Platsutveckling som stärker landsbygden

I projektet LID - Local Improvement Districts har vi arbetat med att öka attraktivitet och konkurrenskraft i ett antal geografiskt avgränsade områden.

I detta projekt har Säffle, Torsby och Årjängs kommuner i Sverige och Aremark, Aurskog- Høland och Marker kommuner i Norge att samverkat. Projektet finansierades av Interreg, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

LID- en ny utvecklingsmodell

Projektet har arbetat efter BID-modellen. BID står för Business Improvement Districts och är en internationell beprövad platsutvecklingsmodell. Modellen gjordes om för att passa våra lokala förhållanden och fick då namnet LID; Local Improvement Districts. Modellen bygger på gemensamma mål och en gemensamt framtagen handlingsplan. Med planen som grund har utvecklingsarbeten och aktiviteter samfinansierats. Arbetet har gett möjligheter till ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter.

Korta fakta

  • Projekttid: februari 2021- september 2022
  • Medverkande kommuner: Säffle, Torsby och Årjäng kommuner i Sverige och Aremark, Aurskog-Høland och Marker kommuner i Norge.
  • Beviljade projektmedel: 2,7 miljoner kronor.

Kontakt Sverige

Erika Andersson, Säffle kommun, +4670-230 90 17

Kontakt Norge

Vidar Østenby, Marker Kommune, : +47 922 40 932

flygbild krokstad säffle

Mer information

Projektet startade i februari 2021 och pågick till och med september 2022. Här hittar du mer information om projektets aktiviteter.

Fokus på utbildning och nulägesanalys under första fasen av LID-projektet

Det EU-finansierade projektet LID – Local Improvement Districts startade under februari 2021 och sedan dess har de svenska och norska projektdeltagarna utbildats i BID-metoden. Nu jobbar de med att omsätta kunskapen i praktik i sina respektive hemkommuner.

LID står för Local Improvement Districts och är en landsbygdsanpassad variant av den internationellt beprövad modellen BID (Business Improvement Districts). Under våren har projektdeltagarna träffats online ungefär en gång i månaden för att lära sig mer om BID-metoden som syftar till att skapa positiv platsutveckling.

Under utbildningen har representanter för befintliga BID-områden bjudits in till digitala träffar för att dela med sig av värdefulla erfarenheter. Deltagarna har bland annat fått lyssna till Michael Golding, från Visit Inverness Loch Ness i Skottland, och Helena Holmberg, BID-samordnare i Gamlestaden, Göteborg.

Centrumutveckling och idrottsturism

Parallellt med utbildningen har deltagarna genomfört analyser i sina hemkommuner, för att därefter ta beslut om vilka områden de ska vidareutveckla. Säffle, Årjäng, Marker, Aremark och Aurskog-Høland har valt att jobba vidare med centrumutveckling medan Torsby har valt att jobba tematiskt för att utveckla stadens idrottsturism.

Tack vare lättade restriktioner har testarbetet av LID-modellen kommit igång på allvar under hösten. Deltagarna har haft möten med lokala företag och föreningar för att presentera nulägesanalyserna och undersöka om samverkan kring gemensamma utmaningar är möjlig. Dessutom planeras studieresor till de deltagande kommunerna.


Handlingsplaner växer fram i LID-projektet

Under den andra perioden av det EU-finansierade projektet LID har inspel från möten med olika lokala aktörer gett kraft till arbetet med de handlingsplaner som ska ta fram för varje plats.

Det är framförallt under slutet av den andra projektperioden som förutsättningar för testarbete av LID-modellen infunnit sig. Under februari 2022 påbörjades en avveckling av pandemirestriktionerna vilket underlättade för de medverkande kommunerna att bjuda in lokala företag och föreningar till fysiska utvecklingsmöten och workshopar. Syftet med träffarna har varit att hitta gemensamma utmaningar och mål för den utvalda platsen. För att nå målen arbetar delprojektledarna i respektive kommun nu med att ta fram handlingsplaner med aktiviteter som ska utföras i samarbete med de lokala aktörerna.


Nätverkande och omvärldsbevakning i sista perioden av LID-projektet

Under den tredje och sista perioden av projektet LID - Local Improvement Districts har fokus legat på fortsatt nätverkande, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte genom studieresor.

Möjligheten till fysiska möten har stimulerat nätverkande och utvecklat relationerna mellan de deltagande aktörerna ytterligare vilket skapat gynnsamma förutsättningar för det lokala samverkansarbetet. I flera av kommunerna har man kunnat genomföra några av de aktiviteter som finns specificerade i handlingsplanerna. En slutsats från denna period är därför att fysiska möten är en förutsättning för att modellen ska lyckas.

Flera studieresor

Under denna sista projektperiod har även flera studieresor kunnat genomföras tack vare lättade restriktioner. Projektgruppen besökte bland annat Edinburgh, Inverness och Bathgate i Skottland där man arbetat framgångsrikt med BID-metoden. Projektgruppen har även besökt Lerums centrumförening och Floda BID. Resorna var inspirerande, lärorika och givande då de gav nya perspektiv på BID-modellen vilket i sin tur fört in ny energi in i arbetet.


LID-projektet har avslutats

Nu har projektet LID - Local Improvement Districts avslutats och projektkommunerna kan se tillbaka på ett lärorikt och inspirerande projekt. Attraktivare centrumkärnor, trivselskapande aktiviteter och närmare relationer mellan privata och offentliga aktörer är några av projektets resultat.

I flera av kommunerna har man valt att arbeta med trivselskapande och förskönande insatser för att öka det valda områdets attraktivitet och konkurrenskraft. Exempel på sådana aktiviteter är gemensamma städdagar, julbelysning, påskdekorationer och konst på sopkärl och bänkar. En effekt av projektet är därför attraktivare centrumkärnor vilket inte bara gynnar fastighetsägare, företagare och handlare utan även kunder, gäster och lokalbefolkning. En annan effekt av projektet är fördjupade relationer mellan kommun och förenings- och näringsliv eftersom LID-modellen tydliggjort att mer kan uträttas tillsammans än om varje individ/sektor jobbar var för sig.

Positiv centrumutveckling i Säffle

Inom ramen för Säffles LID har man arbetat med centrumutveckling tillsammas med fastighetsägare och Säffle Köpmannaförening. Genom regelbundna frukostmöten och flera workshoppar, varav två leddes av en BID-manager från Lerums centrumförening, landade man i fyra arbetsområden för Säffles LID: Rent, snyggt & tryggt, marknadsföring & event samt stadsmiljö och etableringar. Utifrån dessa har en handlingsplan med aktiviteter tagits fram. Sedan starten av projektet har antalet tomma skyltfönster i centrum minskat från 50 % till 10% och gemensamt finansierade insatser i form av två smarta soptunnor, skräpplockar-dagar och påskfirande har ökat trivseln i området.

 

Kontakt Sverige

Erika Andersson, Säffle kommun, +4670-230 90 17

Kontakt Norge

Vidar Østenby, Marker Kommune, : +47 922 40 932

logotyp interreg- sverige-norge
logos LID-projekt