Person som sitter och antecknar i ett block
Kontakt

Taxor och avgifter

Här finns taxor och avgifter som tas ut för vatten och avlopp samt slamtömning, avfall och renhållning.

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Avgifterna som tas ut av VA-kollektivet ska täcka nödvändiga kostnader för de tjänster som levereras.

Säffle kommun, som VA-huvudman, ser regelbundet över VA-taxan för att säkerställa att den återspeglar de kostnader som uppstår både för att utöka och för att säkert driva och underhålla VA-verksamheten.

Under de senaste åren har Säffle kommuns VA-verksamhet redovisat ökande kostnader samt ett ökande behov av underhåll för VA-infrastrukturen. De aktuella kostnadsökningarna beror främst på att mer resurser krävs för att tillgodose underhållsbehovet för kommunens VA-infrastruktur, samt på betydande prishöjningar för material som är kritiska för verksamheten.

För att avgifterna ska täcka de ökade kostnaderna för en fullgod drift och förvaltning av kommunens allmänna VA-anläggningar föreslås en höjning av brukningstaxan med 25 % från och med den 1 april 2024.

För en normalvilla ”typhus A” med förbrukning 150 kbm innebär taxejusteringen att årskostnaden ökar från 7 026 kr till 8 783 kr, vilket innebär en ökning för kund med 146 kr/månad. Priset för en liter vatten uppgår efter höjning till 5,9 öre.

Hushållsavfall

Hushåll kan gratis lämna sitt grovavfall och farliga avfall på Östby miljöstation under förutsättning att man har ett sophämtningsabonnemang.

Grovavfall och farligt avfall

Grovavfall och farligt avfall från företag eller verksamheter räknas som verksamhetsavfall och för detta avfall finns en taxa, se nedan.
Företag som kommer till Östby miljöstation skall ta kontakt med personalen för att få avfallet invägt. Kostnaden för avlämnat avfall faktureras sedan månadsvis enligt aktuell taxa.

Slamtömning

Den 1 april 2023 höjs slamtaxan med 12%. Taxan som ska täcka kostnader för administration, bränsle, insamling och behandling av avfall är i behov av en justering. Detta gör att verksamheten anpassas till det aktuella kostnadsläget.

Den årliga indexuppräkningen av entreprenad för slamtömning har de senaste fyra åren legat på +3,35% per år.
År 2023 är indexuppräkningen 15,6% och beror bland annat på ökade bränslekostnader.

Slamtömningstaxan täcker kommunens kostnader för slamhanteringen samt administration.

För en kund med en 3 kbm brunn som töms en gång per år ökar slamtömningskostnaden med 178 kr/tömning och år
För kund som har en sluten tank på 3 kbm med en tömning/år ökar kostnaden med 220 kr/tömning.

Vatten - Anläggningsavgifter och anslutningsfrågor

Hör av dig till oss om du har frågor om anläggningsavgiften, anslutningsfrågor eller om du vill komma i kontakt med vårt laboratorium eller avloppsreningsverk.

Vattenmätare

Frågor angående vattenmätare ställs till vår mätarmontör.

Taxeinformation för vatten och avlopp

Brukningstaxa - Villaägare

Med hjälp av formeln kan du räkna ut din brukningsavgift för vatten och avlopp, med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

Grundavgift för respektive mätarstorlek + en st lägenhetsavg. + beräknad kubikmeter*rörlig avg.kr/m3= årlig kostnad för vatten och avlopp.

I detta exempel har vi räknat med 150 m3 i vatten- och avloppsförbrukning.

2234,41+2234,41+150*28,75=8781,32 kr/år

Priserna är inklusive moms.

Taxa 2 och 5

Flerbostadshus och industri - kontakta VA-verket.

Anläggningstaxa - Nybyggare

Beräkna din anläggningsavgift för vatten och avlopp med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

Anläggningsavgifter tas ut om en anslutning till VA-verkets ledningsnät ska göras vid en ny- eller tillbyggnad av en fastighet.

I anläggningsavgifterna ingår servisavgifter för anslutningen till de olika näten, en fast fastighetsavgift, en summa beroende på tomtens storlek och en avgift per lägenhet.

Exempel på anläggningsavgift för enskild villa:

En grundavgift + lägenhetsavgift + tomt yta * kr/m2
I detta exempel har vi räknat att tomtens yta är 4000 m2.


101 807 + 8 086 + 4000 * 9,80 = 149 093 kr

Priserna är inklusive moms.

Kontakt
 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning av sopor

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Vår telefontid är vardagar mellan 09:30-12:00, men via chatt når du oss hela dagen.

Senast uppdaterad • 2024-05-16