Person som pekar på en karta
Kontakt

Mätning och kartframställning

Kommunen utför mätningar för både kommunens verksamhet och till externa kunder. Vi använder traditionell mätningsteknik men även GPS-teknik, det vill säga mätning med hjälp av satelliter.

Mätning

Stommätning
I kommunen finns ett mycket stort antal punkter, triangelpunkter, polygonpunkter och höjdfixar, som är noggrant koordinatbestämda i plan och höjd. Vid behov utförs mätningar för underhåll eller förtätning av dessa som sedan används som utgångspunkter för exempelvis detaljmätning.

Utsättning
Oftast innebär utsättning att vi utför utstakning av byggnader så att de hamnar rätt i plan och höjd, men även utsättning av vägar och ledningar utförs. Det finns både grov- och finutsättning.

Grovutsättning utförs innan sprängning eller schaktning och markeras med träkäppar eller färg på marken.

Finutsättning är mer noggrann än grovutsättning och genomförs före plattan kommer på plats med hjälp av profiler och trådar. Byggherren ansvarar för att profiler är på plats.

Lägeskontroll
Vid en lägeskontroll mäter vi in byggnadens läge i plan och höjd för att säkerställa att placeringen följer bygglovet.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

Detaljmätning
Vi mäter in olika detaljer som byggnader, vägar, ledningsnät för kommunens kartdatabas samt på uppdrag av kunder.

Gränsutvisning
Det kan vara svårt att hitta sina gränsmarkeringar, beroende på vad som finns för underlag och hur det ser ut på fastigheten går det att finna vart gränsen går. En gränsutvisning är inte juridiskt bindande så vid tvist mellan grannar på landsbyggden kan en fastighetsbestämning behövas. Denna ansöks hos Lantmäteriet.

Förrättningsmätning
Vid fastighetsbildning inom tätorten utför vi mätning för underlag till förrättningskartor och markerar fastighetsgränser. Vi hjälper också till med återutsättning av fastighetsgränser.

Avvägning
Höjdmätning utförs oftast i samband med detaljmätning, men kan också göras som ren avvägning av exempelvis vattenytor och arbetsfixar.

Specialmätning
Kan exempelvis vara lodningar av vattendjup

Kartframställning

Primärkarta
Ligger oftast till grund för övriga kartor. Primärkartan innehåller en mängd detaljer som byggnader, gränser, vägar, murar. Allt detta är inmätt med mycket hög noggrannhet.

Grundkarta
Är en karta som utifrån primärkartan anpassats för att användas som grund för detaljplaner.

Nybyggnadskarta
En karta som redovisar detaljer, höjder och planbestämmelser och används vid uppförande av byggnader inom detaljplanerat område och där det finns kommunalt vatten och avlopp. Nybyggnadskartan är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.

Projekteringskarta
Specialkarta som tas fram som underlag för olika typer av projekteringar

Adressättning

Behövs en ny adress på er fastighet kan vi hjälpa er med det. I tätbebyggt område används gatunamn och nummer. På landsbyggden används adressområde och gårdsnamn.

Kontakt
  • Emilia Persdotter

    Mätningsingenjör

    Miljö- och byggförvaltningen

    0533-68 17 77

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-12-12