Bild
Kontakt

Förstudie om lokalt slakteri klar

Under 2019-2022 genomfördes en förstudie där vi undersökt förutsättningarna för etablering av ett småskaligt slakteri med förädling i Värmland.

De värmländska producenterna behöver mer och säkrare tillgång till slaktmöjligheter, och marknaden behöver säkra sin tillgång på livsmedel. Merparten av all slakt måste ske utanför länets gränser, på storskaliga anläggningar där de små och medelstora
producenterna ofta ges lägre prioritet. Situationen innebär en betydande verksamhetsrisk och känsligheten ökar ytterligare
vid störningar som torka, foderbrist och så vidare. Av den anledningen tog ett antal lantbruksföretagare kontaktmed Säffle kommun och bad dem titta på förutsättningarna för en etablering av ett mindre slakteri och styckeri. Under 2019 - 2022 genomfördes en förstudie med finansiering av ett antal privata aktörer i Värmland och Jordbruksverket.

Behov av ett lokalt slakteri med tydligt varumärke

Förstudien har tittat på förutsättningar för etablering av ett småskaligt slakteri med förädling i Värmland. Vi har träffat
såväl djurägare som tänkbara kunder, besökt befintliga slakterier och styckerier. Utifrån vårt arbete med kalkyler och omvärldsanalyser menar vi att det utifrån rådande förutsättningar finns en marknad och ett behov av ett lokalt slakteri i Värmland, med fördel placerat i Säffle.

Vill du höra mer om vad vi kommit fram till?

 

Informationsmöte om förstudieresultatet
Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-08-16