Taxor och avgifter
Kontakt

Taxor och avgifter

Här finns taxor och avgifter som tas ut för vatten och avlopp samt slamtömning, avfall och renhållning.

Hushållsavfall

Hushåll kan gratis lämna sitt grovavfall och farliga avfall på Östby Miljöstation under förutsättning att man har ett sophämtningsabonnemang.

Grovavfall och farligt avfall

Grovavfall och farligt avfall från företag eller verksamheter räknas som verksamhetsavfall och för detta avfall finns en taxa, se nedan.
Företag som kommer till Östby Miljöstation skall ta kontakt med personalen för att få avfallet invägt. Kostnaden för avlämnat avfall faktureras sedan månadsvis enligt aktuell taxa.

Slamtömning

Avgiften för slamtömning beräknas enligt självkostnadsprincipen. Intäkten ska täcka kostnader för administration, insamling och behandling av avfall.

Den årliga indexuppräkningen av entreprenad för slamtömning har de senaste fyra åren legat på +3% per år.
År 2022 är indexuppräkningen 8,6% vilket beror på ökade bränslekostnader.

Slamtömningstaxan täcker kommunens kostnader för slamhanteringen samt administration.
En höjning med 7% av taxan gör att verksamheten anpassas till det aktuella kostnadsläget.

För en kund med en 3 kbm brunn som töms en gång per år ökar slamtömningskostnaden med 97 kr/tömning och år
För kund som har en sluten tank på 3 kbm med en tömning/år ökar kostnaden med 120 kr/tömning.

Vatten - Anläggningsavgifter och anslutningsfrågor

Hör av dig till oss om du har frågor om anläggningsavgiften, anslutningsfrågor eller om du vill komma i kontakt med vårt laboratorium eller avloppsreningsverk.

Vattenmätare

Frågor angående vattenmätare ställs till vår mätarmontör.

Taxeinformation för vatten och avlopp

Brukningstaxa - Villaägare

Med hjälp av formeln kan du räkna ut din brukningsavgift för vatten och avlopp, med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

Grundavgift (för er mätarstorlek) + lägenhetsavg. + förbrukning kubikmeter *rörlig avg. kr/m3 =
årlig kostnad för vatten och avlopp.

I detta exempel har vi räknat med 150 m3 i vatten- och avloppsförbrukning.


1 244 + 1 244 + 150 * 16,00 = 6 109 kr/år

Priserna är exklusive moms.

Taxa 2 och 5

Flerbostadshus och industri - kontakta VA-verket.

Anläggningstaxa - Nybyggare

Beräkna din anläggningsavgift för vatten och avlopp med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

Anläggningsavgifter tas ut om en anslutning till VA-verkets ledningsnät ska göras vid en ny- eller tillbyggnad av en fastighet.

I anläggningsavgifterna ingår servisavgifter för anslutningen till de olika näten, en fast fastighetsavgift, en summa beroende på tomtens storlek och en avgift per lägenhet.

Exempel på anläggningsavgift för enskild villa:

En grundavgift + lägenhetsavgift + tomt yta * kr/m2
I detta exempel har vi räknat att tomtens yta är 4000 m2.


74 051 + 5 913 + 4000 * 7,17 = 108 644 kr

Priserna är exklusive moms

Kontakt
 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

Senast uppdaterad • 2022-11-09