig vid misstänkt matförgiftning samt gör det så snabbt som möjligt.

Du kan rapportera in din matförgiftning via kontaktuppgifterna till vår miljö- och hälsoskyddsinspektör. Det går bra att vara anonym, säg då inte ditt namn när du ringer.

Starta livsmedelsföretag

Vill du starta en livsmedelsverksamhet så krävs det att den är registrerad hos miljö- och byggförvaltningen. Det gäller även en befintlig anläggning. Det måste alltså komma in en ny registrering vid exempelvis ett ägarbyte. Två veckor efter att anmälan om registrering har inkommit till vår förvaltning får du starta upp din verksamhet. E-tjänst och blankett för registrering av livsmedelsanläggning finns under e-tjänster, bifoga även underlag för riskklassificering.

Om du tillverkar eller förpackar produkter av animalisk råvara för leverans till andra livsmedelsanläggningar, exempelvis slakterier eller mejerier måste anläggningen godkännas. Mer information finns hos livsmedelsverkets hemsida.

Vad krävs för att driva livsmedelsföretag?

 • Du ska ha kunskaper om hygien och vilka risker som kan finnas vid hantering av livsmedel
 • Det ska finnas rutiner eller arbetssätt för verksamheten, detta inom områden som personlig hygien för de som arbetar där, städning, temperaturkontroller. Detta kallas i lagen egenkontroll.
 • Lokalens utformning ska vara anpassad till den typ av verksamhet du vill driva. Behöver du bygga om eller bygga nytt kan bygglov krävas. Kontakta då någon av våra bygglovsinspektörer.

Miljö- och byggförvaltningens roll är att utföra kontroller på verksamheten när den startat. Då gör vi vår första bedömning om verksamheten uppfyller de lagkrav som finns.

Behöver du hjälp med granskning av ritningar, tips om hur din lokal ska utformas eller hjälp med de rutiner du har för verksamheten, så kan du kontakta en livsmedelskonsult.

Din roll som företagare innebär ett ansvar för att din verksamhet uppfyller de krav som finns, gäller både lokaler och rutiner.

Dricksvatten

Har företaget eget dricksvatten hittar ni informationen under viktiga länkar.

Tillfällig livsmedelshantering

Om du exempelvis vid ett evenemang vill anordna matservering eller försäljning är du skyldig att vara väl insatt i vad det innebär att servera livsmedel. Även om du inte omfattas av kraven på registrering har du fortfarande en skyldighet att följa de regler som finns enligt förordning (EG) nr 178/2002 om livsmedelssäkerhet. Miljö- och byggförvaltningen har utformat riktlinjer för hur du som verksamhetsutövare kan säkerställa att du följer regelverket. Informationen hittar du under viktiga länkar och dokument. Om du bryter mot någon av dessa kan du bli tvungen att stänga ner din matservering och du riskerar rättsliga åtgärder.

För att omfattas av kraven på registrering

Om du planerar att bjuda på mat vid flera tillfällen under ett år ska du göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (se mer information om detta i boxen starta livsmedelsföretag). Detta för att om man producerar mat för allmän servering i en tillräckligt stor omfattning måste verksamheten registreras av myndigheten, för att de ska kunna kontrollera att verksamheten uppfyller de lagar och regler som finns enligt livsmedelslagstiftningen. Det är myndigheten som avgör om verksamheten uppfyller kraven för att registreras.
Det beror bland annat på vem som serverar (privatperson, förening eller företag), vilken typ av livsmedel som hanteras (till exempel kakor eller tillagad mat), hur ofta och till hur många, samt om serveringen sker regelbundet eller inte.
För att ge ett exempel kan en förening som serverar lagad mat oftare än 1-2 gånger i månaden kan behöva registreras. En privatperson som säljer kakor på en marknad 1 gång om året omfattas inte av kraven på registrering.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du känner dig osäker på om du omfattas av kraven på registrering eller inte. Om du startar en verksamhet utan att vara registrerad kan du få betala sanktionsavgift om du startar en livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den.

Du som verksamhetsutövare ska lämna information om de verksamheter som du ansvarar för så att de kan registreras. Du ska också se till att miljö- och byggförvaltningen alltid har aktuell information och uppgifter om betydande ändringar i verksamheten.

 

Sanktionsavgiften

Om verksamheten har startat utan att vara registrerad hos miljö- och byggförvaltningen, blir sanktionsavgiften baserad på en procent av årsomsättningen. Årsomsättningen gäller för hela företaget/bolaget/verksamheten, inte bara den del som gäller livsmedelsverksamheten. Avgiften kan som minst bli 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor. Kommunal-, statlig- och landstingsverksamhet får ett fast belopp på sanktionsavgiften på 40 000 kronor.

Om din livsmedelsverksamhet ska få en ny ansvarig verksamhetsutövare (fysisk eller juridisk person) måste du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Om du tar över en redan registrerad verksamhet och inte underrättar miljö- och byggförvaltningen får du betala en sanktionsavgift.

Du måste även underrätta miljö- och byggförvaltningen om din verksamhet tidigare drivits som enskild firma men nu ska ombildas till aktiebolag, vilket innebär att en ny juridisk person tar över.

Sanktionsavgiften

Om en enskild tar över verksamheten, det vill säga ägarbyte, utan att ny anmälan har gjorts, blir sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen, 2 500 kronor till 40 000 kronor.

Kommunal- statlig- eller landstingsverksamhet får betala 40 000 kronor.

Har du sålt eller avvecklat ditt företag?

Tänk på att anmäla till miljö- och byggförvaltningen om du säljer eller upphör med din verksamhet senast den 31 januari för att inte bli debiterad för kontrollavgift för innevarande år.

Avgift för uppföljande kontroller

Uppföljande kontroller ingår inte i den årliga kontrollavgiften, och du debiteras särskilt för detta enligt taxan för uppföljande kontroll.

Avgiften för händelsestyrda kontroller tas ut om det finns brister som kräver inspektion för att se till att de åtgärdats. Om det förekommer klagomål eller rapporter om misstänkta matförgiftningar eller allergireaktioner som anses vara befogade måste verksamheten betala för både en inspektion samt timavgift för den påföljande extrakontrollen. Även eventuella kostnader för provtagning får verksamheten betala för.

Kontakt
 • Håkan Lindén

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
  Livsmedelsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 91

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Håkan Lindén

  T.f. Miljöchef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 91

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2022-11-10