Adoption och faderskap
Kontakt

Adoption och faderskap

De formella kraven för att få ta emot adoptivbarn är att de/den sökande fyllt 25 år och att de blivande föräldrarna är gifta med varandra eller har ingått partnerskap. Även ensamstående kan få adoptera barn.

När du skickat in din ansökan till familjerätten får du delta i en obligatorisk föräldrautbildning. Efter utbildningen görs en hemutredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption.

Enligt föräldrabalk (1949:381) 2 kap. 1-2 §§ är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört skyldig att fastställa faderskapet om barnet har hemvist i Sverige.

När ett barn föds och mamman inte är gift, måste faderskapet formellt fastställas genom att barnets pappa bekräftar faderskapet. Detta görs på kommunens socialkontor efter tidsbeställning.

Faderskapet har stor betydelse för barnet

 • om barnet skall bära pappans efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet är fastställt.
 • för barn till ogifta föräldrar är mamman automatiskt ensam vårdnadshavare tills föräldrarna anmält gemensam vårdnad (det kan göras i samband med att faderskapet fastställs hos socialnämnden). Om mamman avlider innan faderskapet är fastställt, måste mannen ansöka hos tingsrätten om att få vårdnaden om sitt barn.
 • om mannen avlider innan faderskapet är fastställt genom bekräftelse, måste frågan hänskjutas till domstol.
 • innan faderskapet är fastställt har barnet inte några juridiska rättigheter i förhållande till fadern, som till exempel arv eller barnpension.

Bekräfta faderskap före barnets födsel

Faderskapsbekräftelsen kan med fördel göras innan barnet är fött. En utredning görs då med hjälp av en beräknad konceptionstid, som har sin utgångspunkt i den beräknade tidpunkten för förlossningen.
Bekräftelsen godkänns av socialnämndens företrädare när barnet är fött. Allt som då behövs är ett telefonsamtal där barnets födelsevikt kan bekräfta att konceptionstiden stämmer med den beräknade. Inget ytterligare besök på socialkontoret behövs.

Enligt föräldrabalk (1949:381) 2 kap. 1-2 §§ är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört skyldig att fastställa faderskapet om barnet har hemvist i Sverige.

När ett barn föds och mamman inte är gift, måste faderskapet formellt fastställas genom att barnets pappa bekräftar faderskapet. Detta görs på kommunens socialkontor efter tidsbeställning.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden, som inte kan avvakta till nästa vardags telefontid.
  070-692 31 39


 • Kerstin Belander

  Avdelningschef individ- och familjeomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 76

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-20