Adoption och faderskap
Kontakt

Adoption

De formella kraven för att få ta emot adoptivbarn är att de/den sökande fyllt 25 år och att de blivande föräldrarna är gifta med varandra eller har ingått partnerskap. Även ensamstående kan få adoptera barn.

En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Om den som sökanden vill adoptera inte har sin hemvist i Sverige, görs ansökan till tingsrätten i den ort där sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket, görs ansökan till Stockholms tingsrätt.

Om ansökan avser adoption av ett barn, ska tingsrätten uppdra åt socialnämnden att utse någon att genomföra en adoptionsutredning. Uppdraget ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist. Om barnet inte har sin hemvist i Sverige, ska uppdraget lämnas till socialnämnden i den kommun där någon av sökandena har sin hemvist.

Om det inte finns någon behörig socialnämnd enligt första stycket, ska uppdraget lämnas till socialnämnden i Stockholms kommun.

Föräldraskap

Den 1 januari 2022 trädde en ny lag i kraft som gör det möjligt för föräldrar att själva bekräfta föräldraskap och anmäla gemensam vårdnad digitalt via Skatteverkets e-tjänst, digital föräldraskapsbekräftelse. Länk till annan webbplats.

För att kunna använda e-tjänsten krävs det att ni har e-legitimation, är 18 år och folkbokförda i Sverige.

Föräldraskapet måste bekräftas av er båda inom 14 dagar efter barnets födelse, därefter går ansvaret över till socialnämnden i den kommun där föräldern som fött barnet är folkbokförd. Socialnämnden skickar då ut en kallelse.

En bekräftelse av föräldraskap till ett barn som inte har fyllt 18 år kan också göras skriftligen vid ett personligt besök hos socialnämnden.

Föräldraskapet har stor betydelse för barnet

 • om barnet skall bära den andra förälderns efternamn kan namnet inte registreras förrän föräldraskapet är fastställt.
 • för barn till ogifta föräldrar är den som fött barnet automatiskt ensam vårdnadshavare tills föräldrarna anmält gemensam vårdnad (det kan göras i samband med att föräldraskapet fastställs hos socialnämnden). Om den som fött barnet avlider innan föräldraskapet är fastställt, måste den andra föräldern ansöka hos tingsrätten om att få vårdnaden om sitt barn.
 • om den andra föräldern avlider innan föräldraskapet är fastställt genom bekräftelse, måste frågan hänskjutas till domstol.
 • innan föräldraskapet är fastställt har barnet inte några juridiska rättigheter i förhållande till den andra föräldern, som till exempel arv eller barnpension.
Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden, som inte kan avvakta till nästa vardags telefontid.
  070-292 57 58


 • Kerstin Belander

  Avdelningschef individ- och familjeomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 76

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-04-14