Bild
Kontakt

Näringslivsprojekt

Vi driver och deltar i en rad olika projekt för att utveckla näringslivet i Säffle Kommun. Här kan du läsa mer om dessa projekt.

Vi driver flera projekt själva, dessa finansieras av bland annat Europeiska regionalfonden, Leader, Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Utöver detta medverkar kommunen, och därigenom vårt näringsliv i flera projekt som drivs av andra aktörer.

Näringslivsprojekt som ägs av Säffle kommun

ABC - Across Boarder Collaboration
Hållbart fiske i Säffle
Nyindustrialisering med hållbarhet som drivkraft
Hållbar export i Westra Wermland

Näringslivsprojekt vi deltar i

Projektet syftar till att företagen ska kunna definiera ett processfönster för att bland annat kunna automatisera och digitalisera sina produktionsprocesser.

Läs mer här! Länk till annan webbplats.

Avslutade projekt

LID - Local Improvement Districts
Möjligheternas kommun
EU


Snabbfakta

PROJEKTNAMN: Kortare livsmedelskedja genom samverkan kring regionalt slakteri i Värmland
PROJEKTTID: 2020-01-01 till 2022-06-30
PROJEKTÄGARE: Säffle kommun
FINANSIÄRER: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Företagarna i Säffle,
Mejeritransporter, Coop Värmland, Skafferi Värmland, Alfastiftelsen
MÅL: Skapa förutsättningar för en etablering av ett småskaligt regionalt slakteri i Värmland och samtidigt öka de värmländska nöt-, får- och grisproducenternas samverkan med andra aktörer i livsmedelskedjan fram till kunder på en regional marknad.

Bakgrund

Under hösten 2018 kontaktade några lantbruksföretag i Säffle kommun Näringslivsenheten i syfte att diskutera behovet av slakt, styckning och vidareförädling. Ett antal möten hölls och möjligheten att söka medel för att genomföra en
förstudie öppnade sig genom Landsbygdsprogrammet. Ansökan skrevs, ett antal privata finansiärer ställde upp med medfinansiering som bevis på marknadens intresse och slutligen beviljades förstudien projektmedel i december 2019.

Vad ska vi göra?

Projektet kommer att utreda förutsättningarna för ett nytt småskaligt slakteri, etablera
samverkansformer, ta fram en marknadsplan och etablera marknadssamverkan.
Vi kommer också att undersöka hur en testbädd för hållbar livsmedelsproduktion kan formas.

Producentperspektivet

En viktig parameter för att lantbruksföretagen ska kunna öka sin lönsamhet är att utveckla konkreta samarbeten så att vägen mellan producent och konsument förkortas och försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden ökar. Producenterna behöver också mer och säkrare tillgång av slaktmöjligheter. Tidvis råder lång väntetid till befintliga slakterier, för vissa djurslag är det mer eller mindre alltid svårt att hitta slaktmöjlighet och existerande slakterier har små möjligheter att med kort varsel ta in enstaka djur som behöver slaktas. Marknadsperspektivet Intresset för lokalt producerade livsmedel ökar i omfattning. Information om ursprung och ökat fokus på korta transporter före och efter slakt blir allt mer efterfrågat och en marknadsfördel för försäljningsledet. Möjligheterna till detta och tillhörande ”storytelling” är svårt att uppfylla med befintliga storskaliga slakterier och ett mindre slakteri har möjlighet att komplettera marknadens behov. Möjligheten att hitta intressanta råvaror från mer ”udda” djurslag eller särskilt högkvalitativa produkter är också begränsade i rådande läge. Förstudien kommer också att titta på möjligheterna att integrera moderna miljövänliga förpackningar i erbjudandet till marknaden.

Vad ska förstudien fokusera på?

Fokus i förstudien ligger på att utreda och förbereda för att skapa förbättrade slakt- möjligheter för nöt-, får- och grisproducenterna i regionen, så att de får stabilare förutsättningar för sin verksamhetsplanering och avsättning. Förstudien ska också titta på företagens möjlighet att genom ett ökat samarbete återta initiativet att sätta pris på sina kvalitets- produkter och själva äga affären och kundrelationen.

Vad händer sedan?

UNDERLAG - Projektet kommer att utmynna i ett allsidigt underlag inför beslut om investering i ett småskaligt slakteri med förädling.

FÖRVERKLIGANDE - Om det blir ett positivt investeringsbeslut kommer projektering, finansiering och byggnation att påbörjas och tecknade avsiktsförklaringar övergå i avtal.

MARKNADSSAMARBETE - Oavsett vilket investeringsbeslut som fattas, så kommer det etablerade marknadssamarbetet att kunna fortsätta, utifrån gemensamt varumärke och i etablerade kanaler.

TESTBÄDD FÖR HÅLLBAR MATPRODUKTION - Projektägaren Säffle kommun kommer att överväga att vidareutveckla en tema-testbädd inom hållbar matproduktion och ansökan om stöd utifrån Landsbygdsuppdraget/Testbädd landsbygd. På lång sikt kommer regionen att kunna etablera sig som en modell för framtidens hållbara matproduktion, i samverkan medvärmländska spetskompetenser så som processindustri och hållbara förpackningar.

Organisation

Förstudien drivs och ägs av Säffle kommuns näringslivsenhet. Jonas Enström är projektledare. Till projektet finns en styrgrupp kopplad med representation från Företagarna i Säffle, LRF, Nifa, Coop Värmland och Mejeritransporter AB.

Mer information

Kontakt

Pia Proper, Säffle kommun, 0533- 68 10 22, pia.proper@saffle.se Jonas Enström, projektledare, 070-515 00 30, jonas@enstromkonsult.se
Caroline Fröling, kommunikatör, 0533-68 13 24, caroline.froling@saffle.se

Projektet Säffles samverkan i praktiken ska ge Säffles företag bättre möjligheter till kompetensförsörjning, genom rekrytering, matchning och anställning ur gruppen utrikesfödda.

Projektet har pågått mellan 2019-10-01 till 2020-12-31 och finansieras av Säffle kommun och Tillväxtverket.

Mål

Projektet ska leda till att deltagande företag lyckas med att rekrytera 20 utrikesfödda personer. Projektet ska även leda till att 45 personer ur målgruppen har stegförflyttats i riktning mot arbetsmarknaden, genom praktik och yrkesrelaterad utbildning.

Planerade projektaktiviteter

Riktade utbildningsinsatser, praktikförberedelse, coachning och handledarutbildning.

Industriutbildningar

Projektet har riggat utbildningsspår mot industrin.
Detta görs i form av förberedande industriutbildning för utrikesfödda. De studerande får under 10 veckor yrkesinriktad svenska, matte, arbetsmarknadskunskap och praktisk industriutbildning. Efter avslutad förberedande utbildning har individerna gått ut i jobb eller vidare till fördjupade industristudier.

Handledarutbildning

Handledarutbildning för personal hos industriföretagen som kommer att ta emot personal och praktikanter genomförs löpande. Personalen får kunskap om språkinlärning, mottagande av praktikant, ledarskap och kulturvariationer. Hittills har personal från Nordic Paper, BTG, CS produktion och Somas utbildats inom projektet.

Resultat

Vid projektets slut har:

 • 21 individer som varit en del av projektet har fått jobb inom industrin.
 • 58 personer utbildats (förberedande industri, spets- kantpress, golvläggning, husbyggnation och städ).
 • Av de 35 elever som genomgått den förberedande industriutbildningen har 10 gått ut i jobb och 17 studerar vidare inom industri.
 • 70 personer från näringslivet har fått handledarutbildning.
 • Industricenter har bildats.

Film om projektet:

 

Kontakt

Caroline Fröling, projektedare
Telefon: 0533-68 13 24
caroline.froling@saffle.se

Petra Andersson, kompetensmäklare
Telefon: 0533-68 10 37
petra.andersson@saffle.se

Kontakt
 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-11-22