Kontakt

Fakta om Guttaneetableringen

Eftersom det skrivits mycket kring etableringen på Guttane vill vi här försöka reda ut ett antal frågor så att diskussionen får ett underlag som bygger på fakta.

Vad är Guttaneetableringen?

Guttaneetableringen handlar om ett företag, Handelsbygg, som önskar att bygga handelslokaler på området Guttane mellan Säffle och Åmål. Bland annat har de byggt Nettos lokaler här i Säffle.

Området Guttane har varit planerat för handel och småindustri sedan mitten på 90-talet. Säffle kommun har med andra ord letat efter företag som kan tänka sig att etablera på Guttanefastigheten i närmare 20 år.

Handelsbyggs planer om att bygga handelslokaler på Guttane rör sig om en potentiellt mycket stor etablering som är sällsynt och viktig för kommunen.

Kommunens roll

Kommunens roll i etableringen är att avgöra om man vill tillåta Handelbygg att bygga på kommunal mark eller inte. Säffle kommun önskar fler företag och fler arbetsplatser till kommunen och jobbar därför för att underlätta för företag att etablera sig i vår kommun.

Kommunen tecknade 2012 ett markanvisningsavtal med Handelsbygg så att de kan fortskrida med sina etableringsplaner.

Skälen för kommunen att godkänna att upplåta mark var och är:

  1. Kommunen anser att etableringen kommer att starka handelsregionen Säffle och Åmål.
  2. Kommunen anser att ett handelsområde på Guttane vill bidra till att fler genomfartsresenärer stannar till i Säffle för att handla.
  3. Lokalerna som planeras på Guttane är anpassade för butiker som kräver större golvyta än det som finns tillgängligt i lokaler i Säffle centrum. En etablering av handelslokaler på Guttane kommer därmed att komplettera utbudet av tillgängliga handelslokaler inom Säffle kommun.
  4. Etableringen kommer att skapa ett stort antal arbetsplatser både i butikerna som etablerar sig där och även i samband med byggandet och kan därmed bli ett stort bidrag till att sänka den höga arbetslösheten som vi har i Säffle.

Utöver detta har kommunen även avsatt medel för att, i samarbete med Trafikverket, göra en anpassning av vägar till handelsområdet. Det skulle kommunen göra för alla nyetableringar i den storleksordningen. För VA-anslutning till Guttane-fastigheten gäller samma villkor som för andra fastigheter i kommunen.

Vad med tidsperspektivet?

Handelsbygg har flera gångar lanserat datum för bland annat byggstart som man inte lyckats hålla. Det är oturligt. Samtidigt ska man komma ihåg att det rör sig om ett stort byggprojekt där många parter är inblandade och ett flertal företag ska fatta beslut i miljonklassen. Handelsbygg är beroende av beslut från kunder och samarbetspartners för att ha täckning för sina investeringar. Det är förhandlingsprocessen mellan Handelsbygg och övriga företag som gör tidsperspektivet oklart.

Handelbygg kommer att informera kommunledningen om hur etableringen fortskrider 2 september 2013.

Efter att markanvisningsavtalet mellan kommunen och Handelsbygg tecknats ska det även genomföras en fastighetsreglering hos Lantmäteriet för att Handelsbygg ska få lagfart till marken, så att de kan ansöka om bygglov hos kommunen. Ärendet om fastighetsreglering lämnades in till Lantmäteriet 3 maj 2013. Lantmäteriet beräknar att regleringen ska vara klar den 30 september 2013.

Vad med konkurrensen mot andra butiker?

Säffle kommun varken kan eller ska stänga vissa företagare ute från marknaden för att skydda enskilda butiker som inte uppskattar konkurransen. Fri marknadsekonomi gäller i Säffle som i resten av Sverige. Samtidigt anser kommunen att det är positivt att lokalerna som planeras på Guttane är av en annan storlek och därför riktar sig mot en annan kategori av butiker än de lokalerna som finns i centrum. Målet är som ni kan läsa under rubriken "Kommunens roll" ovan att starka det totala handelsutbudet i Säffle och även i Åmål.

Kan man inte lägga pengarna på något annat istället?

Eftersom det är Handelsbyggs pengar som investeras på Guttane så kan inte kommunen bestämma att pengarna kan användas på något annat, så som simhall eller annat istället. Handelsbygg kan heller inte bestämma sig för att bygga ut köpcentret 45:an eftersom detta ägs av ett annat företag, nämligen Konsum.

Parallellt med att Handelsbygg nu jobbar med sin etablering på Guttane fortsätter Säffle kommun jobba med de satsningar som kommunen har planerat för centrum och annat enligt kommunens drift- och investeringsbudgetar. Kommunen lägger med andra ord redan nu det mesta av sina pengar på ”annat”.

Vad med centrum?

I likhet med arbetsplatser är även utvecklingen av Säffle centrum en prioriterat fråga för Säffle kommun och kommunens satsningar i centrum de senaste åren är betydligt större än de insatser som Säffle kommun ansvarar för vid Guttaneetableringen.

Några exempel på sådant som genomförts är ny gästhamn, nytt kanaltorg, nya promenadbryggor vid kanalen, nya centrumnära båtbryggor till båtföreningarna, satsning på extra utsmyckning i form av bla blommor och belysning, uteserveringar på torget, digitalisering av biografen, lekpark i Furuskogsparken, kurser för handlare mm.

Vi får mycket positiva återkopplingar på dessa insatser och handlare, gästhamnen med flera återkopplar även att turister och besökare generellt är mycket positiva till Säffle.

Fler förbättringar av centrum planeras framöver.

En liten parantes: Vi får även ofta frågor om att göra förändringar på "Pekås-huset" vid torget. Det är inte kommunen som ägar byggnaden utan en privat fastighetsägare. Kommunen kan inte göra ändringar på fastigheter som ägs av andra.

Kan kommunen garantera att Guttane blir av?

Nej, det kan inte kommunen garantera. Etableringen på Guttane är nu en förhandlingsuppgörelse mellan ett antal privata företag som kommunen inte kan påverka. Kommer de överens, kommer de att bygga. Gör de inte bygger de sannolikt inte. De återkopplingar som kommunen får lutar däremot mot att det kommer att byggas även om det är oklart när och i vilken omfattning.

Här kan du själv söka i kommunens diarium Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad • 2019-11-27