Kontakt

Kommunens budget för 2014

I måndags beslutade kommunfullmäktige (bland annat) om nästa års budgetramar för Säffle kommuns verksamheter. Budgetramarna är den totala summan som tilldelas varje nämnd. Det är sedan upp till nämnden att prioritera hur man vill fördela medlen bland nämndens verksamheter, innan kommunfullmäktige beslutar att godkänna detaljbudgeten i oktober/november.


Kommunens totala budget uppgår till drygt en miljard kronor. När man gjort en ramuppräkning på 1% till alla nämnder återstår ca 9,3 miljoner som fördelas enligt särskild prioritering.

Ekonomichefens presentation av budgeten för 2014

Ekonomichefen presenterar kommunens styrmodell samt majoritetens budgetförslag för 2014. Kommunfullmäktige beslutade att anta budgeten.
Driftbudgetramar för respektive nämnder. Debatt kring ärende 18 (barn- och utbildningsnämnden.)

Kort om budgeten:

Den generella ramökningen till nämnderna sätts till 1 %, vilket är mer än 2013, men som ändå i sig innebär ett besparingskrav då många kostnadsposter ökar mer än så.

Den stora extrasatsningen i budget 2014 är att 4 mnkr sätts av i beredskap för eventuella arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder som kan bli aktuella utifrån de varsel och uppsägningar som sker.

1 mnkr sätts av för Ungdomens hus/ungdomssamordnare. 500 tkr sätts av till ökat föreningsbidrag till ungdomsverksamhet.

Skolan får minskade anslag på grund av att elevkullarna fortsätter att minska. 1 mnkr läggs till barn- och utbildningsnämnden i ökat anslag för utvecklingsprojekt och kompetensutveckling.

Socialnämnden får 1 mnkr för ökade behov inom demensvården. Kommunstyrelsen får ökade anslag för it-infrastruktur och till kostnadstäckning för lokaler som återlämnats från nämnderna.

Denna budget innehåller endast verksamheternas driftkostnader. Investeringsbesluten kommer att tas i fullmäktige i oktober.

Kommunen strävar alltid efter att Säffle ska ha en god service, ett rikt förenings- och kulturliv samt ett diversifierat näringsliv. Den stora utmaningen är fortsatt att utifrån realistiska ekonomiska ramar finna nya vägar för att kunna ge bästa möjliga service och samtidigt skapa utrymme för att i samverkan med andra parter öka attraktionskraften för kommunen.

Övrigt från mötet

Ärende 21-31 Skattesats, ägardirektiv mm

Ärende 32-42 Beslut om strategier för att nå Säffle kommun vision, målstruktur, krisledningsplan mm.

Hit går skattpengarna

Så här får kommunen de pengar som ska betala för verksamheten 2014:

  • 73,8 % är skatter och bidrag
  • 21,9 % är avgifter och ersättningar för
    service, exempelvis för barnomsorg,
    äldreomsorg, vatten- och avlopp m.m.
  • 3,3 % är intäkter från Åmåls kommun för den
    gemensamma teknik- och fritidsnämnden
  • 1 % är finansiella intäkter

Kommunens verksamhet finansieras genom skatter, statsbidrag och avgifter från dem som använder den kommunala servicen. Det finns två
huvudprinciper för finansieringen och en blandad finansiering. Enligt lagstiftning ska vatten- och avloppsverksamheten och renhållningen finansieras av dem som använder dessa tjänster. Det brukar med ett annat ord kallas för avgiftskollektiv till skillnad från skattekollektivet där alla som betalar skatt ingår.

Den skattefinansierade verksamheten kan vara helt finansierad via skattsedeln som till exempel individ- och familjeomsorgen, grundskolan och gatuverksamheten. Det finns också kommunala verksamheter som till huvuddelen är finansierad
kollektivt via skatten och till resterande del via avgifter från brukarna. Det gäller till exempel barnomsorgen, äldreomsorgen och bygglovshanteringen.

Kommunalskatten i Säffle kommun är 22 kronor för år 2014, vilket är samma som
föregående år. Det innebär att för varje intjänad 100 krona (efter avdrag i deklarationen) så går 22 kronor till den kommunala verksamheten. Till det
kommer landstingsskatt och församlingsskatt eller begravningsavgift. Dessa skatter och avgifter finansierar dock inte den kommunala verksamheten. För inkomster över brytpunkter tillkommer statlig skatt.

Så här mycket av skatten går till vissa delar av den kommunala verksamheten:

Grundskola 18 %
Hemtjänst 8 %
Äldreboende 9 %
Handikappomsorgen 10 %
Barnomsorg/förskola 10%
Gymnasieskola 8 %
Individ- och familjeomsorg 2 %
Gator och parker 5 %
Fritidsverksamheten 3 %
Räddningstjänsten 2 %
Kulturverksamhet 2 %

Senast uppdaterad • 2019-11-28