Kontakt

Säffle kommun och polisen undertecknar gemensamma löften för 2017

Säffles kommunalråd Dag Rogne och lokalpolisområdeschef Christer Lööf undertecknar kommunens och polisens gemensamma medborgarlöften.

Klicka här för att se hur hur underlaget till medborgarlöftet togs fram

Säffle kommun och lokalpolisområde Arvika har i den gemensamma samverkansöverenskommelsen beslutat att arbeta med medborgarlöften.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya styrmodell och innebär att kommunen och polisen gemensamt ska ta fram aktuella fokusområden som sedan formas till löften. Det är den lokala lägesbilden som är utgångspunkt för polisens lokala mål och grunden till aktuella medborgarlöften. Lägesbilden tas fram genom att båda parter utför medarbetar- samt medborgardialoger. Utöver dialogerna läggs befintlig statistik som tillsammans skapar den aktuella lägesbilden.

Syftet med medborgarlöften är att genom ökad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Lägesbild

I Säffle kommun har följande lägesbild identifierats: 60 % av de som deltagit i dialogerna vill ha en mer tillgänglig polis. 26 % önskar mer satsning på utemiljön.

Medborgarlöfte 2017

  • Polisen tillsammans med Säffle kommun kommer att arbeta för att förbättra utemiljön
  • Polisen tillsammans med Säffle kommun kommer att arbeta för att öka sin synlighet, därigenom även öka tillgängligheten

Aktiviteter: Utemiljö

Gemensam aktivitet:

- Polisen tillsammans med Säffle kommun kommer att genomföra en trygghetsvandring i det område som fått lägst trygghetsbetyg i samband med medborgardialogerna. Med trygghetsvandring avses en genomgång av den yttre miljön så som belysning och buskage. Även boende i området kommer att bjudas in till vandringen. Vandringen genomförs som minst med representanter från polis, räddningstjänst, fastighetsbolag och teknik- och fritidsförvaltningen.

Förväntad effekt: Förbättrad fysisk miljö och upplevd trygghet

Aktiviteter: Synlighet

Gemensamma aktiviteter:

- Polisen tillsammans med kommunen har gemensam monter vid marknader

- Polisen tillsammans med Säffle kommun bjuder in till ”föräldrar på stan-möte”

- Se över möjligheten att starta en gemensam Facebooksida för kommunikation med medborgare.

Polisiära aktiviteter:

- Fotpatrullering med uniformerad polis på utvalda platser och tidpunkter så som centrala Säffle, bostadsområden och kransorter.

- Översyn av öppettiderna för polisstationen i Säffle.

- Synligheten ska beaktas i samtliga arbetsuppgifter under året, polisen ska alltså göra sig så synlig som möjligt i de ordinarie arbetsuppgifterna.

Kommunal aktivitet:

- Kommunen är synlig vid flera tillfällen under året, exempelvis skolavslutning, vår- och höstmarknad och skördefest

Förväntad effekt:

Medborgare upplever en ökad trygghetskänsla genom att polisen och kommunen blir mer tillgängliga för allmänheten

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas. För att möjliggöra uppföljningen av aktiviter kommer en aktivitetsplan att knytas till arbetet. Uppföljning av effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik samt erfarenheter från berörd personal.

Kommunikation om resultat sker via lokalmedia, kommunens hemsida och sociala medier.

Arbetet med trygghetsundersökningen uppmärksammades i media.

Senast uppdaterad • 2019-12-04