Anmälan
Kontakt

Anmälan

Även om åtgärderna inte kräver bygglov kan du behöva göra en anmälan.

En anmälan ska vara skriftlig och skickas till miljö- och byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Anmälan ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetsbeteckning och när arbetet ska påbörjas. Om det be­hövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Om du utför en åtgärd där det kan uppkomma farligt avfall ska du ange det i din anmälan.

Exempel på åtgärder som inte kräver bygglov men anmälan:

 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, an­ordningar för ventilation, vatten och avlopp (när det gäller vatten och avlopp gäller kravet såväl i byggnad eller inom en tomt)
 • göra en ändring som väsentligt på­verkar brandskyddet i en byggnad
 • göra vissa rivningsåtgärder
 • underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.

För en- och tvåbostadshus:

 • Uppförande av komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 30 kvm med högst 4 meters nockhöjd i omedelbar närhet av huvudbyggnaden. Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad med högst 15 kvm. Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd. Tillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
 • Tillbyggnad med högst två takkupor. Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till.

För enbostadshus:

 • Inredning av ytterligare en bostad

Krav på anmälan gäller inte vissa lovbe­friade åtgärder på en- och tvåbostadshus eller lovbefriade komplementbyggnader. Anmälan ska dock alltid ske om åtgär­den innebär en ändring av bärande konstruktioner.

Bygglovfriheten gäller inte om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.

Anmälningar, tillstånd eller dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade som t.ex tillstånd för/ändring av enskilt avlopp och ansökan om strandskyddsdispens.

Mer information finns på Boverkets webbplats.
Kontakt
 • Jimmy Karlsson

  Bygglovshandläggare

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Johan Nilsson

  Bygglovsingenjör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 42

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-08-16