Kontakt

Tegnérområdet utreds som placering för Säffles nya simhall

Sedan våren 2010 har diskussioner och arbeten pågått i syfte att skapa en ny simhall i Säffle. Förtroendevalda och tjänstemän har genomfört workshops, studiebesök och omvärldsbevakning för att skaffa sig bred kunskap inför framtagandet av planerna för en ny simhall. I arbetet har även föreningar medverkat som referensgrupper.

I Säffle kommuns budget för 2017-2019 finns 215 miljoner kronor avsatt till byggandet av en simhall, en bollhall och ett ridhus. Säffle kommuns nya simhall är en långsiktig investering som ska främja Säffles utveckling och attraktivitet och vara en samlingspunkt för Säfflebor såväl som ett besöksmål som lockar människor till Säffle. Simhallens placering och utformning ska kunna tillgodose bad, simundervisning, motionssim, simidrott och rehabilitering. Säffles nya simhall ska vara öppen och tillgänglig för alla.

Under augusti 2016 har en SWOT-analys genomförts på sex olika möjliga placeringar för simhallen: Smedjan, Domaren, Tingvalla, Kanalparken, Höglunda och Tegnér. Styrkor och svagheter med respektive plats har dokumenterats och ställts mot varandra. Resultatet av undersökningen har visat att Tegnérområdet framstår som den mest optimala platsen för placeringen av Säffles nya simhall.

Följande fördelar och möjligheter ses för Tegnérområdet:

  • Möjlighet att skapa ett rekreations-/idrottscentra med simhall, idrottshall, löpspår, utomhusgym och cykling
  • Stort utbud av P-platser
  • Trygg infrastruktur med GC-banor
  • Närhet till Tegnérskolan
  • Stort idrottskluster och stark koppling till föreningslivet
  • Växtpotential – stora möjligheter att bygga ut anläggningen i framtiden
  • Närhet till äldreboendet Björkbacken, möjlighet att skapa dagrehabilitering
  • God VA-infrastruktur

Tegnéralternativet kommer under september och oktober att utredas mer grundligt, bland annat genom undersökningar rörande geoteknik, kollektivtrafik och utformning av 25-meters- eller 50-metersbassäng.

Representanter från NCC kommer att ta fram skisser anpassade för Tegnérområdet och presentera dessa den 29 september. Den 24 oktober kommer NCC lägga fram en grovkalkyl för simhallsbygget.

Enligt projektets planering kommer ett beslut om lokalisering av Säffles nya simhall att tas i kommunstyrelsen den 14 november.

Kontakter:

Dag Rogne
Kommunstyrelsens ordförande
dag.rogne@saffle.se
0533 – 68 15 01

Ingemar Rosén
Kommunchef
ingemar.rosén@saffle.se
0533 – 68 15 03

Senast uppdaterad • 2019-12-03