Bild
Kontakt

Brännsvall

Följ strandpromenaden ut från centrum på Byälvens östra sida. När du gått genom Sifhällaparken och Solparken ser du småbåtshamnen – förstås med möjlighet till egen båtplats vid bryggan för de boende.
Du närmar dig Brännsvall.

Här frigörs plats för helt nya attraktiva bostäder i Säffle. De nya fastigheterna samsas med lövträd och öppen mark. Fornlämningar vittnar om att området redan tidigt har uppskattats för sina kvaliteter som boplats. Hänsyn till detta är taget i detaljplanen. Nu är det din tur att styra. Här finns plats för det goda boendet - hur vill du skapa
det goda livet?

Fakta om området

Två fastigheter är sedan tidigare sålda och redan bebyggda. Då de ursprungliga avstyckade tomterna under de senaste
åren påpekats vara för små har en fastighetsombildning för att tillskapa tomter som överensstämmer med marknadens krav
beslutats av Kommunstyrelsen. Lantmäteriets fastighetskarta över de ombildade fastigheterna bedöms ha vunnit laga kraft i juni 2020. De
nya tomterna framgår av fastighetskartan. Marknadens svar har varit mycket positivt och i dagsläget är endast tre tomter osålda. Dessa
tre är grönmarkerade i kartan ovan. Gång- och cykelvägar har kompletterats med trafiksäkrade passager, bland annat för trygg förbindelse till förskola och skola, som ligger inom några minuters promenadavstånd.

Förändringar av tomtstorlek

För närvarande pågår arbete för att utöka tomtstorleken inom området, detta utifrån att ett antal tidigare intressenter ansett att nuvarande tomtytor är för små. Lantmäteriförättning för att tillskapa tomtindelning enligt nedan tomtkarta förväntas färdig vid halvårsskiftet 2020.

Öppna broschyr om Brännsvall
Kontakt
Senast uppdaterad • 2020-06-03