Bild över ett vattendrag och en bro
Kontakt

Projekt Byälven

Projekt Byälven skapades efter översvämningen år 2000 som ett sätt att bilda motståndskraft för framtida översvämningar längs Byälven. Arbetet har sedan dess bedrivits i flera etapper där bland annat undersökningar gjorts. För projektets fjärde etapp har Säffle kommun gått samman med Arvika kommun för att gemensamt identifiera vad som ska göras.

Översvämningsproblematiken i Byälven kan inte hanteras med en enskild åtgärd. Byälvens vattensystem sträcker sig ända från Kongsvinger i Norge till Säffle vid Vänern. Det är med andra ord en sträcka på cirka 150 km där översvämningar kan drabba flertalet städer. Tillsammans med aktörer längs hela älven kan vi gemensamt lindra de negativa konsekvenserna av översvämningar. Nedan kan du läsa vad som redan har gjorts och vad som ska göras.

Etapp I , 16.6 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet analyserade orsakerna till översvämningarna i Glafsfjorden och övriga delar av Byälvsystemet under hösten år 2000.
 • Rapporten som arbetet mynnade ut i sammanställde händelseförloppet och värderade möjliga åtgärder för att förebygga framtida översvämningsskador.

Etapp II , 7.1 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Simuleringar av översvämningar i Byälven utfördes.
 • En modell med noggrannhet på höjddata skapades för att identifiera åtgärder som skulle kunna mildra effekterna av en översvämning. Arbetet finansierades delvis av EU-projektet Flows.

Etapp III , 346.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Åtgärder kring Backeströmmen i Säffle kommun gjordes.

Etapp IV

För att komma vidare med de undersökningar som gjorts, men även titta på helt nya lösningar har Säffle och Arvika kommuner beslutat att bilda en gemensam styrgrupp och arbetsgrupp för Byälven etapp IV. Till arbetet har även referensgrupper knutits. Arbetsgruppens uppdrag är att föreslå lämpliga åtgärder, med finansieringsförslag, för att hantera översvämningar och redovisa förslag på fortsatt arbete. Arbetet med etapp IV startade i juni 2021.

För att skapa motståndskraft inför framtida översvämningar i Byälven behöver risker hanteras på flera sätt:

 1. Planera rätt. Vi ska så långt som möjligt undvika att bygga eller nyttja riskområden.
 2. Tekniska lösningar. Om ett riskområde redan är bebott eller nyttjas behöver man utreda om det går att genomföra tekniska lösningar som minskar risken.
 3. En god beredskap. Vissa risker vet vi kommer att inträffa, då gäller det att ha en god beredskap för att kunna hantera dem.
 4. Återuppbygg smart. Efter en inträffad händelse när byggnader eller verksamheter ska återuppbyggas bör det ske på ett sätt så att man i framtiden inte drabbas lika hårt när risken inträffar igen.

Arbetsgruppens arbete hittills

Under 2022 fick SMHI i uppdrag av arbetsgruppen att simulera två åtgärdsförslag genom en hydraulisk modellering. Syftet med utredningen var att besvara om åtgärderna kan sänka vattennivån i Byälven vid högflödessituationer. Åtgärdssimuleringen blev klar i februari 2023.

 • Åtgärdsförslag 1: handlar om att ta bort dammkonstruktionen under Strömbron i centrala Säffle, som i tidigare utredningar konstaterats begränsa flödet av vatten. Resultatet från simuleringen visar att åtgärden sänker vattennivån. Nivåsänkningen skiljer sig åt beroende på mätpunkt och simulerat flöde (se rapport nedan för mer info).
 • Åtgärdsförslag 2: handlar om en ny strategi för tappning av vatten. Åtgärden innebär att dämmets luckor öppnas helt i ett tidigare skede för att sänka vattennivån inför högt flöde. För att kunna göra detta krävs en förändrad vattendom. Resultatet från simuleringen av åtgärdsförslag 2 visar att en sådan strategi inte ger någon större effekt på sänkning av vattennivån i Byälven vid en situation med högt flöde.

Resultatet från utredningen kan du ta del av i rapporten ”Byälven – Åtgärdsanalys , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.” som tagits fram av SMHI.

Arbetsgruppens fortsatta inriktning

Arbetsgruppens inriktning under 2023 är att utreda översvämningsåtgärder grundligt genom att ta fram en nyttoanalys. Nyttoanalysen handlar om att besvara vad som ska skyddas och om åtgärder bidrar till önskad effekt, dvs. kan åtgärden sänka vattennivån tillräckligt. I nyttoanalysen ingår också att utreda om åtgärder kan innebära konsekvenser. Exempelvis finns det risk för att åtgärder kan leda till ras och skred längs älvkanter eller att åtgärder kan orsaka låga vattennivåer under sommartid, vilket bland annat kan försvåra framfarten för båtar.

Resultatet från simuleringen som gjorts under 2022 visar att en ny tappningsstrategi inte bidrar till sänkta vattennivåer av betydelse. Översvämningsåtgärder som kommer ingå i nyttoanalysen är en borttagning av dämmet (åtgärdsförslag 1) och en slussöppning i Säffle (åtgärdsförslag 3). Detta innebär att SMHI får ytterligare ett uppdrag att simulera en slussöppning.

Nyttoanalysen består även i att ta fram underlag på vad som riskerar att drabbas av översvämning, särskilt då samhällsviktig verksamhet som till exempel ”el, vatten-avlopp, vägar, fibernoder”.

Läs en sammanfattande rapport av Projekt Byälven
Kontakt
 • Räddningstjänstens växel

  Växel räddningstjänsten

  Kommunkontoret

  0533-68 17 20

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-12-12