Kontakt

Tryggheten i Säffle både ökar och minskar

Sveriges kommuner och landsting (SKL) följer årligen upp tryggheten och säkerheten i Sveriges kommuner i rapporten Öppna jämförelser -trygghet och säkerhet. De tittar också på hur kommunen arbetar med dessa frågor. Utifrån årets uppföljning kan följande konstateras.

Olyckor

Säffle kommun har fler sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador per 1000 invånare, alltså olyckor, än riksgenomsnittet (12,5 st jämfört med 11,8 st per 1000 invånare). Antalet har dock minskat jämfört med föregående år.

Brand

Det är fler utvecklade bränder i byggnader per 1000 invånare än riskgenomsnittet (mer än en brand per 1000 invånare). Kommunen arbetar aktivt för att motverka detta genom att utbilda och sprida kunskap till sina medborgare. I detta arbete ligger Säffle varje år i framkant. Under 2012 utbildades över 700 personer i att förebygga och hantera bränder. Dessutom utbildades över 800 personer i att förebygga och hantera andra typer av olyckor. Totalt utbildas över 10 % av befolkningen varje år.

Våldsbrott

Andelen anmälda brott som avser skadegörelse har minskat till 7,8 per 1000 invånare med ett riksgenomsnitt på 10,0. Andelen anmälda våldsbrott har däremot ökat och är nu uppe i 9,5 anmälda våldsbrott per 1000 invånare (snittet i riket ligger på 8,7). Detsamma gäller antalet anmälda stölder och tillgreppsbrott per 100 invånare som ligger på 40,7 per 1000 invånare jämfört med snittet i riket på 38,6.

Hur snabbt man får hjälp

I Säffle kommun är räddningstjänsten i genomsnitt snabbt på plats vid nödlägen. Tiden från larm tills dessa att hjälp är på plats ligger på i snitt 9,4 minuter, för Sveriges kommuner varierar insatstiden mellan 7,4 och 34,2 minuter i snitt.

Jämställdhet inom Räddningstjänsten

Säffle kommun har en betydligt mer jämställd räddningstjänst än övriga kommuner. Mer än 10 % av kommunens brandmän är kvinnor. Att räddningstjänsten är jämställd är viktigt ur flera avseenden, bland annat är det viktigt för räddningstjänsten för att kunna rekrytera nya brandmän. Det är också viktigt att räddningstjänsten speglar mångfalden i det samhälle som den är satt att skydda.

Så jobbar kommunen med trygghet och säkerhet

Säffle kommun bedriver ett aktivt arbete för att öka tryggheten. Ett samverkansavtal har upprättats med Polismyndigheten Värmland för att de gemensamma resurserna ska kunna samordnas och trygghetsskapande insatser prioriteras. I det gemensamma arbetet prioriteras bland annat ökad synlighet och närvaro samt arbete gentemot ungdomar i utsatta lägen.

Kontakt
  • Mattias Larsson

    Räddningschef

    Kommunledningskontoret

    0570-826 28, 076-803 79 99

    Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-27