Köldmedier
Kontakt

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som används i frysar, kylar och luftkonditioneringsanläggningar samt i värmepumpar för att ta upp och avge värmeenergi.

Köldmedier - CFC/HCFC/HFC

Köldmedier som släpps ut i miljön bidrar till växthuseffekten och nedbrytningen av ozonskiktet som skyddar jorden mot skadlig UV-strålning. Har du en anläggning med köldmedier innebär det därför att du som ägare eller nyttjanderättshavare (verksamhetsutövare/operatör) av denna anläggning har ett antal skyldigheter.

Ditt ansvar i korthet som verksamhetsutövare/operatör

 • Hålla dig uppdaterad om gällande lagar och regelverk angående din verksamhet och därmed inkluderad utrustning.
 • Se till att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad utförare.
 • Om ditt köldmedieinnehav uppfyller rapporteringskriterierna i lagstiftningen ska du varje år – senast 31 mars – skicka in en årsrapport till miljö- och byggförvaltningen. Vid försummelse riskerar du miljösanktionsavgift.
 • Känna till, kontrollera och godkänna rapportens innehåll, samt underteckna den.
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt av godkänd aktör och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljö- och byggförvaltningen.
 • Informera miljö- och byggförvaltningen vid nyinstallation eller konvertering av aggregat.

Informera miljö- och byggförvaltningen när en anläggning eller utrustning byter ägare!

OBS! Informationen på denna sida är översiktlig och beskriver inte regelverket i detalj. Som ansvarig verksamhetsutövare/operatör är du själv skyldig att skaffa dig de kunskaper om aktuella regler som krävs.

Regler för läckagekontroll

Den 1 januari 2015 trädde en ny EU-förordning (nr 517/2014) om f-gaser i kraft . I och med den nya lagstiftningen ska mängden köldmedia nu anges som koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilogram (kg).

Läckagekontroll

Mängden koldiocidekvivalenter

Läckagekontroll

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Svensk förordning

Det finns också en ny svensk förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, som började gälla 1 januari 2017.

Naturvårdsverkets tillhandahåller mer information om regelverk och frågor kring köldmedier.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har också tagit initiativ till att skapa en hemsida om de nya reglerna, läs mer på Allt om F-Gas.

Krav på årlig rapport till miljö- och byggförvaltningen.

Från 1 januari 2017 ska all utrustning som har krav på periodisk läckagekontroll räknas med i årsrapporten, även system under 3 kg (6 kg för hermetiskt slutna). De aggregat som ska räknas är dem som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Om den sammanlagda fyllnadsmängden för anläggningen motsvarar 14 ton CO2e eller mer någon gång under året ska en årsrapport skickas in till kommunen senast den 31 mars efterföljande år. Finns flera aggregat ska samtliga finnas förtecknade och bifogas till rapporten.

Här finner du länkar till förordning och information

Den svenska f-gas förordningen (2016:1128) anger tillsammans med artikel 6 i EU-förordningen EU 517/2014 vad som ska rapporteras.

 1. Verksamhetsnamn, organisationsnummer, besöksadress, postadress och eventuell alternativ faktureringsadress.
 2. Gatuadress och fastighetsbeteckning för stationär utrustning.
 3. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 4. Total mängd påfyllda f-gaser på grund av läckage under kalenderåret.
 5. Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret.
 6. Aggregatförteckning över utrustningen med typ av kontroll/åtgärd, samt resultat och datum för dessa.
 7. Namn, certifieringsnummer och kontaktuppgifter till det kylföretag och den personal som utfört kontrollerna.
 8. Om installerad mängd f-gas kommer från återanvändning eller regenerering, så ange materialåteranvändningens eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnummer.
 9. Om utrustning har nedmonterats (skrotats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av f-gas i ett skrotningsintyg som skickas in.
 10. Ansvarig verksamhetsutövares/operatörs underskrift.

Vid nyinstallation eller konvertering av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska miljö- och byggförvaltningen informeras i god tid innan åtgärden. Köldmedium av lägsta möjliga effekt på miljön ska alltid väljas. En läckagekontroll ska alltid utföras i samband med nyinstallation eller konvertering. Enbart certifierade aktörer får demontera och skrota ett köldmedieaggregat. Vid skrotningen upprättar denne ett skrotningsintyg som du som ansvarig operatör/verksamhetsutövare ska skriva under och skicka till miljö- och byggförvaltningen.

Uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade (godkända) kan man få från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Användningsförbud av HCFC i befintlig köldmedieutrustning

HCFC (exempelvis R22) med en fyllnadsmängd över 3kg får inte användas efter 1 januari 2015. För utrustning som innehåller mindre än 3kg, får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium. Överträdelse kan leda till åtal för miljöfarlig kemikaliehantering.

Förbud för vissa köldmedier med hög växthuspåverkan

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på vid nyinstallation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar 10 kilo R404A). Förbudet gäller från och med 1 januari 2020.

Om du inte följer kraven kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Kontakt
 • Monica Gottmarsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 82

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-10-20