Bygglovsprocess
Kontakt

Bygglovsprocess

Att söka bygglov kan kännas lite krångligt. Här hittar du information om hur bygglovprocessen ser ut, vad du behöver tänka på och göra, från idé till slutbesked.

 • Ansökningsblankett med uppgift om kontrollansvarig (ifall en sådan behövs).
 • Planritningar i skala 1:100 som visar hur byggnaden är disponerad.
 • Fasadritningar i skala 1:100. Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader.
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Måttsatt situationsplan i skala 1:400 som visar hur hela tomten är disponerad och tydligt visar vad som är nytt och ändrat.
 • Eventuellt nybyggnadskarta. Detta gäller för nybyggnad. På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till tomtgränser.

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. De ska vara tydliga, skalenliga, måttsatta och utskrivna eller kopierade på vitt papper. Generellt gäller att ju tydligare, lättförståeliga och kompletta handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan. I vissa fall ska även grannar höras och ta del av handlingarna. Detta innebär att även de berörda ska förstå vad som framgår ur handlingarna.

När du skickat in din ansökan om bygglov och kommunen bedömt att handlingarna är kompletta, får du ett meddelande om detta. Om handläggarna saknar någon handling eller om ritningarna inte är fackmannamässiga, kontaktas du av miljö- och byggförvaltningen om detta.

Från det datum ansökan är komplett ska ett beslut meddelas inom 10 veckor. I Säffle kommun är normal handläggningstid för enklare ärenden cirka 2-3 veckor och för övriga ärenden cirka 4-5 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera.

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella remissvar och svar från grannar och andra kommit in kan ett beslut om bygglov fattas.

Bygglovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats. De har sedan tre veckor på sig att överklaga. Om detta inte sker vinner beslutet laga kraft efter detta. Beslutet annonseras också i Post- och Inrikes Tidningar.

När du ska bygga, riva eller utföra en markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige:

 • hjälper dig att upprätta förslag till kontrollplan
 • ser till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs
 • närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • dokumenterar sina byggplatsbesök
 • ger ett utlåtande till dig och miljö- och bygg­nadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Den kontrollansvarige ska ha en själv­ständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrol­leras. Den kontrollansvarige ska dess­utom vara certifierad av ett ackredite­rat certifieringsorgan.

Kontrollplanen är ett dokument för kon­trollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kon­trollerar. Det ska framgå om du själv ska göra kontrollen genom din dokumente­rade egenkontroll eller om den ska ut­föras av en certifierad sakkunnig. Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat av­fall ska tas om hand.

När miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om lov eller tagit emot din anmälan ska de snarast kalla till ett tekniskt samråd. Vid samrådet går ni gemensamt igenom redovisningen av arbetets organisation och förslag till kontrollplan.

Om miljö- och bygg­nadsnämnden känner till att projektet kräver tillstånd av någon annan myndighet ska de upplysa dig om det. Miljö- och bygg­nadsnämnden för protokoll under hela samrådet.

Du måste ha fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden innan du får påbörja en åtgärd som kräver bygglov, riv­ningslov, marklov eller anmälan. I start­beskedet fastställer miljö- och byggnadsnämnden kontrollplanen, bland annat utifrån det som har kommit fram vid det tekniska samrådet.

Miljö- och byggnadsnämnden kan till exempel anse att byggherrens egenkon­troll inte är tillräcklig utan behöver kom­pletteras med en certifierad sakkunnig (kontrollansvarig). Miljö- och byggnadsnämnden fastställer också eventuella villkor för att få påbörja arbetena. Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla samma dag som be­slutet om lov upphör att gälla.

Efter det att startbeskedet är lämnat ska miljö- och byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka arbetsplatsen där åtgärderna genomförs. Miljö- och byggnadsnämn­den ska föra protokoll över besöket

I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska miljö- och byggnadsnämnden kalla byggherren, kontrollansvariga och eventuella övriga till ett sammanträde för slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt.

Miljö- och byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyll­da och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan ska anses vara slutförda i och med att slut­besked utfärdas. Du får inte ta i bruk en byggnad (till exempel flytta in i den) eller en annan anläggning förrän du har fått ett slutbesked.

Du kan få slutbesked även om det finns kvar mindre brister. Miljö- och byggnads­nämnden gör i så fall anmärkningar på bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är av­hjälpt eller kontrollen är gjord prövar miljö- och byggnadsnämnden slutligt frågan om slutbesked.

Kontakt
 • Jimmy Karlsson

  Bygglovshandläggare

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Johan Nilsson

  Bygglovsingenjör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 42

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-04-05