Person som går inne i en tegelbyggnad
Kontakt

Information om avlopp

Konsumenter i Säffle, Nysäter, Svanskog och delar av Värmlandsbro är anslutna till kommunens olika avloppsreningsverk.

I Säffle finns ett reningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Efter att avloppsvattnet renats släpps det ut i Byälven.

I Svanskog respektive Nysäter finns avloppsreningsverk som kallas tvåstegsverk. Där renas vattnet mekaniskt och kemiskt. Efter att avloppsvattnet renats släpps det ut i Östra Svan respektive Ökneån.

Kontroll av avloppsvatten och slam

Såväl drift- som utsläppskontroll sker vid vårt ackrediterade laboratorium.

Utgående vatten kontrolleras med avseende på bland annat fosfor samt biologiskt och kemiskt syreförbrukande ämnen. Uppställda gräns- och riktvärden måste hållas för att värna om våra vatten enligt Naturvårdverkets anvisningar.

Restprodukten avloppsslam kontrolleras med avseende på exempelvis tungmetaller i fastställda program.

1. Mekanisk rening

Här får vattnet först passera igenom ett grovgaller, där de största föremålen fastnar. Därefter passerar avloppsvattnet genom ett sandfång där sand och tyngre föroreningar stannar kvar. Det körs sedan till soptippen.

2. Biologisk rening

Nu är det dags för reningsverkets "husdjur" att börja arbeta. Med biologisk rening försöker man härma naturen genom att ta hjälp av mikroorganismerna som behöver luft för att leva. Vi måste vara väldigt rädda om de "husdjuren" därför är det viktigt att du tänker på vad du häller ut i avloppet. Häll aldrig ut färgrester, oljerester eller lösningsmedel för då dör våra "husdjur".

3. Kemisk rening

Här rinner vattnet sakta så det flockiga slammet hinner sjunka till botten. Slammet i bassängerna skrapas ihop och tas ut för särskild behandling. Nu är vattnet färdigbehandlat och vi kan släppa ut det renade vattnet i naturen igen. I dag komposterar vi slammet på sopstationen och sedan använder vi det som täckmaterial på sopstationen.

Senast uppdaterad • 2023-12-12