Kontakt

Positivt resultat för kommunens ekonomi

Säffle kommun kan för 2012 visa upp ett positivt ekonomiskt resultat på 17,1 miljoner vilket är 9,8 miljoner kronor mer än budgeterat. Det positiva resultatet beror främst på återbetalning av premier för personalförsäkringar, värdeökning på placerade medel för finansiering av framtida pensioner samt på ökade skatteintäkter. Resultatet motsvarar 2,2% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är i nivå med praxis för god ekonomisk hushållning i en kommun och därför mycket positivt för Säffle.

Varför strävar en kommun efter att gå med plusresultat och inte nollresultat?

Alla Sveriges kommuner behöver ha ett positivt ekonomiskt resultat. Riktlinjerna säger att resultatet bör vara minst 2% vilket för Säffles del är ca 15 miljoner kronor. För kommuner som får ett negativt resultat finns ett krav på att åtgärda detta inom tre år.
- Denna regel är till för att säkerställa att kommunerna långsiktigt klarar av att bedriva sina verksamheter, säger ekonomichef i Säffle Lars Johansson.

Vad händer med pengarna som ”blivit över”?

Pengarna från ett positivt resultat läggs till kommunens kapital. Det är resultatet som tillsammans med årets avskrivningar avgör hur mycket investeringar, i form av renovering av byggnader mm, som kommunen kan tillåta sig att göra. Bestämmer man att investera mer får det finansieras med lån.

Exempel på investeringar Säffle kommun genomfört under 2012 är:

  • Ombyggnad avloppsreningsverket
  • Renovering av vattentornet
  • Utveckling av bostadstomter/Exploatering av Brännsvall och Ladugårdsparken.
  • IT –satsningar bland annat inom skolan/gymnasiet
  • Nya busshållplatser på E45
  • Digitalisering av Sagabiografen
Senast uppdaterad • 2019-11-28