Kontakt

Tillsynsprojekt - fordonsverkstäder

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsplikt över miljöfarliga verksamheter inom Säffle kommun. Nu har ett nytt projekt startats med tillsyn över fordonsverkstäder. Tillsynen innebär bland annat inspektionsbesök och granskning av dokumentation för exempelvis oljeavskiljare, cisterner, avfalls- och kemikaliehantering.

Fordonsverkstäder är förknippade med miljörisker som till exempel utsläpp av förorenat avloppsvatten och kemikalie- och avfallshantering. Syftet med projektet är att granska efterlevnaden av miljöbalkens regler, öka kunskaperna hos fordonsverkstäderna och förbättra deras egenkontroll. Genom tillsynen är målet att den totala miljöpåverkan inom branschen kommer att minska.

Nedan finner du den information som ges ut till kommunens fordonsverkstäder.

Frågor om projektet besvaras av Monica Gottmarsson 0533-68 17 82.

Kontakt
  • Monica Gottmarsson

    Miljö- och hälsoskyddsinspektör

    Miljö- och byggförvaltningen

    0533-68 17 82

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-21