Kontakt

Framåt för Säffle i medborgarundersökningen

Omkring 600 Säfflebor i olika åldrar har tyckt till om hur det är att bo och leva i Säffle – samt hur Säffle kommun sköter sina verksamheter och kontakter med invånarna.

I den övergripande kategorin nöjd-region-index, som mäter upplevd livskvalitet i Säffle kommun, kan flera förbättringar utläsas. Den klart största är i frågan om Arbetsmöjligheter, där Säffle kommun kontinuerligt har tagit flera rejäla kliv framåt sedan Volvonedläggningen 2012. Även när det gäller Utbildningsmöjligheter och Kommunikationer kan marginella förbättringar urskiljas. Fritidsmöjligheter ligger oförändrat kvar på en relativt hög nivå. Fler uppger också att de vill rekommendera Säffle som bostadsort för sina vänner och bekanta.

En viss försämring noteras rörande Bostadsmöjligheter. Inom den upplevda tryggheten har Säffle fortfarande en bit kvar till rikssnittet, även om resultatet i år är bättre än tidigare år.

När det gäller kategorin nöjd-medborgar-index, som mäter invånarnas syn på kommunens verksamheter, urskiljs ganska små skiftningar jämfört med tidigare år, där de allra flesta är i positiv riktning.

På verksamhetsnivå noteras förbättringar när det gäller tungviktare som Grundskola och Äldreomsorg. Även Stöd för utsatta personer gått framåt som en möjlig följd av satsningar på LSS-boenden. Gång- och cykelvägar samt Gator och vägar går också framåt. I topp för Säffle ligger som tidigare år Räddningstjänst, Vatten och avlopp samt Kultur.

Det kanske största glädjeämnet i undersökningen för Säffle kommun är slutkategorin, nöjd-inflytande-index. Här mäts invånarnas syn på Säffle kommun som organisation och hur den för dialog och kommunicerar med invånarna. Säffle kommun går här framåt och placerar sig med bred marginal över rikssnittet i samtliga frågor, däribland förtroende, påverkansmöjligheter och information.

- Vi ser att såväl stoltheten över platsen Säffle som förtroendet för Säffle kommun som organisation ökar. Vi ser också ett växande förtroende för kärnverksamheter som skola och äldreomsorg. Utmaningar kvarstår, exempelvis inom bostadsområdet och på arbetsmarknaden, men vi gläds över att det pekar åt rätt håll och att man upplever att det är en positiv utveckling i Säffle. Många har bidragit till denna utveckling, inte bara kommunen och vi politiker utan också föreningsliv, civilsamhället och inte minst medborgarna själva, säger kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2019-12-05