Kontakt

Tycker kommunen sköter sig bättre

Säffle kommuns invånare tycker att kommunen över lag blivit något bättre på att sköta sina verksamheter. Samtidig finns en stark oro för arbetsmöjligheterna i kommunen. Det visar årets utgåva av undersökningen Nöjd medborgarindex som genomförs av statistiska centralbyrån. Säffle har tidigare deltagit i undersökningen åren 2011 och 2006.

Undersökningen går ut på att ett representativt urval ur invånarna får svara på vad de tycker om kommunen ur de tre perspektiven: Kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens olika verksamheter och hur de ser på möjligheterna till inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

- Medborgarundersökningen ger en värdefull bild av vad invånarna tycker om kommunen både som plats och som organisation. I år är det tydligt att arbetsmarknadsläget under våren med varselssituationen har haft stort genomslag, säger kommunchef Sven Junzell.

För många av verksamheterna är förändringarna från förra undersökningen så små att de inte är statistisk säkerställda. Däremot finns det några undantag.

- Vi ser att inställningen till bland annat kollektivtrafiken har blivit mer positiv, vilket är mycket glädjande. Invånarna ger också ett högre betyg till bemötandet och tillgängligheten till kommunens personal vilket är något vi har jobbat särskilt med, så det är en väldigt värdefull återkoppling för oss, säger kommunchef Sven Junzell.

Mest nöjda är invånarna med enheterna vatten- och avlopp, räddningstjänsten och kulturen. I undersökningen finns även en matris som illustrerar vilka områden kommunen bör jobba extra mycket med att förbättra. För Säffles del är detta i synnerhet arbetsmöjligheter, men även till viss grad upplevelsen av trygghet. För de kommunala enheterna är det gator och vägar, äldreomsorg, miljöarbete och grundskola som bör prioriteras enligt SCBs undersökning.

- Detta är områden som redan står i fokus för förbättringsarbete, säger Sven Junzell.

Lättare att komma i kontakt med politiker

Undersökningens del C tar upp invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan man utläsa att den totala upplevelsen av möjlighet till inflytande var bättre 2006 än 2013. Samtidigt visar medborgarnas svar att möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker har blivit markant bättre de två senaste åren.

- Det är jätteviktigt, i synnerhet eftersom man av undersökningen kan läsa att de som haft kontakt med någon politiker de senaste två åren generellt upplever sin möjlighet att påverka och även informationen från och förtroendet till kommunen som bättre än de som inte har det, säger Sven Junzell.

Både parametrarna förtroende och påverkan lyfts fram som fokusområden för Säffle kommun att jobba med. Det samma gäller dock för flertalet av kommuner i undersökningen då Säffles resultat ligger på genomsnittet eller något över i dessa frågor.

 

Senast uppdaterad • 2019-11-27