Kontakt

Ny översiktsplan för Säffle

Vill du bygga i Säffle? Villa, sommarstuga eller kanske näringslokaler? I så fall är det smart att ta en titt på kommunens översiktsplan. Av planen får du veta vilken verksamhet som har planerats för det aktuella området.

Arbetet fram till den nya översiktsplanen har varit omfattande. ÖP-gruppen har besökt markägare, utvecklingsgrupper, byalag mm i hela kommunen för att få inspel och åsikter. Ett förslag har tagits fram och ställts ut så att alla som vill kan tycka till. Sedan har planen omarbetats och ställts ut igen. Kommunen har även diskuterat planens utformning med Länsstyrelsen vid flera tillfällen.

135 mil obebyggd strandlinje

I dialogen med medborgarna kom det fram att många markägare i strandnära lägen önskar att utveckla sina områden. På förslag fanns hela 60 så kallade LIS-områden som efter diskussioner med bla. Länsstyrelsen har reducerats till 35. För dessa områden gäller möjlighet att frångå de annars mycket strikta reglerna för byggnation i strandnära lägen.

Inom kommunen finns det idag 135 mil med obebyggd strandlinje.
Områdena som omfattas av LIS i den nya översiktsplanen utgör mindre än 1% av detta och intresset har varit stort.
- Vi behandlar redan förhandsprövningar på bygglov inom LIS-områden. Det är kul att se att planen ger resultat så snart, säger enhetschef Peter Pettersson.

Vad är en översiktsplan?

Översiktplanen är en kommunal långsiktig vision om hur mark
och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den
omfattar hela kommunen och ska visa aktuella ställningstaganden.

Planen ska bl.a redovisa hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur riksintressen, andra allmänna intressen och normer för miljökvalitet ska tillgodoses.

Översiktsplanen är vägledande för beslut i kommunen och för andra myndigheter, men den är inte juridiskt bindande.

Då översiktplanen ska var ett stöd för detaljplanering och
bygglov måste den vara aktuell och spegla de politiska bedömningarna. Beslut om översiktsplanens aktualitet ska tas under varje mandatperiod.

Kontakt
  • Peter Pettersson

    Förvaltningschef

    Miljö- och byggförvaltningen

    0533-68 17 74

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-27