Bild
Kontakt

Idrottsföreningar / övriga föreningar

Här hittar du information om hur du söker bidrag om du är aktiv i en idrottsförening.

Vill din idrottsförening söka föreningsstöd eller bidrag för att bedriva och utveckla verksamheten? Ta del av mer information nedan.

Här söker du allmänt verksamhetsbidrag

Villkor för allmänt verksamhetsbidrag

 • du ska uppfylla den allmänna bestämmelserna
 • rörelse/friluftsliv ska vara det primära syftet och träffen ska vara organiserad
 • varje tillfälle ska omfatta minst en timma
 • föreningen ska hålla minst 10 träffar per kalenderår
 • för varje deltagare utgår ett grundbidrag
 • när aktiviteten hålls erhåller föreningen ett grundbidrag för ledare. Leds aktiviteten av flera ledare erhåller föreningen ytterligare ett ledarstöd för aktiviteten
 • om aktiviteten leds av person över 65 år, får ledaren även räknas som aktiv
 • personer med funktionshinder räknas som deltagare oavsett ålder

Ansökan lämnas in senast 31 mars varje år och ska innehålla:

 • verksamhetsberättelse för föregående år
 • bokslut över föregående år
 • revisionsberättelse
 • sammanställningslista över förda närvarokort

Skicka din ansökan till:
Säffle kommun
Teknik och fritid
661 80 Säffle
eller till teknik.fritid@saffle.se

Ansök om verksamhetsbidrag hos Säffle kommun

Här söker du särskilt verksamhetsbidrag

Detta bidrag syftar till att underlätta för föreningar med stora kostnader att upprätthålla god och säker standard på sin verksamhet. Bidraget premierar särskilt föreningar som lockar många deltagare, som är aktiva och ger ett särskilt värde åt jämtställdheten.

Villkor för särskilt verksamhetsbidrag

 • du ska uppfylla de allmänna bestämmelserna
 • att teknik- och fritidsnämnden beslutar om bidraget

Din ansökan ska lämnas in senast 31 mars på blankett som tillhandahålls av teknik- och fritidsnämnden, och ska innehålla en kortfattad beskrivning av årets verksamhet, ansökt bidragssumma samt en motivering till ansökt bidragssumma.

Ansökan lämnas in senast 31 mars varje år och ska innehålla:

 • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • redovisning av antalet medlemmar
 • bokslut för föregående verksamhetsår
 • revisionsberättelse

 

Skicka din ansökan till:

Säffle kommun
Teknik och fritid
661 80 Säffle
eller till teknik.fritid@saffle.se

 

Regler för föreningsbidrag , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för ansökan om särskilt verksamhetsbidrag Öppnas i nytt fönster.

Här söker du anläggningsbidrag

Detta bidrag syftar till att underlätta för föreningar att investera/återinvestera i sina föreningsägda anläggningar.
Det syftar också till att stödja anläggningsprojekt för att utveckla fler aktivitetsytor, tillgänglighetsanpassning, utveckling av nyttjandeperiod samt av ny- och tillbyggnad av anläggningen.
(Kostnader knutna till verksamheten är inte bidragsgrundande.)

Villkor för anläggningsbidrag

 • att föreningen uppfyller de allmänna bestämmelserna
 • att föreningen äger sin anläggning
 • 11-50 sammankomster/år ger ett bidrag om max 40% eller 100.000 av godkända kostnader
 • 51 eller fler sammankomster/år ger ett bidrag om max 50% eller 100.00 av godkända kostnader

Din ansökan ska lämnas in senast 31 mars på avsedd blankett. Ansökan ska innehålla syfte, målsättning, tidsplan och budget för projektet.

Verifikationer på utfört arbete ska redovisas senast 1 december innevarande år.

Ansökan lämnas in senast 31 mars varje år och ska innehålla:

Säffle kommun
Teknik och fritid
661 80 Säffle
eller till teknik.fritid@saffle.se

 

Regler för föreningsbidrag , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för ansökan om anläggningsbidrag Öppnas i nytt fönster.

Här söker du bidrag för samlingslokaler

Detta bidrag ska ge föreningar en stödersättning för omkostnader som kopplas till driften av samlingslokaler som är godkända av fullmäktige. Exempel på detta är bygdegårdar, folkets hus. Lokaler med mycket aktivitet (hög uthyrningsgrad) premieras.
Bidraget ska subventionera driftskostnader. Investeringar i samlingslokalen ska sökas som anläggningsbidrag.

Villkor för bidrag till samlingslokaler

 • föreningen ska uppfylla de allmänna bestämmelserna
 • att föreningen är godkänd av kommunfullmäktige
 • bidragets storlek står i beroende till det belopp som årligen anvisas i nämndens budget för ändamålet

Bidraget räknas fram genom en fördelningsnyckel som består av två delar.

 • samlingslokalens kvadratmeteryta som andel av den totala kvadratmeterytan för samtliga godkända samlingslokaler
 • samlingslokalens uthyrningsintäkter som andel av de totala uthyrningsintäkterna för samtliga godkända samlingsloker

Ansökan lämnas in senast 31 mars varje år och ska innehålla:

 • årsmöteshandlingar
 • ekonomisk redogörelse
 • revisionsberättelse
 • årsrapport till bygdegårdarnas riksförbund/Folkets hus

 

Skicka din ansökan till:

Säffle kommun
Teknik och fritid
661 80 Säffle
eller till teknik.fritid@saffle.se

 

Regler för föreningsbidrag , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för ansökan om bidrag för samlingslokal Öppnas i nytt fönster.

Nominera din ledarstipendiat

Varje år uppmärksammar Säffle kommun eldsjälar och ledare inom de ideella verksamheterna.

Många föreningsledare gör ett stort ideellt arbete och bidrar till en fin verksamhet och här får föreningarna möjligheten att nominera sin kandidat.

Logga in i Interbook Go och gör din nominering.

Villkor för nominering av ledarstipendiat

 • föreningen ska vara förslagsställare och ska uppfylla de allmänna bestämmelserna
 • för att erhålla ledarstipendiet ska kandidaten ha tagit initiativ till en god verksamhet och på ett förtjänstfullt sätt verkat inom föreningen. Samt att kandidaten ej får ha yrkesliknande anställning inom föreningen.
 • Teknik- och fritidsnämnden utser sedan stipendiaten.

Förslag på stipendiater ska lämnas in senast 31 oktober på avsedd blankett.

Nominera ledarstipendiat i Interbook GO
Kontakt
 • Ulf Johansson

  Bokning idrottshallar

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 16 67

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Fredrik Eriksson

  Fritidskonsulent

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 30 55

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-02-28