Kontakt

Vattnet skyddas för nära 10 000 konsumenter i Säffle och Värmlandsbro

Att vatten är livsnödvändigt och att bra vatten är en ovärderlig tillgång är nog alla överens om. I en nyligen gjord enkätundersökning svarade 90% av konsumenterna i Säffle att man är nöjd med sitt dricksvatten. För att upprätthålla och helst förbättra dessa siffor har VA-verket, allt enligt miljöbalkens bestämmelser, tagit fram förslag till föreskrifter, i ett specifierat område runt vattenintaget i Vänern, för att bilda ett s k vattenskyddsområde.

Förslag
Föreskrifterna förstärker befintliga hänsynsregler i miljöbalken och omfattar t ex hantering av bekämpningsmedel, växtnäringsämnen, petroleumprodukter och upplag av förorenade ämnen inom framtagna zoner. Zonerna är framtagna utifrån beräkningar av s k rinntider, d v s analys av hur snabbt vatten tar sig fram till uttagspunkten för vårt dricksvatten.

Dialog har förts med länsstyrelsen i Värmland. Det lokala miljökontoret har även deltagit i arbetet. En mängd fakta om uttagsstorlek, tidigare utredningar, vattenkvalitet m m har krävts som grund för arbetet.

Uppgiften har varit omfattande och pågått ett antal år. För att kunna utforma föreskrifterna har uppgifter om verksamheter inom tänkt vattenskyddsområde samlats in via enkätutskick. Hela 82% svarade vilket utgjorde bra underlag när riskanalyser skulle upprättas. Utifrån dessa togs sedan förslag till föreskrifter fram.

Förslagen har varit ute på remiss. Frågor har inkommit från ett antal fastighetsägare och intresseorganisationer. Samtliga frågeställare har fått svar. Såväl frågor som svar finns utlagda på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats.

Man kan konstatera att inga frågor eller kommentarer inkommit från gruppen som skyddas, d v s dricksvattenkonsumenterna, som förmodligen tar rent vatten som en självklarhet.

Information
Personliga brev har skickats ut i två omgångar till fastighetsägare i området och allmänheten har inbjudits till tre offentliga möten.

Förslaget har väckt stor oro hos en grupp fastighetsägare i området, som befarar att deras jord- eller skogsbruksverksamhet kommer att påverkas negativt. Besök har gjorts för att på plats informera om vad förslaget kan komma att innebära i det enskilda fallet och upplevts mycket positivt från båda parter.

VA-verket har i sin roll som dricksvattenproducent tagit fram förslaget med fokus på att bevara ett bra vatten och skydda dricksvattenkonsumenterna.

När arbetet nu lämnas vidare för behandling på lokal politisk nivå och senare till länsstyrelsen kommer konsekvensanalyser och ekonomiska aspekter att belysas.

Berit Öhman
VA-chef

Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2019-11-27