Kontakt

Ny plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

I Säffle kommuns översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2013 och vann laga kraft den 31 oktober 2014, ingår även utpekande av landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (LIS).

Kommunen skriver i denna plan att målsättningen med landsbygdsutveckling i strandnära lägen är en positiv inställning till bostadsbebyggelse och verksamhet på landsbygden. Viktigt vid utpekande av LIS-områden var bland annat att de skulle placeras inom rimligt avstånd från service och befintlig infrastruktur.

Utfallet av nuvarande LIS-plan har för Säffles del varit gott, och vi är sannolikt främst i länet när det gäller faktisk byggnation inom LIS-områden med ca 30 enbostadshus/fritidshus samt 6 bostadshus för uthyrning inom LIS-områden. 5 detaljplaner har framarbetats eller är under arbete, vilka sammantaget kan ge möjlighet till ca 85 tomter för bostadsändamål samt utveckling av Ekenäs som turistdestination.

Det finns dock förfrågningar för etablering och byggnation i strandnära lägen, som inte finns med i LIS-planen. Detta gör sammantaget att Säffle kommun ska dra igång arbetet med att revidera LIS-planen under 2018. För att få in ett bra underlag kring intresse för utveckling av områden för bostadsändamål (permanent- och fritidshusbebyggelse) och näringsändamål som är belägna inom strandskyddat område önskar vi nu få in intresseanmälningar från markägare i kommunen.

Äger du mark, och har intresse av att bidra till utvecklingen av landsbygden i kommunen, hör av dig till

Säffle kommun
Miljö och byggförvaltningen
661 80 Säffle
peter.petterson@saffle.se

med en beskrivning av vad du har för idéer samt en kartskiss över aktuell fastighet.
Vi vill ha in era intresseanmälningar senast den 28 februari 2018.

Era intresseanmälningar kommer därefter att värderas av tjänstemän på Miljö- och byggförvaltningen, och vägas samman med övriga kriterier för utpekande av LIS-områden. Övriga aspekter att beakta vid slutlig bedömning om lämplighet kan vara närheten till infrastruktur, kollektivtrafik och befintlig bebyggelse, omfattning och inriktning, värden och andra allmänna intressen inom området (t ex riksintressen, Natura 2000, naturreservat m m). Efter denna lämplighetsbedömning kommer ett förslag till ny LIS-plan tas fram och ett samrådsförslag väntas vara klart under sommaren 2018. Planen förväntas vara klar för antagande under första delen av 2019.

Senast uppdaterad • 2019-12-05