Kontakt

Skolinspektionen godkänner Säffles förbättringsarbete

2012 gjordes en inspektion av Säffle kommuns skolverksamhet. Inspektionen ledde till att ett krav om ett antal förbättringsåtgärder. Säffle kommun har nu åtgärdat bristerna och arbetet har godkänts av Skolinspektionen.

Kort tid före jul mottog Säffle kommun Skolinspektionens slutrapport. Alla brister som pekades ut vid inspektionen 2012 har nu åtgärdats.
Förbättringarna som genomförts handlar bland annat om

  • att barn och elever ges inflytande över utbildningen efter deras ålder och mognad.
  • att anmälningar om uppgivna kränkningar från rektorer ska anmälas till huvudmannen.
  • att huvudmannen ska planera, följa upp och utveckla sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt samt ta tillvara resultaten och omsätta dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.
  • att det i besluten om mottagande i grundsärskolan ska finnas angivet om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden samt att mottagandet ska grundas på en psykologisk, en pedagogisk, en social och en medicinsk bedömning samt att ansvarig rektor ska göra en helhetsbedömning.

- Vi har efter Skolinspektionens granskning hösten 2013, bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete för att åtgärda de förelägganden som kommunen fick. Mycket handlar om ett strukturerat och medvetet utvecklingsarbete. Vi har verkligen arbetat med de olika delarna en efter en och vi har saker kvar att utveckla, men det är skönt att kunna notera tydliga framsteg, säger förvaltningschef Elisabeth H. Solberg.

Senast uppdaterad • 2019-11-22