Bild
Kontakt

Utredningen om missförhållanden inom hemtjänsten är klar

På grund av flera inkomna avvikelser om uteblivna besök under nätterna 8-9 januari och 9-10 januari har socialförvaltningen genomfört en utredning om missförhållanden som nu är färdig. Utredningen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Uppdatering 2024-03-27

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit del av utredningen och beslutat att avsluta ärendet utan att vidta några ytterligare åtgärder. IVO bedömer att huvudmannen Säffle kommun har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet med socialtjänstlagen. IVO bedömer vidare att utredningen visar att Säffle kommun identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade, vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen samt vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållanden.

2024-03-14

I samband med att nattpatrullen i centrala Säffle gick från sex personal och tre bilar till fyra personal och två bilar har personalen uttryckt oro för att inte hinna med alla besök. Under två januarinätter lämnade personalen in flera avvikelser på besök som ej har blivit utförda. Socialförvaltningen startade av den anledningen en utredning och gjorde en Lex Sarah-anmälan som skickats till IVO.

- Vår verksamhet styrs av brukarnas behov som ständigt förändras. Omfördelning av bilar och personal är vanligt förekommande inom hemtjänstens verksamhet men självklart tar vi alla avvikelserapporter på största allvar och utredningen som har gjorts är grundligt genomförd, säger Cathrine Jensen, avdelningschef för vård och omsorg.

Utredningen har bland annat tittat på om befintliga rutiner följts och om det finns behov av nya rutiner och åtgärder. Ansvarig utredare, som i grunden är utbildad undersköterska, har förutom att själv gå in och jobba två arbetspass i Nattcity och intervjua personal även analyserat data från tre av varandra oberoende verksamhetssystem under perioden november 2023 – februari 2024. Cathrine Jensen förklarar vilken typ av information man använt sig av.

- Vi har tittat på vid vilka tidpunkter personalen öppnat och låst brukarnas dörrar, när och var bilarna startat och stoppat och hur många brukarlarm som inkommit. Vi har sedan jämfört denna information med vår planering av beviljade insatser och kan konstatera att siffrorna inte riktigt stämmer överens då det varje natt finns ett antal timmar över som varken läggs hos brukare, på restid eller dokumentation.

Av utredningen framkommer att personalen tidigarelägger och förskjuter besök för att möjliggöra längre pauser i grupplokalen, ibland vid fler än ett tillfälle per natt. Personalen har rätt till måltidsuppehåll vilket innebär att de om arbetet tillåter kan åka till grupplokalen och ta en paus men om det är mycket att göra ska personalen istället ta kortare pauser mellan besöken och äta sin mat i bilen. Under nätterna 8-9 januari och 9-10 januari visar framtaget underlag att paus togs inne i grupplokalen, detta trots att 11 avvikelser inkom på uteblivna besök under dessa nätter. Samtidigt visar verksamhetssystemen att besöken faktiskt utfördes av personalen.

Utredningen visar även att:

 • Ingen av brukarna har varit utan hjälp dessa två nätter, däremot har brukarna inte fått alla beviljade besök. I ett av ärendena är det oklart om brukare fått besök då det inte framgår tydligt av dokumentationen.
 • Det saknas genomförandeplaner för den hjälp som ges på natten. Därmed går det inte att utläsa hur varje brukare vill att hjälpen utformas eller hur de vill meddelas om personalen inte har möjlighet att komma på besök under natten.
 • Det finns en misstro mot chefer och ledning och de olika verksamhetssystemen bland personalen.

Flera åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen har redan vidtagits och andra kommer att genomföras:

 • Översyn och genomgång av de punkter som berör personalens arbetsmetoder.
 • Se över nattens organisation kring fordon, arbetstid, rast eller matuppehåll.
 • Fortsätta jobba med att färdigställa och uppdatera genomförandeplaner.
 • Tydliggöra processen för hur avvikelser ska skrivas.
 • Kontinuerligt följa upp hur den beviljade hjälpen utförs.

- Det är en beklämmande situation som skapat mycket oro bland brukare och personal vilket vi verkligen beklagar. Nu när utredningen är klar vet vi vad vi har att jobba med för att förändra arbetsförhållandena för vår personal och säkerställa en god vård till våra brukare, säger Cathrine Jensen.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2024-03-27