Kontakt

Beslutat av kommunfullmäktige 24 november 2014

Här presenteras de beslut som fattades på kommunfullmäktiges sammanträde. Bland besluten finns bland annat val till nämnder och styrelser. Det vill säga vilka personer som blir de som får fatta beslut å kommunens vägnar den kommande mandatperioden.
Komplett protokoll hittar du i kommunens diarier så snart det har justerats.

Svar på motioner

Svar på motion angående inrättande av tjänst som kommunjurist

Lillie Karlsson (S) inkom den 18 februari 2013 med en motion angående inrättande av tjänst som kommunjurist samt att denna tjänst i förlängningen skulle kunna inrymma uppdraget som överförmyndare.

Kommunfullmäktige beslutar att det i samband med att en ny kommunchef tillträder kommer en översyn av kommunens organisation att göras. Behovet av juridisk kompetens kommer att ingå som en del av detta. Motionens del om juridisk kompetens till överförmynderi blivit inaktuell eftersom avtal har slutits med Årjängs och Åmåls kommuner kring gemensam nämnd där Åmål är värdkommun.

Svar på motion angående turistbyrån

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige inkom 21 juni 2010 med en motion angående turistbyråns placering. Motionärerna önskade att turistbyrån organisatoriskt skulle överföras från kommunstyrelsen till kulturnämnden så snart det är möjligt, samt att kulturnämnden skulle få i uppdrag att utreda tjänsternas innehåll med särskilt beaktande av vinterhalvåret. Kommunfullmäktige beslutar att det i samband med att en ny kommunchef tillträder kommer en översyn av kommunens organisation att göras. Turistbyråns placering tas med som en del i detta.

Genomgång av förslag till budget 2015-2017

Kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne informerar om förslag till budget 2015-2017 för Säffle kommun.

Allmänpolitisk debatt

Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 2015-2017.

Övergripande mål och åtgärder 2015-2017

Här ser du Säffle kommuns budget både när det kommer till ekonomi och mål kommunen avser att uppnå under 2015. Måldokumentet godtas av kommunfullmäktige i sin helhet. Klicka här för att öppna dokumentet. Länk till annan webbplats.

Beslut om kommunens ekonomi

Driftbudget 2015 samt plan 2016-2017 för Säffle kommun

Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetramen för:

 1. Kommunstyrelsen minskas med 2 682 tkr till 93 898 tkr för år 2015.
 2. Barn- och utbildningsnämnden ökas med 19 712 tkr till 331 569 tkr för år 2015.
 3. Miljö- och byggnadsnämnden ökas med 187 tkr till 7 830 tkr för år 2015.
 4. Socialnämnden ökas med 19 165 tkr till 323 858 tkr för år 2015.
 5. Kulturnämnden ökas med 495 tkr till 19 460 tkr för år 2015.
 6. Säffles del av den gemensamma teknik- och fritidsnämnden ökas med 1 104 tkr till 43 222 tkr för år 2015.
 7. Säffles del av den gemensamma överförmyndarnämnden ökas med 1 714 tkr till 1 714 tkr för år 2015.

Investeringsbudget 2015 samt plan 2016-2017 för Säffle kommun:

 1. Kommunstyrelsen uppgår till 5 000 tkr i ram för separata nämndbeslut och till 51 986 tkr för specificerade projekt år 2015.
 2. Barn- och utbildningsnämnden uppgår till 5 900 tkr för separata nämndbeslut och till 3000 tkr för specificerade projekt år 2015.
 3. Miljö- och byggnadsnämnden uppgår till 200 tkr i ram för separata nämndbeslut år 2015.
 4. Socialnämnden uppgår till 700 tkr i ram för separata nämndbeslut år 2015.
 5. Kulturnämnden uppgår till 200 tkr i ram för separata nämndbeslut år 2015.
 6. Teknik- och fritidsnämndens skattefinansierade verksamhet uppgår till 5 000 tkr i ram för separata nämndbeslut och till 8 000 tkr för specificerade projekt år 2015.
 7. Teknik- och fritidsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet uppgår till 4000 tkr i ram för separata nämndbeslut och till 3 000 tkr för specificerade projekt år 2015.

Kommunal skattesats 2015

Kommunfullmäktige beslutar att kommunal skattesats 2015 ska vara oförändrad, det vill säga 22 kr/skkr.

Fastställande av finansiella mål 2015-2017

 • Kommunens resultat ska vara minst 2 % åren 2015-2017.
 • År 2015 ska resultat vara 1 %.
 • Kassaflödet ska vara positivt.
 • Kommunens soliditet ska vara minst 40 %.
 • Med ansvarsförbindelsen för pensioner ska kommunens soliditet vara minst 10 %.
 • Kommunen ska årligen amortera motsvarande 3 % av den totala låneskulden.

Anslag för oförutsedda behov mm.

 • 1 250 tkr avsätts per år till arbetsmarknads-/näringslivssatsningar utöver det som lagts inom kommunstyrelsens anslag åren 2015-2017.
 • 300 tkr avsättas för grön/hållbar utveckling, till exempel seminarier.
 • Totalt disponerar KS och KF 4,6 miljoner till oförutsedda behov.

Fastställelse av resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2015-2017

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultatbudget (sparanderäkning), balansbudget och kassaflödesbudget för år 2015 samt plan för åren 2016-2017 enligt bilaga 4, 5 och 6.

Ram för kommunens långfristiga skulder 2015

 • Kommunstyrelsen har under år 2015, inom en total ram av 291 mnkr, rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015.
 • Kommunstyrelsen har rätt att under år 2015 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2015 med totalt 54 mnkr.

VAL av nya ledamöter till nämnder och styrelser

Ledamöter

 • Dag Rogne (C) (ordförande)
 • Agneta Pettersson (C)
 • Markus Bäckström (C)
 • Erik Evestam (C)
 • Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) (1:e vice ordförande)
 • Leif Pettersson (SiV)
 • Ulrika Simonsson (M)
 • Ola Johansson (M)
 • Ann Mlakar (S) (2:e vice ordförande och oppositionsföreträdare)
 • Bo Augustsson (S)
 • Olga Ljung (S)
 • Billy Johansson (SD)
 • Jimmy Jonasson (SD)

Ledamöter

 • Jenny Evestam (C) (1:e vice ordförande)
 • Madeleine Andersson (C)
 • Karoliina Alegod (C)
 • Leif Pettersson (SiV)
 • Elisabeth Wargh (SiV)
 • Stina Höök (M) (Ordförande)
 • Gunnel Stake (M)
 • Johan Olsson (S) (2:e vice ordförande)
 • Inga-Lill Eriksson (S)
 • Svante Mlakar (S)
 • Jimmy Jonasson (SD)

Ledamöter

 • Veronika Bäckström (C) (Ordförande)
 • Timmy Svensson (C)
 • Maria Skoogh (SiV)
 • Bo Andersson (M) (1:e vice ordförande)
 • Arina Ljung (S) (2:e vice ordförande)
 • Allan Magnusson (S)
 • Camilla Johansson (SD)

Ledamöter

 • Kenneth Andersson (C) (Ordförande)
 • Sven-Erik Karlsson (C)
 • Asema Dzafic (SiV) (1:e vice ordförande)
 • Michael Utterdahl (SiV)
 • Gunilla Bexelius (M)
 • Nils Simonsson (M)
 • Gunnel Clettborn (S) (2:a vice ordförande)
 • Åke Karlsson (S)
 • Olof Olzén (SD)

Ledamöter

 • Anita Karlsson (C) (1:e vice ordförande)
 • Jerry Olsson (C)
 • Felicia Pettersson (C)
 • Marianne Utterdahl (SiV) (Ordförande)
 • Helene Agdén (SiV)
 • Claes-Göran Kihlström (M)
 • Maude Schlegel (M)
 • Lillie Karlsson (S) (2:a vice ordförande)
 • Birgitta Lidbeck Davidsson (S)
 • Agneta Dagoberth (S)
 • Anders Anderberg (SD)

Ledamöter

 • Bengt Enneby (C)
 • Patrik Karlsson (C)
 • Mats Ahlstrand (SiV)
 • Erik Blakstad (M) (1:e vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till och med 31 december 2016)
 • Bengt Mattsson (S) (2:a vice ordförande)
 • Jerome Davidsson (S)
 • Anders Anderberg (SD)
 1. Margareta Bäckström (C) utses till ledamot i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd.
 2. Bo Augustsson (S) utses till ersättare i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd.

Ledamöter

 • Marianne Olsson (C) (Ordförande)
 • Maria Skogh (SiV)
 • Jonas Larsson (M) (1:e vice ordförande)
 • Eivor Karlsson (S) (2:e vice ordförande)
 • Jimmy Jonasson (SD)

Ledamöter

 • Dag Rogne (C) (Ordförande)
 • Agneta Pettersson (C)
 • Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) (1:e vice ordförande)
 • Ulrika Simonsson (M)
 • Ann Mlakar (S) (2:a vice ordförande)

Styrelseledamöter

 • Dag Rogne (C) (Ordförande)
 • Agneta Pettersson (C)
 • Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) (Vice ordförande)
 • Ulrika Simonsson (M)
 • Ann Mlakar (S)

Styrelseledamöter

 • Birgitta Edvardsson Kyrk (C) (Ordförande)
 • Patrik Karlsson (C)
 • Björn Dillner (SiV)
 • Claes-Göran Kihlström (M) (vice ordförande)
 • Jan Norlin (S)

Styrelseledamöter

 • Markus Bäckström (C) (Styrelseordförande)
 • Örjan Ström (SiV) (Vice ordförande)
 • Henrik Kristiansson (M)
 • Christer Andersson (KD)
 • Bo Augustsson (S)
 • Thomas Augustsson (S)
 • Mathias Gyllensteen Söderström (SD)

Styrelseledamöter

 • Erik Evestam (C) (Styrelseordförande)
 • Britt-Marie Johansson (C)
 • Björn Brunzell (SiV)
 • Lennarth Lindström (M) (Vice ordförande)
 • Jan Norlin (S)
 • Jan Andersson (S)
 • Benny Larsson (SD)

Styrelseledamöter

 • Birgitta Edvardsson Kyrk (C) (Styrelseordförande)
 • Patrik Karlsson (C)
 • Björn Dillner (SiV)
 • Claes-Göran Kihlström (M) (Vice ordförande)
 • Jan Norlin (S)
 • Anna Karlsson (C)
 • Jerry Olsson (C)
 • Lisbet Gunnman (C)
 • Lena Freundt (M)
 • Michael Utterdahl (SiV)
 • Bo Augustsson (S)
 • Gunnar Bäckström (S)

Regionfullmäktige

Dag Rogne (C) och Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) utses till ledamöter i regionfullmäktige.

Värmlands läns Vårdförbunds direktion samt val av 1 personlig ersättare

Marianne Utterdahl (SiV) utses till ordinarie ledamot i Värmlands läns Vårdförbunds direktion.

Gemensamma hjälpmedelsnämnden i Värmlands län

Marianne Utterdahl (SiV) utses till ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden i Värmlands län.

Gemensamma drifts- och servicenämnden i Värmlands län

Dag Rogne (C) utses till ledamot i gemensamma drifts- och servicenämnden i Värmlands län.

Stiftelsen Glaskogen

Bo Augustsson (S) utses till ledamot i Stiftelsen Glaskogen.

Värmlands läns Kalkningsförbund

Alf Svanström (C) utses till ledamot i Värmlands läns Kalkningsförbund.

Revisorer i av kommunen förvaltade stiftelser

 • Richard Svensson (S)
 • Anette Storm (S)
 • Owe Elvingson (M)
 • Margareta Forsberg (C)
 • Anita Dahlin (SiV)

Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar

 • Britt Marie Johansson (C)
 • Anna Karlsson (C)
 • Jerome Davidsson (S)
 • Örjan Ström (SiV)
 • Bo Andersson (M)
 • Jimmy Jonasson (SD)

Beslut om delårsrapporten för 2014

Utlåtande över utförd granskning av kommunens delårsrapport 2014

Kommunrevisionen redovisar en rapport över utförd granskning av kommunens delårsrapport 2014-01-01 – 2014-08-31. Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att innehållet i delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen.

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Delårsrapport 2014 samt prognos för helåret 2014

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 34,9 mnkr efter årets åtta första månader. I samband med delårsbokslutet görs även en prognos för resultatet vid årsskiftet. Prognosen visar på en budgetavvikelse på + 7,8 mnkr och att resultatet därmed skulle bli + 20,9 mnkr vid årets slut.

Kommunfullmäktige beslutar följande:

 1. Delårsredovisning 2014 för Säffle kommun med bolag godkänns.
 2. Nämndernas och bolagens redovisning av arbetet utifrån de övergripande målen i samband med delårsrapport 2014 godkänns.

Yttrande över kommunrevisionens granskning av delårsrapport 2014

Revisorerna ska bedöma om delårsrapporten upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagens intentioner samt om rapporten ger tillfred-ställande information om ekonomi och verksamhetens utfall. Revisorerna bedömer att rapportens innehåll och utformning motsvarar de krav som ställs i den kommunala redovisningslagen samt att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella målen för god ekonomisk hushållning som full-mäktige fastställt. Revisorerna konstaterar att de har svårt att bedöma om kommunen kommer att klara de verksamhetsmål som satts upp i budget för 2014. Kommunledningskontoret ser med tillfredställelse att revisorerna delar kommunstyrelsens bedömning om att den finansiella måluppfyllelsen är god. Kommunledningskontorets uppfattning är att mål för verksamheten som nås i en delårsavstämning är för lågt satta och då saknar den viktiga ingrediens av utmaning och långsiktighet som ett bra mål behöver ha.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens yttrande över kommunrevisionens granskning av delårsrapport 2014 med redovisade åtgärder godkänns.

Sammanläggning av Forskningen i Säffle AB och Innovations- och Teknikcenter i Säffle KB

Två av kommunens bolag slås ihop till ett bolag. Sammanläggningen Forskningen i Säffle AB köper de aktuella fastigheterna Säffle 4:1 och Säffle 4:2 av Innovation och Teknikcenter i Säffle KB. Därefter likvideras Inno-vation och Teknikcenter i Säffle KB och ägaren Forskningen i Säffle AB övertar kommanditbolagets tillgångar, eget kapital och skulder.

Slutredovisning av investeringsprojekt Renovering av kanalbron etapp1

Här lämnas en slutredovisning av investeringsprojekt Renovering kanalbron etapp 1. Efter inspektion 2009 bestämdes att kanalbron skulle renoveras. Slutlig budget för etapp 1 blev 500 tkr år 2012, 6 300 tkr år 2013 och 2 000 tkr år 2014. Efterkalkylen visar att renoveringen kostade 7 559 tkr. Den positiva budgetavvikelsen på 1 241 tkr kommer att behövas i etapp 2 som genomförs 2015 till 2016.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet Renovering av kanalbron etapp 1.

Gemensam överförmyndarnämnd - Bengtsfors, Åmåls, Säffle och Årjängs kommuner

Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner har under våren 2014 beslutat att bilda en gemensam överförmyndarnämnd. Under september 2014 har Bengtsfors kommun fattat beslut om att ansluta sig till denna samverkan. Överförmyndarnämndens administration är placerad i Åmål och personalen anställda av Åmåls kommun. Nämnden är ansvarig för att verksamheten organiseras, bemannas och utrustas på ett ändamålsenligt sätt. Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Rapportering av ej verkställda beslut 30 juni 2014 enligt SoL och LSS

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, skyldighet att till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade, LSS.

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Senast uppdaterad • 2019-11-25