Djur och skadedjur
Kontakt

Djur och skadedjur

Husdjursägare berörs av flera olika regler. Du behöver inte kommunens tillstånd för att ha sällskapsdjur. Däremot gäller tillståndsplikten inom detaljplanerat område för nötkreatur, häst, get, får, eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Vilka djur är sällskapsdjur?

Fjäderfä och pälsdjur kan förenklat sägas vara sällskapsdjur om de hålls inomhus i bostaden. Antalet djur kan även ha betydelse, och vissa undantag finns, tex för hundhållning utomhus. Kontakta kommunen om du är osäker. Kommunen kan ställa krav på särskilda villkor för djurhållningen.
Även för att hålla orm inom detaljpan behövs kommunens tillstånd.

Hundar

För hundar gäller koppeltvång och badförbud på allmänna badplatser. Polisen har tillsynen och ska kontaktas om man träffar på lösspringande hundar.

Djur som stör

Som djurägare ska du hålla dina djur så att det inte uppstår olägenheter för andra, t ex hundar som skäller eller katter som uppehåller sig eller förorenar på granntomter kan vara störande.
Kontakta i första hand djurägaren om du är störd, oftast kan man ganska enkelt hitta en lösning på problemen. Du kan även vända dig till kommunen som eventuellt kan ställa krav på rättelse om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet för människors hälsa.

Djurskyddskontroll

Djurskyddslagens bestämmelser gäller för alla djurägare. Att reglerna följs kontrolleras sedan 2009 av länsstyrelsen. För viss djurhållning kan du även behöva länsstyrelsens tillstånd.

Döda djur måste tas om hand på rätt sätt för att minska risken för att sjukdomar sprids.

För att gräva ner hästar behöver platsen för nedgrävningen godkännas av kommunen. Kontakta miljökontoret innan du börjar gräva. Kom ihåg att du måste ha fastighetsägarens tillåtelse, om du inte äger marken själv.

Har du problem med oönskat eller skadat djur?

Säffle kommun har skyddsjägare som hjälper till med att ta hand om det oönskade eller skadade viltet genom fällfångst eller avlivning.

Tveka inte att ringa om du behöver hjälp!

Namn

Tel.

Fredrik Svedenvik

070- 63 60 445

Dan Fransson

070- 34 21 555

Jan Emilsson

070- 29 11 198

Lars Fransson

070- 58 60 029


OBS! Detta gäller ingen form av tamdjur som till exempel katter, hästar och hundar, då veterinär eller polis får kontaktas.

I Säffle finns en särskild begravningsplats för smådjur. Denna är belägen på Krokstadområdet strax norr om Knistadtippen, väster om pelletsfabriken.

Regler för Säffle djurkyrkogård

För att få nyttja djurkyrkogården finns det några regler att följa:

 • Nedgrävning får endast ske på anvisad plats
 • Djurägare skall vara bosatt i Säffle kommun
 • Djur över 10 kg måste vara kremerade. För kremering kontakta veterinär
 • Djuret får ligga i papperssäck, men ej plastsäck, filt, papp eller trälåda
 • Gräset runt gravplatsen klipps av kommunen. Gravplatsen sköts av djurägaren

Kontakta kundtjänst på teknik- och fritidsförvaltningen om du har frågor angående Säffle djurkyrkogård.

Tillstånd för ormhållning

I Säffle behöver du enligt de lokala föreskrifterna söka tillstånd om du inom detaljplanelagt område har eller planerar att skaffa orm. Tillstånd behövs oavsett vilken typ av orm det gäller. De lokala föreskrifterna är meddelade med stöd av miljöbalken och tillstånd söks hos miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med tillståndskravet är att förhindra olägenhet och olycksfall och att motverka den oro som många människor känner för ormar. För att motverka risker och oro ställs krav på hög säkerhet, även för hållande av icke giftig orm, i syfte att ormen kan lämna sin förvaringslokal. Hållande av orm får heller inte medföra att personer som ingriper i olyckssituationer eller utför fastighetsservice ska riskera att träffa på lösa ormar. Ormar behöver skötas på ett sätt så att det inte riskerar att uppstå olägenhet på grund av lukt från terrarium eller från det som städas ur terrarium.

Om tillståndet

För handläggning av tillståndsansökan tas en fast avgift ut. vilket för närvarande är 1 700 kr. Miljö- och byggnadsnämnden kan återkalla tillståndet om villkor bryts. Om sökanden är omyndig ska en ansvarig ställföreträdare utses, vanligtvis målsman. Om ett företag eller en förening eller annan typ av verksamhet söker tillstånd ska en ställföreträdare utses som ansvarig för ormhållningen. Ställföreträdarens namn och kontaktuppgifter ska redovisas i ansökan.

Hållande av icke giftiga ormar

Tillstånd att hålla orm som inte är giftig kan ges om miljö- och byggnadsnämnden anser att djurhållaren och förvaringsutrymmena är lämpliga. Tillståndet kan förenas med villkor, om så behövs. Varje terrarium bör vara märk med ormens latinska och svenska namn, samt upplysningen "ogiftig orm" väl synlig. För mindre kramormar tillämpas generellt vad som sägs om icke giftiga ormar.

Hållande av giftormar och större kramormar

Tillstånd att hålla giftorm och större kramormar kan ges om miljö- och byggnadsnämnden anser att djurhållaren och förvaringsutrymmena är lämpliga. Vissa giftormar är dock inte lämpliga att ha i bostadshus. Tillståndet förenas ofta med villkor. Individuell bedömning om vilka säkerhetsåtgärder som behövs i det enskilda fallet görs vid varje tillståndsansök.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att följande punkter vanligtvis behöver uppfyllas, för att tillstånd ska kunna ges:

 • Terrariet hålls låst.
 • Förvaring av orm sker i särskilt utrymme i bostaden som inte har annat användningsområde än förvaring av terrarier och som hålls låst då ormhållaren inte befinner sig där. Utrymmet hålls omöblerat eller sparsamt möblerat.
 • Bostadens ventilationskanaler, golvbrunnar och dylikt är spärrade med väl förankrade nät eller motsvarande. Fönster i utrymmet som förvarar terrarier ska hållas stängda.
 • Varje terrarium är märkt med artens latinska och svenska namn. Varje terrarium innehåller endast en art.
 • På dörr till utrymme med terrarier finn en skylt med texten: "Varning giftorm. Obehöriga äga ej tillträde. Bett kan medföra fara".
 • Terrarium ska skötas på ett sätt så att det inte riskerar uppstå luktolägenhet.
 • Andra försiktighetsåtgärder bedöms vara nödvändiga.

Bästa alternativ för förvaring av terrarier med giftormar är en lokal i byggnad för annat ändamål än bostäder. Förvaringsrummet bör då ha någon form av sluss. Om en giftorm lyckats rymma ska polis omgående kontaktas. Telefon 114 14 eller 112. Miljökontoret ska informeras snarst om händelsen och grannar ska varnas.

Transport och överlåtelse

Giftorm bör endast föras bort från förvaringsplatsen i samband med överlåtelse eller då ormhållaren själv transporterar ormarna mellan två platser. Ormarna ska överlämnas/transporteras i rymningssäker behållare, tydligt märkt med uppgift om innehåll och får inte lämnas utan tillsyn. Om orm säljs behöver den nya ormägaren söka ett eget tillstånd.

Övrigt

Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar att du som ormägare är medlem i en herpetologisk förening. Nämnden har möjlighet att genomföra både anmälda och oanmälda inspektioner.

Ett tillstånd enligt miljöbalken befriar inte djurhållaren att söka eventuella andra tillstånd, till exempel enligt djurskyddslagen. Har du frågor som rör djurskydd, kontakta Länsstyrelsen i Värmland, telefon 010-224 71 20.

Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2021-02-02