Avgifter
Kontakt

Avgifter

Högkostnadsskydd – maxtaxa

Högkostnadsskyddet innebär att kommunen får ta ut en högsta vårdavgift per månad av den enskilde, för insatserna hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, korttidsboende, dagverksamhet, trygghetslarm och kommunal hemsjukvård.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet används för att räkna ut om den enskilde har ekonomiskt utrymme (avgiftsutrymme) att betala någon avgift för insatser som erhålls.

Förbehållsbeloppet består av bostadskostnaden samt ett minimibelopp som kan höjas alternativt minskas.

Inkomstberäkning

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån den enskildes aktuella nettoinkomst (pensioner, inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet, kapitalinkomster med mera) samt bostadstillägg, bostadsbidrag, särskilt bostadstillägg eller boendetillägg. Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlaget.

Makars/registrerade partners nettoinkomster summeras och fördelas med hälften på vardera maken/registrerade partnern. Sammanboendes nettoinkomster räknas var för sig.

Kontakt
 • Avgiftshandläggare

  Avgiftshandläggare

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 97, 0533-68 16 98

  Ingen e-post tillgänglig

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-20