Person som står lutad över ett metallstaket och som pekar med ena handen mot en uppgrävd grop
Kontakt

Drabbad av översvämning?

Skulle olyckan vara framme och huset översvämmas är det mycket viktigt att man så snabbt som möjligt rapporterar sin översvämning. Kom ihåg att kontakta ditt försäkringsbolag!

Checklista:

Dokumentera och fotografera gärna skadorna

 • Vid akut skyfallsöversvämning ring räddningstjänsten på 112.
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
  Se däremot till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt alla inventarier som är känsliga för fukt.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen om det är avloppsvatten som tränger in.
 • Anmäl översvämningen till VA-enheten för utredning av ditt ärende. Vår kundservice nås på 0533-68 17 50.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Eventuella ersättningskrav på Säffle kommun måste du skicka skriftligt.

Hur kom vattnet in?

Här är fyra typer av källaröversvämningningar som du kan ta del av nedan:

När vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem kan detta bero på att ledningarna blir överbelastade på grund av kraftiga skyfall eller extrem snösmältning.

Ledningar för dagvatten dimensioneras så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra delar av avloppssystemet.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat avloppssystem, det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. VA-enheten kan hjälpa dig med information om vilken typ av avloppssystem som finns i gatan där du bor.

Översvämning under torrväder

I vissa fall kan vatten även under torrväder tränga in i en fastighets källare. Orsaken är då att det är stopp i avloppssystemet. Stoppet kan antingen finnas på de privata ledningarna inne på fastigheten eller på kommunens ledningar ute i gatan. Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den så kallade förbindelsepunkten som finns strax utanför tomtgränsen.

Stopp i avloppet kan orsakas av:

 • att ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar i marken
 • att något större föremål har fastnat i ledningen
 • att trädrötter har växt in genom rörskarvar
 • att fett har fastnat i ledningen (speciellt vanligt för restauranger)

Exempel på skyddsåtgärder

 • Installera skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avloppssystem.
 • Underhåll regelbundet de skyddsanordningar som finns.
 • Installera en pump för avloppsvattnet från källarplanet.
 • Om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem (ett system där spillvatten och dagvatten går i olika ledningar) ska fastighetsägaren snarast se till att även de privata ledningarna separeras.
 • Om golvavloppen i källare eller garage är kopplade till dagvattenledningen i gatan - rensa fastighetens dagvattenbrunn.
 • Spola avloppsservisen ren från avlagringar med mera
 • Åtgärda eventuella problem med trädrötter. Ta bort träd som står i närheten av avloppsledningen.
 • Renovera eller lägg om servisledningar som är i dåligt skick.
 • Spola inte ned sådant i avloppet som kan orsaka stopp i ledningen.

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som gått sönder.

Exempel på åtgärder

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på till exempel tvättmaskin och diskmaskin.

Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte används.

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till dagvattenledningen i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan ibland bero på att fastighetens dräneringssystem inte klarar av att leda bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Orsaken till detta kan antingen vara att tillströmningen av grundvatten från marken omkring är ovanligt stor eller att dräneringssystemet är bristfälligt.

Exempel på det senare är:

 • att dräneringsrören är skadade eller lutar åt fel håll
 • att dräneringsrören är igensatta av trädrötter eller järnutfällningar
 • att dräneringsrören är igensatta av sand
 • att anslutningsbrunnen till dagvattensystemet är helt eller delvis fyllda med slam.

Dräneringssystem försämras med tiden och det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20-50 år. Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör blir det oftast när äldre stuprör av järn rostar sönder invid källarväggen.

Exempel på åtgärder

 • Installera en pump för dräneringsvattnet.
 • Lägg om dräneringsledningarna.
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort grundvatten från marken omkring.
 • Åtgärda eventuella problem med trädrötter. Ta bort träd som står i närheten av dräneringsledningar.
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade.
 • Se till att marken lutar bort från huset, där det är möjligt.

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor och liknande. För att undvika den typen av översvämning bör du hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor och liknande. För att undvika den typen av översvämning bör du hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

Håll brunnen fri från skräp.

Fastighetsägaren ansvarar även för att se till att dagvattenbrunnen utanför huset är fri från löv och skräp (i kommunen finns det cirka 2 000 dagvattenbrunnar, och vid svåra oväder måste kommunens personal prioritera andra åtgärder än att rensa brunnar).

Exempel på åtgärder


När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom brunnar.

 • Installera en pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappa, källarfönster som har ljusschakt och garagenedfart.
 • Sätt tak över källartrappan.
 • Fyll igen garagenedfarten, om gatan utanför huset ligger i en svacka, där risken är stor för att regnvatten samlas.
 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Koppla bort brunnar från dagvattensystemet. Detta kan du göra genom att pumpa vattnet till markytan eller leda det till en stenkista.
Senast uppdaterad • 2023-12-12